Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

23.8.2016

Seznam informací - žádosti

podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek

6.6.2016

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 26.5.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, který je vydán v souladu s ust. § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/2012, Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

20.4.2016

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství

k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

Publikoval: Pavel Merunka

Celý článek

14.4.2016

Návrh plánu péče o přírodní památku Orlice na období 2016-2025

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Orlice.

Publikoval: admin admin

Celý článek

14.4.2016

Návrh na vyhlášení PP Orlice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Orlice.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

8.3.2016

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného a návrh plánu péče o PP Byšičky 2

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Byšičky 2

Publikoval: Ivana Bartošová

Celý článek

8.3.2016

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného a návrh plánu péče o PP Sítovka

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Sítovka

Publikoval: Ivana Bartošová

Celý článek

25.2.2016

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 - 2025

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 - 2025

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

12.2.2016

Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí

Krajský úřad vydává závazná stanoviska a rozhodnutí k řízením podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Bez těchto závazných stanovisek a rozhodnutí nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Publikoval: Pavlína Brátová, Eva Jarošová

Celý článek

12.2.2016

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek