Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Poslední aktualizace: 20.5.2015 15:44

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Informace pro příjemce OP VK: Fotosoutěž

Řídicí orgán OP VK - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - vyhlašuje fotografickou soutěž „Učení bez hranic – škola hrou“. Smyslem navrhované soutěže je motivovat a podpořit aktivity učitelů směřující k zatraktivnění a lepší vizualizaci výuky a poukázat na inspirativní pedagogické přístupy.

Soutěž probíhá od 30. 4.2015 do 31. 5. 2015.

Bližší informace jsou k dispozici na webu http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/aktuality/fotosoutez-op-vk-uceni-bez-hranic-skola-hrou.html.

Nová výzva umožní učitelům i žákům vycestovat do zahraničí

Praha, 10. dubna 2015 – Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu.

Celková alokace na výzvu představuje 800 milionů korun s možností navýšení. Uspokojena by tak měla být většina škol, která podá projektovou žádost. Školy mohou žádat o dotaci na jeden projekt v rozmezí od 200 tisíc do 1 milionu korun. Finanční prostředky jim budou poskytnuty prostřednictvím ex ante (předběžné) platby ve 100% výši schváleného rozpočtu projektu. Vyhlášení výzvy číslo 56 bude mít pozitivní dopad na dočerpání OP VK.

Vzhledem k tomu, že podání projektové žádosti je velmi jednoduché, školy ji zvládnou vytvořit samy, aniž by si musely najímat zprostředkovatelské či poradenské agentury. Jednotlivé projektové žádosti lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit. S tímto způsobem mají školy velké zkušenosti již z akce EU peníze (středním) školám, do které bylo zapojeno více než 95 % škol.

Podrobné informace týkající se výzvy číslo 56 jsou k dispozici na internetových stránkách OP VK pod odkazem: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html

Tisková zpráva - výzva 56 (pdf 161 kB)

Informace pro příjemce o možnostech provádění změn v době udržitelnosti

Od 24. 3. 2015 je účinný Metodický dopis č. 34, který se zabývá změnami v období udržitelnosti.

Stejně jako v období realizace projektu, může příjemce i v období udržitelnosti projektu odhalit potřebu odchylky v plnění stanovených povinností vyplývající z právního aktu. V této chvíli je možnost změny realizovat formou nepodstatné či podstatné změny projektu v období udržitelnosti. Návrhy podstatných změn musejí být schváleny všemi partnery projektu, kterých se dotýkají, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce nebo statutárního orgánu organizace partnera/partnerů.

Doporučuje se charakter změn konzultovat s poskytovatelem podpory předem.

docx Informace ke schvalování změn v udržitelnosti (docx, 106 kB, 27.3.2015 11:00)
Výňatek z Metodického dopisu č. 34

Výsledky 5. výzvy v oblasti podpory 3.2

V sekci Výzvy byl zveřejněn Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci v rámci pátévýzvy druhého globálního grantu oblasti podpory 3.2.

Výzva č. 5 v oblasti podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 15. 4. 2013 pátou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje nabídky dalšího vzdělávání a na podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání.

Celý text výzvy naleznete v sekci "Globální granty OP VK - Výzvy".

Další informace poskytne Odbor grantů a dotací, oddělení evropských grantů.
Výsledky 2. výzvy z 2. globálních grantů Prioritní osy 1 a 4. výzvy z oblasti podpory 3.2

V sekci Výzvy byly zveřejněny Seznamy grantových projektů OP VK schválených k realizaci v rámci druhé výzvy druhého globálního grantu oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a čtvrté výzvy v oblasti podpory 3.2.


Upozornění pro příjemce finanční podpory v OP VK

Do sekce Zadávací řízení bylo přidáno upozornění pro příjemce ve vazbě na změnu zákona o veřejných zakázkách.


Nejčastější typy nesrovnalostí v grantových projektech

V sekci Dokumenty, Metodiky byl zveřejněn materiál týkající se nejčastějších typů nesrovnalostí zjištěných v grantových projektech OP VK.


Způsob předkládání monitorovací zprávy

V sekci Monitorovací zprávy byl zveřejněn návod na předkládání příloh k monitorovací zprávě pro příjemce, kteří předkládají MZ v elektronické podobě v Benefitu7.


Informace o globálních grantech Královéhradeckého kraje

Program je realizován prostřednictvím globálních grantů Královéhradeckého kraje. Grantové projekty je možné podávat do oblastí podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Orientujte se podle menu umístěného v levé části obrazovky.

Další informace týkající se individuálních projektů (jedná se o projekty nadregionálního charakteru podávané přímo na MŠMT) naleznete v samostatné sekci "Programové období 2007 - 2013" - "Národní programy a iniciativy" - "Tematické operační programy" - "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (individuální projekty)".
Kontaktním místem pro příjemce OP VK je Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Kontaktní osoby:


Mgr. Pavel Kavalír
vedoucí oddělení evropských grantů
místnost N3 440, tel.: 495 817 286
e-mail: pkavalir@kr-kralovehradecky.czIng. Lenka Rychterová
projektová manažerka, prioritní osa 1
místnost N3 438, tel.: 495 817 237
e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz


Ing. Petra Hnátová
projektová manažerka, prioritní osa 1
místnost N3 438, tel.: 495 817 434
e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz


Ing. Jindřiška Smejkalová
projektový manažer, oblast podpory 3.2
místnost N3 440, tel.: 495 817 462
e-mail: mtorok@kr-kralovehradecky.cz


Ing. Luboš Pechánek
projektový manažer, oblast podpory 3.2
místnost N3 443, tel.: 495 817 176
e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Blanka Čechová
finanční manažerka
místnost N3 440, tel.: 495 817 204
e-mail: bcechova@kr-kralovehradecky.cz


Bc. Pavla Bernacká
finanční manažerka
místnost N3 439, tel.: 495 817 129
e-mail: pbernacka@kr-kralovehradecky.cz


Dagmar Trejbalová
finanční manažerka
místnost N3 438, tel.: 495 817 283
e-mail: dtrejbalova@kr-kralovehradecky.cz


Jana Trojanová
finanční manažerka
místnost N3 444, tel.: 495 817 282
e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz


Alena Zachariášová
finanční manažerka
místnost N3 444, tel.: 495 817 381
e-mail: azachariasova@kr-kralovehradecky.cz


Autor: Petra Hnátová