Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


1.12.2016

Avízo výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I

Dne 30. listopadu 2016 zveřejnil Řídicí orgán OP VVV avízo výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzev, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. prosince 2016.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

18.11.2016

Vyhlášení výzev IROP - Infrastruktua pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Dne 18. listopadu 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a výzvu č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

16.11.2016

Druhá výzva - proces hodnocení žádostí

Vážení žadatelé, bezprostředně po ukončení přijímání žádostí v rámci 2. výzvy tzv. Kotlíkových dotací byl pracovníky oddělení evropských grantů, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, zahájen proces hodnocení žádostí. Vlastní hodnocení zahrnuje dvě fáze, a to kontrolu splnění formálních náležitostí žádosti (tj. dodržení předepsané formy projektové žádosti, kompletnost dodaných příloh, správné vyplnění, srozumitelnost uvedených údajů apod.) a dále kontrolu splnění podmínek dotačního programu (oprávněnost žadatele, ověření v Katatsru nemovitostí, Insolvenčním rejstříku, Registru obyvatel aj.). Zároveň probíhá zasílání výzev k nápravě těm, kteří předložili projektovou žádost s nějakým formálním nedostatkem. Je nutné hodnotit veškeré dodané žádosti (tj. celkem 1683). Proto prosíme všechny žadatele o trpělivost, celý proces v jeho jednotlivých fázích může každý žadatel sledovat po přihlášení na dotačním portále DOTIS. Předpokládáme, že obě fáze hodnocení budou ukončeny do konce prosince 2016, poté proběhne příprava materiálů ke schválení Radě Královéhradeckého kraje a po schválení budou úspěšným žadatelům odeslány návrhy smluv. Uzavírání smluv bude zahájeno nejpozději v únoru 2017. Poté už je možné předkládat doklady k proplacení dotace.S těmi, kteří z nějakého důvodu nesplnili podmínky dotačního programu, nebo nedoložili potřebné dokumenty, intenzivně komunikujeme. Děkujeme vám za vaši přízeň i součinnost.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

14.11.2016

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK – Nový návrh pro spol. jednání (2016)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 38 odst. 3 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Celý článek

11.11.2016

Seminář k IROP pro starosty a tajemníky ORP k dokumentům územního rozvoje (výzvy 2, 3, 9 a 45)

Cílem semináře, který se uskutečnil dne 10. listopadu 2016 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo informovat účastníky o možnostech a podmínkách čerpání prostředků v aktivitách podporovaných z výzev 2, 3, 9 a 45 IROP, které se týkají projektů na pořízení územních plánu a jejich změn, regulačních plánů a územních studií. Přednášejícími byly zástupci Ministerstva pro místní rozvoj - Ing. Vladimír Voldřich a Ing. Filip Novosad a zástupkyně Centra regionálního rozvoje Ing. Michaela Brožová.

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek

10.11.2016

Semináře k dotačním programům 2017

Oddělení krajských dotací připravilo semináře pro dotační programy na rok 2017.

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

8.11.2016

Pozvánka ke sledování kanálu Překračujeme hranice - Interreg V-A Česká republika - Polsko

Zveme Vás ke sledování kanálu "Překračujeme hranice - Interreg V-A CZ/PL" věnovaného problematice Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento kanál vznikl pro Vás, žadatele a příjemce programu a všechny zájemce o rozvoj česko-polského příhraničního území. Plánujeme vysílání cyklu webinářů a tutoriálů věnovaných realizaci programu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

3.11.2016

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) dotační podprogram „Rozvoj Marketingové aktivity v cestovním ruchu". Lhůta pro příjem žádostí končí 6. 1. 2017.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek