Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřehled programů 2014-2020Evropská územní spolupráce

Evropská územní spolupráce

K prioritám Evropské unie patří kohezní politika, jejímž obecným cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje celé EU. Kohezní politika je prováděna v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období. Cíle kohezní politiky se v čase mění a reagují na potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU. V programovém období 2007 - 2013 měla kohezní politika tyto tři cíle:

  • Cíl 1 – Konvergence
  • Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Cíl 3 – Evropská územní spolupráce

V novém období 2014-2020 kohezní politika EU zahrnuje tyto dva cíle:

  • Cíl 1 – Investice pro růst a zaměstnanost
  • Cíl 2 – Evropská územní spolupráce

I v novém programovém období zůstávají zachovány tři směry Evropské územní spolupráce - přeshraniční, nadnárodní a meziregionální, přičemž nejvíce finančních prostředků je určeno na přeshraniční spolupráci.

Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. Informace o kooperaci mezi regiony a státy - viz InfoRegio.

Aktuality


9. 3. 2018

Seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy

Ve dnech 19. - 20. dubna 2018 se v Hradci Králové uskutečnil seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy. Cílem semináře bylo představit dotační programy a fondy vhodné pro spolupráci českých a zahraničních partnerů, v návaznosti na to iniciovat společné projekty v různých oblastech spolupráce. Zahraniční účastníci se seznámili s výstupy konkrétních inspirativních projektů. Navazující seminář se uskutečnil dne 16. května 2018 v městě Ťačiv v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Cílem bylo představit dotační programy a fondy dalším zájemcům ze Zakarpatské oblasti, kteří neměli možnost přijet do Hradce Králové, probíhaly konzultace již rozpracovaných i nových projektových záměrů.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

9. 3. 2018

Funding opportunities for cooperation with entities from Southeast European countries (versions for participants from Southeast European countries)

The regional Eurocentres and Hradec Králové Region invite you to the seminar of the funding opportunities for cooperation with entities from Southeast European countries. The aim of the seminar is to present prospects for cooperation and funds with Southeast European partners and initiate projects in various sectors of cooperation.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

2. 5. 2018

Fotogalerie - 20. dubna 2018

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

2. 5. 2018

Fotogalerie - 19. dubna 2018

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

22. 9. 2017

Národní infoden ke 3. výzvě nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

Dne 12. 10. 2017 proběhne v Praze informační seminář ke 3. výzvě nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE. Registrace bude uzavřena dne 5. 10. 2017 ve 13:00 hodin.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

13. 4. 2017

Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 od 10:00 do 15:30 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

27. 3. 2017

Východočeské kraje si vyměnily zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce

Na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo společné jednání zástupců Královéhradeckého a Pardubického kraje na téma přeshraniční spolupráce a rozvoj mezinárodních vztahů. Delegaci Královéhradeckého kraje vedl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. Za samosprávu Pardubického kraje se jednání účastnil René Živný - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku. Jednání se zúčastnili další zástupci obou krajů, kteří se zabývají evropskými projekty a mezinárodními vztahy. Toto jednání je důkazem stále se upevňující spolupráce mezi oběma kraji.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

23. 3. 2017

Středoevropské projekty si rozdělí 90 milionů eur, peníze půjdou i do Královéhradeckého kraje

Členové Monitorovacího výboru nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE na svém zasedání dne 16. března 2017 v Praze společně rozhodli o přidělení dotace ve výši 90 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) žadatelům, kteří se ucházeli o dotace ve druhé výzvě. Po živé diskusi se členové MV shodli na schválení 50 projektů, spadajících do prioritních os zaměřených na inovace, nízkouhlíkové hospodářství, přírodní a kulturní zdroje a na dopravu. Více než 500 partnerských institucí z 9 členských států EU tak může brzy začít s realizací nadnárodních projektů.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek