Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřeshraniční spolupráce ČR - PolskoInterreg V-A ČR-Polsko (2014-2020)

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

Poslední aktualizace: 16.9.2016 15:05

Dne 23. června 2015 byl Evropskou komisí schválen program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je vymezen pro programové období 2014-2020. Program je zaměřen na podporu projektů řešících společné řízení rizik (12,2 mil. EUR), rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů včetně zlepšení jejich dostupnosti pro posílení návštěvnosti v příhraniční oblasti (135,7 mil. EUR), společné vzdělávání a zvýšení kvalifikace žáků a studentů (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit (54,5 mil. EUR). Spolu s prostředky na administrativní činnost je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky budou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů, sloužící k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z programu).

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Podrobné informace o programu Interreg V-A ČR - Polsko naleznete na oficiálních stránkách programu v sekci www.cz-pl.eu.

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz - poradenství a informační podpora

Ing. Jaromír Pírko, tel.: 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz - administrace projektu Technická pomoc

regionální experti Královéhradeckého kraje, oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář N3.441


Aktuality

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství

Dne 5. října 2016 se v Centru Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko) uskuteční Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství.

Během Výroční akce budou prezentovány aktuální informace týkající se programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Účastníci Burzy partnerství budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a najít inspiraci pro česko-polské projekty. Tlumočení pro účastníky bude zajištěno.

Pozvánka, přihlašovací formulář a další informace k oběma akcím jsou dostupné na webové stránce www.cz-pl.eu/vyrocni.akce.html. Vzhledem k omezenému počtu míst bude o účasti rozhodovat pořadí přihlášek.

K účasti na Výroční akci i Burze partnerství jsou srdečně zváni zástupci všech subjektů z České republiky a Polska, kteří mají zájem o realizaci projektu na česko-polském pohraničí.


Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko

Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Veškeré informace týkající se vyhlášení Fondu mikroprojektů, včetně zahájení 1. kola výzvy pro předkládání mikroprojektů a termínů školení pro žadatele, jsou k dispozici na webovém odkazu – http://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Dolní Morava, 19. 4. 2016)

 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí v prioritní ose 2 - nově do 31. května 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci silničních projektů - nově do 30. listopadu 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci vlajkových projektů - nově do 30. listopadu 2016.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Olomouc, 4. 12. 2015)

 • Navýšení alokace pro 1. výzvu na standardní projekty v prioritní ose 2 (nová alokace - 22 194 780,04 EUR).
 • Vlajkové projekty - schválení dvou vlajkových projektů a vyhlášení nového příjmu pro vlajkové projekty: termín pro přijímání koncepcí vlajkových projektů - do 31. března 2016, termín pro přijímání podrobných projektových žádostí - do 18. srpna 2016.
  • Alokace pro prioritní osu 2: 5 003 524,02 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 3: 1 017 997,80 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 4: 644 625,32 EUR


Vyhlášení prvních otevřených výzev

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán), v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s polským Národním orgánem, vyhlásilo dne 14. září 2015 první výzvy k předkládání předběžných projektových záměrů a následně projektových žádostí v prioritních osách 2, 3 a 4. Termíny k předkládání projektových žádostí byly následně aktualizovány na zasedání Monitorovacího výboru programu (Bielsko-Biała, 4. února 2016).


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Alokace pro 1. výzvu: 22 194 780,04 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu.
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
 • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Alokace pro 1. výzvu: 2 554 512,93 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání.
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce.
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Alokace pro 1. výzvu: 7 380 616,68 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.


Termíny pro přijímání projektových záměrů

prioritní osa 2: 22. ledna 2016

prioritní osa 3 a 4: 6. prosince 2015


Termíny pro přijímání podrobných projektových žádostí

prioritní osa 2: 31. května 2016

prioritní osa 3: 1. března 2016

prioritní osa 4: 7. března 2016


Semináře pro žadatele

Ve dnech 30. září a 14. října 2015 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konaly regionální semináře pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

pdf Program semináře (pdf, 106 kB, 5.10.2015 12:14)

Prezentace ze seminářů pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

ppt INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 2094 kB, 5.10.2015 10:24)

Jaroslav Štefek, Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

ppt Fond mikroprojektů (ppt, 1131 kB, 5.10.2015 10:31)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

ppt Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 468 kB, 5.10.2015 10:22)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

ppt Životní cyklus projektu (ppt, 365 kB, 5.10.2015 10:18)

ppt Harmonogram (ppt, 371 kB, 5.10.2015 10:18)

ppt Projektový záměr a žádost (ppt, 399 kB, 5.10.2015 10:21)

ppt Propagace (ppt, 440 kB, 5.10.2015 10:21)


Informační systém MS2014+

Webová aplikace pro přípravu projektových žádostí je k dispozici zde.


Newsletter

pdf Newsletter - září 2015 (pdf, 1185 kB, 16.9.2015 17:11)


Autor: Roman Klíma