Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceZdroje financování z EU

Možnosti získání dotací dle jednotlivých oblastí

Poslední aktualizace: 27. 11. 2008

Dotační rozcestník odkazuje na tyto dotační programy (ke každému dotačnímu programu jsou uvedeni kontaktní pracovníci na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje):

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013 (OP ČR - PR) Ing. Roman Klíma

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Ing. Jan Špelda

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Ing. Lenka Rychterová Ing. Petra Hnátová

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP) Ing. Jan Špelda

Program rozvoje venkova (PRV) Ing. Jan Špelda

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) Ing. Jan Špelda

Operační program Podnikání a inovace (OP PI) Ing. Jan Špelda


 č.  oblast dotace
OP ČR - PR OP LZZ OP VK ROP PRV OP ŽP OP PI
1. Ochrana a obnova památek OP ČR - PR     ROP PRV    
2. Životní prostředí OP ČR - PR       PRV OP ŽP OP PI
3. Rozvoj lidských zdrojů, sociální oblast OP ČR - PR OP LZZ OP VK ROP PRV    
4. Infrastruktura pro vzdělávání OP ČR - PR     ROP PRV OP ŽP OP PI
5. Zdravotnictví       ROP PRV    
6. Dopravní infrastruktura a obslužnost OP ČR - PR     ROP PRV    
7. Rozvoj městských a venkovských oblastí OP ČR - PR     ROP PRV OP ŽP  
8. Rozvoj podnikatelského prostředí OP ČR - PR OP LZZ   ROP PRV   OP PI
9. Prevence rizik OP ČR - PR OP LZZ   ROP   OP ŽP  
10. Rozvoj cestovního ruchu OP ČR - PR     ROP PRV    
11. Podpora spolupráce místních společenství OP ČR - PR       PRV    
 

1 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. – Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu


2 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. – Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory:
1.2 Ochrana životního prostředí


3 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání


4 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání


6 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory:
1.1 Posilování dostupnosti


7 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, Prioritní osa II. - Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory (Prioritní osa I.):
1.2 Ochrana životního prostředí

1.3 Prevence rizik

Oblast podpory (Prioritní osa II.):
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu


8 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí


9 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory:
1.3 Prevence rizik


10 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu


11 OP ČR-Polsko Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství

Oblast podpory:
3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
3.3 Fond mikroprojektů


3 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osy

Prioritní osa 1 - Adaptabilita
Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce


8 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osy

Prioritní osa 1 - Adaptabilita
Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

9 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osy

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti (opatření na zamezení vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva z trhu práce - zdravotně postižení, mladiství, romská komunita apod.)

3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti žáků
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 - Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:
2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
2.2 Vyšší odborné vzdělávání
2.3 Vysokoškolské vzdělávání
2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.5 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání

Oblasti podpory:
3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání
3.2 Individuální další vzdělávání
3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 4 – Národní systémové aktivity


1 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (revitalizace památek v rámci komplexní obnovy historických center měst a obcí)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


3 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (výstavba a rozvoj infrastruktury v oblasti sociální péče)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


4 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (rekonstrukce, modernizace základních, středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


5 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (rozvoj infrastruktury zdravotní péče)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst


6 Regionální operační program  Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury, Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, Prioritní osa 3 - Cestovní ruch

Oblasti podpory (Prioritní osa 1):
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury (modernizace silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T)
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (rozvoj veřejné hromadné dopravy a sítě cyklostezek)
1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť

Oblasti podpory (Prioritní osa 2 - investice do dopravního napojení průmyslových zón):
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova

Oblasti podpory (Prioritní osa 3):
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (budování sítě cyklostezek s napojením na turistické atraktivity)


7 Regionální operační program  Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury, Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, Prioritní osa 3 - Cestovní ruch

Oblasti podpory (Prioritní osa 1):
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť

Oblasti podpory (Prioritní osa 2):
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova

Oblasti podpory (Prioritní osa 3):
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu)


8 Regionální operační program  Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, Prioritní osa 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblasti podpory (Prioritní osa 3):
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (podpora rekonstrukce, výstavby ubytovacích zařízení apod.)

Oblasti podpory (Prioritní osa 4):
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání (revitalizace "brownfields" pro rozvoj podnikatelských aktivit)


9 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku, např. kamerové systémy)

Oblasti podpory:
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


10 Regionální operační program  Prioritní osa 3 - Cestovní ruch

Oblasti podpory:
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (podpora rekonstrukce, výstavby ubytovacích zařízení, rekonstrukce kulturních, historických památek s vazbou na CR, výstavba cyklostezek apod.)
3.2 Marketingové aktivity v oblasti CR (propagace turistických oblastí apod.)


1 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.2:
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (obnova památek, historických objektů, kulturních prvků apod. v obcích do 500 obyvatel)


2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Skupina opatření II.1.:
Udržitelné využívání zemědělské půdy - určeno pro osoby provozující zemědělskou činnost, vlastníky nebo nájemce zemědělské půdy

Skupina opatření II.2.:
Udržitelné využívání lesní půdy (péče o krajinu - biopásy, louky, pastviny; péče o lesy apod.) - určeno pro osoby provozující zemědělskou činnost, vlastníky nebo nájemce zemědělské půdy

Skupina opatření III.2.:
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (čističky odpadních vod, kanalizace a vodohospodářská infrastruktura) - určeno pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel


3 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření I.3.4:
Využívání poradenských služeb - určeno pro osoby podnikající v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství

Opatření III.3.1:
Vzdělávání a informace - vzdělávání hospodářských subjektů působících na venkově (zakládání a rozvoj mikropodniků v cestovním ruchu, službách apod.)


4 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (rekonstrukce a obnova školských, zdravotnických a sociálních zařízení v obcích do 500 obyvatel)


5 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (rekonstrukce a obnova školských, zdravotnických a sociálních zařízení v obcích do 500 obyvatel)


6 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (budování a obnova dopravní infrastruktury - místní komunikace v obcích do 500 obyvatel)

Podopatření II.2.4.2:
Neproduktivní investice v lesích - podpora výstavby a rekonstrukce lesních cest sloužících jako stezky, cyklostezky do šíře 2 m, odpočinková stanoviště, přístřešky v lesích apod.


7 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (budování a obnova obecní infrastruktury - místní komunikace, výstavba a rekonstrukce občanského vybavení, zlepšování vzhledu obcí, tvorba územních plánů v obcích do 500 obyvatel, rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury, kanalizace v obcích do 2 000 obyvatel)

Opatření IV.1.1:
Místní akční skupina - podpora činnosti místních akčních skupin s územní působností venkovského území s 10 000 až 100 000 obyvateli)

Opatření IV.1.2:
Realizace místní rozvojové strategie - podpora projektů dle Strategického plánu Leader místní akční skupiny

Opatření IV.2.1:
Realizace projektů spolupráce zaměřených na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí


8 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Skupina opatření I.1:
Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací (modernizace zemědělských podniků, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, odborné vzdělávání zemědělců)

Opatření III.1.1:
Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy - stavební obnova, výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, opravy motorových vozidel apod., výstavba zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv v obcích do 2 000 obyvatel

Opatření III.1.2:
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - podpora zakládání a rozvoje mikropodniků zabývajících se nezemědělskými aktivitami (stavební obnova prostor sloužících k drobné výrobě, např. truhlářství, tesařství, oprava strojů apod.) v obcích do 2 000 obyvatel

Opatření III.1.3:
Podpora cestovního ruchu - rekonstrukce a výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení v obcích do 2 000 obyvatel


10 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.1.3:
Podpora cestovního ruchu - rekonstrukce a výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení v obcích do 2 000 obyvatel

Podopatření II.2.4.2:
Neproduktivní investice v lesích - podpora výstavby a rekonstrukce lesních cest sloužících jako stezky, cyklostezky do šíře 2 m, odpočinková stanoviště, přístřešky v lesích apod.


11 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření IV.1.1:
Místní akční skupina - podpora činnosti místních akčních skupin s územní působností venkovského území s 10 000 až 100 000 obyvateli)

Opatření IV.1.2:
Realizace místní rozvojové strategie - podpora projektů dle Strategického plánu Leader místní akční skupiny

Opatření IV.2.1:
Realizace projektů spolupráce zaměřených na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí


2 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní:
Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, kanalizací a ČOV v obcích nad 2 000 obyvatel, projekty zaměřené na snižování povodňových rizik (úprava koryt vodních toků, výstavba poldrů atd.)

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí:
Projekty zaměřené na snižování emisí, např. centrální rozvody tepla, plynofikace, rekonstrukce a výměna topných zařízení s cílem snížení emisí atd.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie:
Projekty zaměřené na úsporu energií (např. zateplování, výměna oken u veřejných budov - školy, úřady apod.), projekty zaměřené na využívání zdrojů odpadního tepla (např. výměníky) a projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie (např. výstavba zdrojů tepla a elektřiny využívajících OZE - kotelny na biomasu, fotovoltaické zdroje elektřiny, větrnné, vodní elektrárny apod.)

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží:
Projekty zaměřené na zkvalitnění nakládání s odpady (např. systémy separace sběru odpadů, sběrné dvory, recyklace, překladiště, třídičky odpadů, rekultivace starých skládek, sanace kontaminovaných lokalit apod.)

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik:
Budování infrastruktury pro program REACH, investiční podpora aplikace zavádění technik a inovací k omezování průmyslového znečištění, podpora informačních systémů monitorujících průmyslové znečištění apod.

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny:
Projekty zaměřené na podporu biodiverzivity v území (péče o významné ptačí lokality, mokřady apod.), projekty zaměřené na obnovu krajinných struktur a optimalizaci vodního režimu krajiny (obnova alejí, výsadba městských parků, městské zeleně, úprava břehových porostů, výstavba poldrů, retenčních prostor apod.), prevence sesuvů a skalních řícení

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu:
Výstavba a rekonstrukce vzdělávacích, poradenských a informačních center zabývajících se environmentální problematikou (správy CHKO, NP, ekologická centra, centra ZOO, botanické zahrady apod.)


4 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu:
Výstavba a rekonstrukce vzdělávacích, poradenských a informačních center zabývajících se environmentální problematikou (správy CHKO, NP, ekologická centra, centra ZOO, botanické zahrady apod.)


7 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní:
Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, kanalizací a ČOV v obcích nad 2 000 obyvatel, projekty zaměřené na snižování povodňových rizik (úprava koryt vodních toků, výstavba poldrů atd.)

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny:
Projekty zaměřené na obnovu alejí, výsadbu městské zeleně apod.


9 Operační program Životní prostředí

Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní:
Projekty zaměřené na budování protipovodňových informačních systémů, povodňových plánů, úprava koryt vodních toků a výstavba poldrů

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny:
Obnova retenční funkce krajiny, výstavba poldrů, omezování eroze břehů apod.


2 Operační program Podnikání a inovace

Program Eko-energie:
Podpora úspory energie v podnikatelských objektech (zateplení budov, výměna oken, výměna otopných systémů), výroba dřevěných briket a pelet, podpora výstavby a rekonstrukce vodních elektráren, výstavba bioplynových stanic a dalších zdrojů energie využívajících OZE


4 Operační program Podnikání a inovace

Program Školící střediska:
Výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností pro podnikatele působící ve zpracovatelském průmyslu


8 Operační program Podnikání a inovace

Programy:
S-záruka - zvýhodněná sazba na záruku za úvěry poskytované podnikatelským subjektům ve vybraných odvětvích.

ICT a strategické služby - dotace na vývoj specializovaného software, vývoj specifických služeb spojených s vývojem software

ICT v podnicích - dotace na pořízení hardware, software v podnicích zpracovatelského průmyslu

Eko-energie - podpora úspory energie v podnikatelských objektech (zateplení budov, výměna oken, výměna otopných systémů), výroba dřevěných briket a pelet, podpora výstavby a rekonstrukce vodních elektráren, výstavba bioplynových stanic a dalších zdrojů energie využívajících OZE

Inovace-Projekt - podpora podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu, kteří uvádějí na trh svůj nový výrobek

Inovace-Patent - podpora ochrany patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů apod.

Potenciál - podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit (budování vědecko-technických pracovišť apod.)

Spolupráce - podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení (tzv. klastrů a technologických platforem)

Prosperita - podpora vzniku a rozvoje tzv. podnikatelských inkubátorů, vědecko-technických parků, center pro transfer technologií atd.

Školící střediska - výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností pro podnikatele působící ve zpracovatelském průmyslu

Nemovitosti - podpora rekonstrukce nevyužívaných průmyslových a zemědělských areálů (tzv. brownfields) s cílem jejich nového využití

Marketing - podpora propagace firem (propagační materiály, web, účast na veletrzích apod.)

 
 

Autor: Roman Klíma