Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcím

Metodická pomoc obcím

Otázky a odpovědi k veřejné podpoře ve smyslu čl. 107 odst.1 Smlouvy o fungování Evropské unie

Vaše případné dotazy zasílejte na e-mail: verejna.podpora@kr-kralovehradecky.cz Vaše dotazy bodou následně zveřejněnny v anonymní podobě současně s odpovědí.5 nejnovějších zpráv

23.6.2015

Názory Veřejného ochránce práv k problematice místního poplatku za komunální odpad a nezletilí poplatníci

V přílohách lze nalézt metodické materiály a stanoviska Veřejného ochránce práv k vybraným otázkám místních poplatků.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

16.6.2015

Novela zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dne 05.02.2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Daná novela výrazným způsobem mění zejména poskytování dotací (nutnost zveřejňování záměrů, zákonem definované náležitosti programů, žádosti, smlouvy o poskytnutí dotace, smlouvy o návratné finanční výpomoci, nutnost zveřejňování smluv o poskytnutí dotace pod dobu 3 let, změny v postupech při porušení rozpočtové kázně apod.). Danou novelu naleznete v příloze. V souvislosti s účinností dané novely je dobré poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ans 5/2007 ze dne 28.11.2008 - viz příloha. Dne 15.06.2015 vydalo Ministerstvo financí Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů. V těchto Zprávách jsou k dispozici nová výkladová stanoviska Ministerstva financí k otázkám poskytování dotací - viz příloha.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

3.6.2015

Novela školského zákona

stručný popis zprávy

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

3.6.2015

Novela školského zákona

stručný popis zprávy

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

15.4.2015

Pro rok 2014 - 2015 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, OVFO

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky. Nově byla přidána metodika - Odpisování dlouhodobého majetku.

K 9.9.2015 byla provedena aktualizace těchto pomůcek: a) Metodická pomůcka transfery - nová strana 26,27,28; b) Metodická pomůcka – oprava strana 40.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek