Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPrávo a ostatní

Právo a ostatní

27. 6. 2017

Nejčastěji kladené otázky k primárnímu plnění příspěvkových organizací do ROS

Český statistický úřad vypracoval dokument obsahující nejčastěji kladené otázky k primárnímu plnění příspěvkových organizací do ROS - viz příloha s odkazy ke stažení.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

17. 5. 2017

Aktualizace příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vypracoval aktualizaci příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.

Publikoval: Radka Veselá

Celý článek

15. 5. 2017

Metodika k problematice tzv. systémové podjatosti

V příloze naleznete metodický materiál Ministerstva vnitra k problematice tzv. systémové podjatosti.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

3. 1. 2017

Manuál Ministerstva vnitra k užívání úředního razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

Ministerstvo vnitra vydalo Manuál k užívání úředního razítka, a to z důvodu četných a opakujících se dotazů týkajících se užívání úředního razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy kulatého razítka s malým státním znakem. Jeho účelem je pomoci dotčeným subjektům při řešení otázek, s nimiž se při používání úředního razítka mohou setkávat.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

6. 12. 2016

Informace Ministerstva dopravy o novele zákona o pozemních komunikacích

V příloze naleznete informaci Ministerstva dopravy ve vztahu k výkonu pravomoci speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace včetně schválené novely.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

20. 9. 2016

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU A K NOVELE ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

Na stránkách Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, http://www.mvcr.cz/odk2/ , byl zveřejněn metodický materiál týkající se aktuální problematiky nočního klidu a novely přestupkového zákona. Daný materiál je též ke stažení v příloze.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

30. 3. 2016

Metodické materiály k zákonu o registru smluv

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých internetových stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx  metodiku k zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V příloze naleznete též soubor nejčastějších otázek a odpovědí ve vztahu k zákonu o registru smluv (zpracovalo Ministerstvo vnitra).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

16. 6. 2015

Novela zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dne 05.02.2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Daná novela výrazným způsobem mění zejména poskytování dotací (nutnost zveřejňování záměrů, zákonem definované náležitosti programů, žádosti, smlouvy o poskytnutí dotace, smlouvy o návratné finanční výpomoci, nutnost zveřejňování smluv o poskytnutí dotace pod dobu 3 let, změny v postupech při porušení rozpočtové kázně apod.). Danou novelu naleznete v příloze. V souvislosti s účinností dané novely je dobré poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ans 5/2007 ze dne 28.11.2008 - viz příloha. Dne 15.06.2015 vydalo Ministerstvo financí Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů. V těchto Zprávách jsou k dispozici nová výkladová stanoviska Ministerstva financí k otázkám poskytování dotací - viz příloha.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

29. 9. 2014

Nejvyšší státní zastupitelství vydává analýzu k trestní odpovědnosti zastupitelů a radních

Nejvyšší státní zastupitelství uveřenilo na svých internetových stránkách analýzu k trestní odpovědnosti zastupitelů a radních. Jde o zajímavý materiál vycházející též z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR. Daná analýza je uvedena v příloze.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek