Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování Územní studie

Územní studie

23. 7. 2018

Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Územní studie krajiny má dvě části – Analytickou a Návrhovou. Analytická část byla pořízena ve II. pololetí roku 2017 a návrhová v I. pololetí roku 2018. Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje byla dokončena v červnu 2018.

Publikoval: Ing. Petr Háp

Celý článek

17. 10. 2017

Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou

Tato územní studie byla pořízena ve vazbě na plánovaný rozvoj stávající průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou, a jejím základním cílem je vyhodnocení územní připravenosti řešeného území na plánovaný rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou z pohledu územně plánovací dokumentace kraje a dotčených měst a obcí Královéhradeckého kraje. Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti a tím se stala jedním z územně plánovacích podkladů pro pořizování územně plánovacích dokumentací Královéhradeckého kraje a vybraných obcí Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Bc. Pavla Hofmanová, DiS.

Celý článek

18. 9. 2017

ÚS: Posouzení vybr. otázek souv. s příp. vlivem dopr. koridoru řešeného v platných ZÚR KHK jako "rychlostní silnice R11" při průchodu obcí Kocbeře

Územní studie: Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“ při průchodu územím obce Kocbeře

Publikoval: Ing. Petr Háp

Celý článek

11. 1. 2017

Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší

Předmětem územní studie, pořízené dle § 30 stavebního zákona, je zejména posouzení stanovených okruhů otázek spojených s dopravní infrastrukturou (stávající i navrhovanou v platných územně plánovacích dokumentacích nebo prověřovanou v rámci dříve pořízených územních studií) v řešeném území ve vazbě na stávající situaci v území a dále s ohledem na záměry na provedení změn v území zejména v oblasti rekreace, cestovního ruchu a zvýšení atraktivity území z pohledu rozvoje ekonomiky, včetně návrhu možných řešení.

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

4. 12. 2014

Posouzení možnosti variantního řešení severozápadního obchvatu Častolovic jako možného variantního řešení ve vztahu k výsledkům pořízené územní studie

Předmětem této územní studie je prověření dalšího možného propojení stávající silnice II/318 v prostoru obce Synkov – Slemeno, k. ú. Synkov (kde se z ní odpojuje silnice II/321 směr Deštné v Orlických horách) a I/11 západně od zastavěného území městyse Častolovice v rámci jeho správního území.

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

3. 9. 2014

Prověření vybraných variant koridoru přeložky silnice II/327 Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov

Územní studie prověřující vybrané varianty vymezení koridoru pro přeložku silnice II/327 v úseku Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov, a to zejména s ohledem na konkrétní územní podmínky a na územně plánovací dokumentace dotčených obcí, Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje.

Publikoval: oddělení územního plánování

Celý článek

1. 8. 2014

Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu Trutnov - Červený Kostelec – Velké Poříčí

Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek