Návrh koncepcí a studie

14.6.2019

Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje

Pozvánka na veřejné projednání Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje a Vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA). Veřejné projednání Koncepce se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v místnosti č P1-905 (Karla Poláčka), dne 1.7.2019 od 10:00 do 11:00 hodin.

3.1.2006

Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2006 – 2015 - návrh

Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je další etapou prací na tvorbě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta 2006-2013. Dílo představuje stručnou a výstižnou ekonomickou a sociální charakteristiku kraje, zpracovanou v rozsahu dle zadání odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Analýza je členěna dle základních sociogeografických témat, popisujících výchozí stav a hlavní vývojové tendence jednotlivých sektorů a oblastí rozvoje.

1.12.2003

Vyhledávací studie pro výběr ploch pro lokalizaci průmyslových zón nebo území pro strategické služby v ČR region NUTS II Severovýchod

Úkolem zadání bylo vytipovat v daném území (NUTS II Severovýchod) vhodné lokality pro možné umístění průmyslových zón či území národního významu určených zejména pro investory z vybraných tzv. high-tech oborů zpracovatelského průmyslu a z oborů tzv. strategických služeb a vědy a výzkumu s vysokou přidanou hodnotou a s minimalizovanými negativními vlivy na životní prostředí.