Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányZákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

Poslední aktualizace: 22. 8. 2017

 Základní dokumenty

 1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/2006 Sb.“)
 2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb. (dále jen „vyhláška č. 578/2006 Sb.“)

Podání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb. ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • jiných vykonávaných činnostech,
 • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 • příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři Královéhradeckého kraje jsou:

 • členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí zaměstnanci Královéhradeckého kraje podílející se na výkonu správních činností zařazení do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (současně za splnění alespoň jedné z podmínek stanovených v § 2 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb.)

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podávají veřejní funkcionáři za předchozí kalendářní rok (tj. od l. 1. do 31. 12. nebo od počátku výkonu funkce) nejpozději do 30. června kalendářního roku, a to po celou dobu výkonu funkce. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce jsou povinni učinit oznámení nejpozději do 30 dnů od ukončení výkonu funkce, a to podle stavu ke dni ukončení funkce.

Oznámení podávají veřejní funkcionáři formou čestného prohlášení na formuláři vydaném vyhláškou č. 578/2006 Sb.

Informace o registru oznámení

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři jsou uložena v  registru oznámení.

Registr oznámení vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře Královéhradeckého kraje ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která pověřila vedením registru odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Registr oznámení je umístěn v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář č. N1 420

Registr je veden v písemné i v elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti a pořizovat si z něho výpisy a opisy (evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů). Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, data narození a místo trvalého pobytu žadatele, příp. adresu pro doručování a údaje o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost se podává:

 • osobně v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad (kanceláři č. N1 420),
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
 • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny krajského úřadu posta@kr-kralovehradecky.cz.

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad (kancelář č. N1 420)

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Přístupové údaje budou žadateli odborem vnitra a krajský živnostenský úřad krajského úřadu přiděleny po ověření žádosti a doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou nebo předány osobně.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000Kč.

Informace týkající se zpracování osobních údajů

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Mgr. Alena Koukalová
telefon: 495 817 309, kancelář N1 420
e-mail:
akoukalova@kr-kralovehradecky.cz

Autor: admin admin

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
1. Zákon č. 159/2006 Sb. - o střetu zájmů pdf 214 kB 11.2.2014
2. vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb. pdf 204 kB 28.2.2008
3. formulář čestného prohlášení doc 153 kB 28.2.2008
4. žádost o nahlížení do registru oznámení rtf 61 kB 28.2.2008