Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyFinanční podpory kraje

Poskytování finančních podpor mimo grantové programy

Poslední aktualizace: 18. 9. 2015

V pravomoci Rady Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) je mimo jiné zakotveno rozhodovaní o poskytování finančních podpor (darů a dotací) projektům pořádaným v našem kraji.

Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením č. RK/2/129/2017 ze dne 23. 1. 2017 Směrnici Rady Královéhradeckého kraje č. 25, kterou se stanovují pravidla a postup pro poskytování darů a dotací z kapitoly rozpočtu 18, s účinností ode dne 1. 2. 2017 (příloha č. 1). Tímto postupem mohou být poskytovány dotace do výše 100.000 Kč v jednotlivém případě, přesahuje-li požadovaná částka tuto hranici, bude žádost předána odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Žadatel o dotaci je povinen přednostně žádat o poskytnutí dotace v dotačních programech vyhlášených Královéhradeckým krajem. Žadateli, který mohl žádat o dotaci v dotačním programu Královéhradeckého kraje, avšak tuto žádost nepodal, bude poskytnuta dotace na základě této směrnice pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 90 % procent celkových podpořitelných výdajů vynaložených na realizaci projektu. Podpořitelné a nepodpořitelné výdaje jsou uvedeny ve výše uvedené směrnici (příloha č. 1).

Oprávněným žadatelem nemohou být mimo jiné příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.

 

Veřejná podpora

Krajem poskytované dotace mohou být veřejnou podporou. Její slučitelnost s fungováním vnitřního trhu Evropské unie (pravidly hospodářské soutěže Evropské unie) je nutné vyhodnotit s ohledem na použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie. Konečné posouzení slučitelnosti uvedené v předchozím odstavci a nástroj, kterým bude schválená dotace poskytnuta, bude žadateli o dotaci oznámeno nejdéle při podpisu dotační smlouvy.

 

Podání žádosti

Dotace jsou poskytovány na základě písemné žádosti podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. O jejich schválení rozhoduje Rada Královéhradeckého kraje nebo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (v případě, že žadatel požaduje poskytnutí dotací v součtu nad nad 200.000 Kč v kalendářním roce; obce). Žádosti se přijímají v průběhu celého kalendářního roku, nejpozději však do 15. listopadu příslušného roku. Po tomto datu budou žádosti projednávány až v dalším roce.

 Žádost musí být doručena v elektronické nebo písemné podobě. Lze využít:

 1. datovou schránku kraje: gcgbp3q
 2. poštovní adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 3. osobní předání do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na výše uvedené adrese

 

Omezení finanční podpory

 • Akce musí být realizována na území Královéhradeckého kraje, nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na území KHK nebo reprezentujícího KHK, např. na celostátních či mezinárodních akcích s místem konání akce mimo území Královéhradeckého kraje.
 • Akce budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků dle čl. 107 a nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
 • Poskytnutá dotace neslouží k tomu, aby příjemce dosáhl zisku. Pokud k takové situaci dojde, je příjemce povinen vrátit část dotace do výše svých zisků

Na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje není právní nárok. Poskytnutím finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje se nezakládá nárok na poskytnutí dotace v období následujících. Pokud nebude akce realizována, žadatel je povinen vrátit všechny poskytnuté finanční prostředky schválené Radou, příp. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

 

Podmínky vyúčtování

 • Projekt/akce musí být vyúčtována do data uvedeného na příslušné smlouvě
 • Závěrečné vyúčtování je dokládáno za celý projekt (účel) přes dotační portál Královéhradeckého kraje

 

Propagace KHK

Příjemce dotace je povinen uvést kraj jako poskytovatele části peněžních prostředků na realizaci projektu na své www stránce (pokud příjemce dotace nemá zřízenu www stránku, není povinen ji pro účely dodržení povinnosti publicity zřídit) a na místě jeho realizace či bezprostředním okolí, na veřejně přístupném prostranství, v čitelné a viditelné podobě, a to po dobu realizace projektu. Za účelem dodržení povinnosti publicity může příjemce dotace použít logo poskytovatele dotace. V takovém případě je příjemce dotace vázán pravidly pro použití tohoto loga, která jsou dostupná na www stránce: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz.

 

Vzory, přílohy, odkazy:

 1. Směrnice Rady Královéhradeckého Kraje, kterou se stanovují pravidla a postup pro poskytování darů a dotací z kapitoly rozpočtu 18
 2. http://dotace.kr-kralovehradecky.cz
 3. Závěrečné vyúčtování podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje (pouze k finančním darům)

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Petra Teplá, tel. 495 817 352, mobil: 736 521 892, e-mail: ptepla@kr-kralovehradecky.cz.

Autor: kancelář hejtmana

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
1. Směrnice Rady KHK pro poskytování darů a dotací 2017 Pravidla a postup pro poskytování darů a dotací z kapitoly rozpočtu 18 doc 164 kB 1.2.2017
2. Závěrečné vyúčtování - finanční dary Formulář pro závěrečné vyúčtování finančních darů poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje doc 42 kB 18.9.2015