Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

20.9.2010

Metodické stanovisko pro postup orgánů obce při ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce

V daném stanovisku, které je v příloze, jsou uvedeny nejdůležitější právní předpisy týkající se ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce. Zároveň dané stanovisko obsahuje návrhy činností, které je vhodné učinit ze strany obcí při ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce. Podrobné stanovisko k dané problematice je též k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-707489.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d,

a to ve formě "Metodického doporučení k činnosti ÚZS Č.6 - Ke správě obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce".

23.8.2010

Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor

Cílem Doporučení je zpracování praktického návodu pro dotčené subjekty k úspěšnému naplňování práva na rovné zacházení se zdravotně postiženými, kteří využívají ke svému doprovodu psů se speciálním výcvikem, a to hned v několika oblastech podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). V dalších oblastech lze pro některé subjekty vyvodit povinnost zajistit rovné zacházení se zdravotně postiženými přímo z Listiny základních práv a svobod.

17.9.2008

Novela zákona o obcích, o krajích a o hlavní městě Praze

Dne 19.08.2008 nabyl účinnosti zákon č. 298/2008 Sb. Jde o poměrně zajímavou novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

11.4.2007

Zákon o střetu zájmů

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který stanovil nové povinnosti pro některé členy zastupitelstev územních samosprávných celků či vedoucí pracovníky územních samosprávných celků