Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyFinanční podpory kraje

Poskytování finančních podpor mimo grantové programy

Poslední aktualizace: 29.12.2016 13:41

V pravomoci hejtmana a členů Rady Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) je zakotvena instituce udělování příspěvků (darů a dotací) projektům pořádaným v našem kraji. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Královéhradecký kraj

V průběhu ledna 2017 budou aktualizovány informace o způsobu podávání žádostí o finanční podporu.

Jedná se o podporu činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní, společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu sportovních turnajů a závodů. Zároveň je možné žádat o finanční podporu činnosti různých kulturních či sportovních spolků z našeho kraje.

V případě, kdy na žadatelův typ akce není zveřejněna výzva v dotačním programu Královéhradeckého kraje, může si žadatel podat žádost o finanční příspěvek (finanční dar, účelovou dotaci).

Finanční podpora se poskytuje na základě písemné žádosti subjektu. Povinný formulář žádosti není stanoven, ale doporučujeme použít vzor, který je přílohou tohoto dokumentu.

Písemné žádosti se přijímají v průběhu celého kalendářního roku, nejpozději však do 15. listopadu příslušného roku. Po tomto datu budou žádosti projednávány až v dalším roce.

Žádost musí být doručena v elektronické nebo písemné podobě. Lze využít:

 1. e-mailovou adresu: posta@kr-kralovehradecky.cz či ptepla@kr-kralovehradecky.cz (žádost musí být zaslána vždy jako příloha e-mailu – naskenovaná s datem a podpisem žadatele)
 2. datovou schránku kraje: gcgbp3q
 3. poštovní adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 4. osobní předání do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na výše uvedené adrese

Možní žadatelé: Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace a nadační fondy), obce a sdružení obcí, a další fyzické a právnické osoby.

Dotaci nelze použít na nákup alkoholických nápojů nebo občerstvení či cestovného příjemce podpory. Ovšem úhrada dopravy nebo občerstvení účastníkům akce apod. je uznatelný výdaj.

Aministrace: V případě, že některý z členů Rady KHK navrhne finanční podporu, administrátor zajistí její projednání v příslušném samosprávném orgánu kraje. Po vydání schvalovacího usnesení je se žadatelem sepsána darovací smlouva či smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je finanční podpora bezhotovostně převedena příjemci.

Úspěšný žadatel o podporu je povinen vhodným a důstojným způsobem KHK prezentovat. K tomuto účelu si požádá o poskytnutí loga KHK (tisk@kr-kralovehradecky.cz). Žadatel by měl o podporu požádat v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné prezentaci kraje zajistit.

Omezení finanční podpory:

 • Akce musí být realizována na území Královéhradeckého kraje, nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na území KHK nebo reprezentujícího KHK, např. na celostátních či mezinárodních akcích s místem konání akce mimo území Královéhradeckého kraje.
 • Pokud je v den podání žádosti zároveň vyhlášen program Dotačního fondu Královéhradeckého kraje, ze kterého by akce mohla být financována, musí být žádost o dotaci v prvé řadě předložena do tohoto programu.
 • Akce budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků dle čl. 107 a nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Hodnocení:

Návrh na konkrétní výši finanční podpory je předkládán k projednání a schválení Radě Královéhradeckého kraje nebo Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Konkrétní výše dotace bývá stanovena na základě hodnocení významu a přínosu projektu/akce s přihlédnutím k možnosti prezentace Královéhradeckého kraje, právní formě organizátora, dopadu na území, místu pořádání, typu cílové skupiny, velikosti zasažené cílové skupiny, vazbě akce na další aktivity v území, výši spolufinancování akce ze strany kraje, historii, tradici a prestiž akce atd. Hodnoceny budou pouze žádosti, které budou kompletně v administrativním souladu.

Oznámení o přidělení/nepřidělení finanční podpory:

 • Rozhodnutí orgánu kraje sděluje písemně nebo elektronicky věcně příslušný odbor krajského úřadu bez zbytečného odkladu žadateli, nejpozději však do 30 dnů od zveřejnění usnesení schvalujícího orgánu kraje.
 • Na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje není právní nárok. Poskytnutím finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje se nezakládá nárok na poskytnutí dotace v období následujících.
 • Pokud nebude akce realizována, žadatel je povinen vrátit všechny poskytnuté finanční prostředky schválené Radou, příp. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na základě této žádosti.

Možné doklady požadované nejdéle při uzavření smlouvy:

 • Jedná se například o přílohy typu - doklad o právní subjektivitě, zakládací listina, stanovy, doklad opravňující jednat jménem příjemce, čestné prohlášení o vyrovnání závazků, čestné prohlášení k identifikaci osob s podílem v právnické osobě žadatele a osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výpis z obchodního rejstříku či katastru nemovitostí, čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis apod.
 • Přílohy, které lze získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec a příslušný zaměstnanec kraje má povinnost opatřit si je sám.

Způsob financování:

 • Úhrada prokázaných uznatelných nákladů spojených s realizací akce (za způsobilé výdaje se považují i prokazatelné výdaje na projekt/akci, které vzniknou před uzavřením smlouvy).  Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy.
 • Pokud nebude akce realizována, žadatel je povinen vrátit všechny poskytnuté finanční prostředky schválené Radou, příp. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na základě této žádosti.

Podmínky vyúčtování:

 • Projekt/akce musí být vyúčtována do data uvedeného na příslušné smlouvě (cca 90 dní po ukončení realizace akce)
 • Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a je možné využít příslušný formulář, který naleznete níže

Propagace KHK

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem, a to zpravidla ve formě uvedení loga KHK doplněného případně textem o spolufinancování projektu Královéhradeckým krajem (např. podpořil Královéhradecký kraj, za podpory Královéhradeckého kraje, spolufinancováno Královéhradeckým krajem, na realizaci projektu se podílel Královéhradecký kraj apod.). Logo Královéhradeckého kraje včetně manuálu jeho využití poskytne, na základě žádosti, tiskové oddělení Královéhradeckého kraje (tisk@kr-kralovehradecky.cz).

Vzory, přílohy, odkazy:

 1. Závěrečné vyúčtování podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Kontaktní osoba: 

Ing. Petra Teplá, tel. 495 817 352, mobil: 736 521 892, e-mail: ptepla@kr-kralovehradecky.cz.

Autor: kancelář hejtmana

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
1. Závěrečné vyúčtování Formulář pro závěrečné vyúčtování finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje doc 42 kB 18.9.2015