Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


18.1.2017

Termín 3. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe

Projektové žádosti v rámci 3. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe bude možno předkládat od 1. března do 30. června 2017. V rámci této výzvy již mohou být vyčerpány finanční prostředky pro projekty na období 2014-2020!

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

18.1.2017

Seminář pro žadatele do 2. výzvy nadnárodního programu Interreg Danube

Dne 9. února 2017 se v Budapešti uskuteční seminář pro žadatele (Lead partnery) do nadnárodního programu Interreg Danube. Seminář bude zaměřen na podporu potenciálních žadatelů, zejména nově příchozích, k přípravě projektových návrhů pro 2. výzvu, která bude vyhlášena na jaře letošního roku.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách programu: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/lead-applicants-seminar-2nd-call. V případě zájmu je nutné se včas zaregistrovat, formulář a program semináře je dostupný na stejném odkazu. Uzávěrka přihlášek je 26. ledna 2017.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

11.1.2017

Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší

Předmětem územní studie, pořízené dle § 30 stavebního zákona, je zejména posouzení stanovených okruhů otázek spojených s dopravní infrastrukturou (stávající i navrhovanou v platných územně plánovacích dokumentacích nebo prověřovanou v rámci dříve pořízených územních studií) v řešeném území ve vazbě na stávající situaci v území a dále s ohledem na záměry na provedení změn v území zejména v oblasti rekreace, cestovního ruchu a zvýšení atraktivity území z pohledu rozvoje ekonomiky, včetně návrhu možných řešení.

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

11.1.2017

Dotace pro sbory dobrovolných hasičů

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru bude v roce 2017 poskytovat obcím, prostřednictvím krajů, účelové neinvestiční dotace ze svého rozpočtu na financování výdajů vynaložených jednotkami sborů dobrovolných hasičů.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

10.1.2017

Seminář pro žadatele k Výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ

Jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovolujeme pozvat na Seminář pro žadatele k Výzvě č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ .

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

4.1.2017

Seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Dne 23. ledna 2017 se v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, uskuteční regionální seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Pozvánku na seminář, program semináře, závaznou přihlášku a další informace naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020).

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

28.12.2016

Vyúčtování dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2016 z rozpočtu KHK a MPSV 2016

Vyúčtování dotací za rok 2016 v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

28.12.2016

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2016

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2016, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 20. 6. 2016, je možné využívat do 31. prosince 2016 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

21.12.2016

Vzdělávání pracovníků krajských úřadů

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR realizují za podpory Evropského sociálního fondu akreditovaný vzdělávací program s názvem „Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením“ (číslo akreditace 2014/0673-SP) v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků krajských úřadů“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196.

Celý článek