Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřeshraniční spolupráce ČR - PolskoInterreg V-A ČR-Polsko (2014-2020)

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

Poslední aktualizace: 11.1.2017 10:47

Dne 23. června 2015 byl Evropskou komisí schválen program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je vymezen pro programové období 2014-2020. Program je zaměřen na podporu projektů řešících společné řízení rizik (12,2 mil. EUR), rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů včetně zlepšení jejich dostupnosti pro posílení návštěvnosti v příhraniční oblasti (135,7 mil. EUR), společné vzdělávání a zvýšení kvalifikace žáků a studentů (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit (54,5 mil. EUR). Spolu s prostředky na administrativní činnost je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky budou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů, sloužící k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z programu).

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Podrobné informace o programu Interreg V-A ČR - Polsko naleznete na oficiálních stránkách programu v sekci www.cz-pl.eu.

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz - poradenství a informační podpora

Ing. Jaromír Pírko, tel.: 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz - administrace projektu Technická pomoc

regionální experti Královéhradeckého kraje, oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář N3.441


Aktuality

Seminář pro žadatele

Dne 23. ledna 2017 se bude na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konat regionální seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Seminář bude zaměřen na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu: 22 930 000 EUR - cca 620 mil. Kč), prioritní osu 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu: 5 700 000 EUR - cca 154 mil. Kč), prioritní osu 4 - Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu: 9 840 000 EUR - cca 266 mil. Kč) a na Fond mikroprojektů.


Místo konání: sál Jana Letzela (zastupitelstva), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Čas konání: 10:00 - 14:30 hodin

Termín pro zaslání přihlášek: do 18. ledna 2017 (do 12 hodin) na e-mailovou adresu rklima@kr-kralovehradecky.cz


pdf Pozvánka na seminář (pdf, 208 kB, 5.1.2017 9:04)

pdf Program semináře (pdf, 106 kB, 4.1.2017 17:18)

xls Závazná přihláška (xls, 40 kB, 4.1.2017 12:15)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritních osách 2 a 4

Ve dnech 8.-9. prosince 2016 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritních os 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti) a 4 (Spolupráce institucí a komunit). Celkem bylo podpořeno 26 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 432 milionů korun.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Pozvánka ke sledování kanálu "Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL" na Youtube a fanpage "Interreg V-A CZ-PL" na Facebooku

Zveme Vás ke sledování kanálu Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL na Youtube, který je zaměřen na problematiku programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento kanál vznikl pro Vás, žadatele a příjemce programu a všechny zájemce o rozvoj česko-polského příhraničního území. Plánujeme vysílání cyklu webinářů a tutoriálů věnovaných realizaci programu.

Jednotlivé díly budou věnovány:

- pravidlům programu,

- možnostem podpory,

- postupům předkládání žádostí.

Poskytneme Vám praktické rady, které budete moci využít při zpracovávání projektového záměru a projektové žádosti.

Seznámíme Vás se způsobilými výdaji. Ukážeme, jak vyplnit rozpočet projektu a přílohy k žádosti předkládané českými a polskými partnery.

Promluvíme si s příjemci, kteří již projekty v rámci programu ukončili a ukážeme výsledky jejich realizace.

Bude to právě Vaše aktivita na tomto kanálu, která bude mít významný vliv na to, co připravíme v dalších školicích materiálech. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte a budete sdílet své zkušenosti.

Přihlaste se k odběru tohoto kanálu na Youtube a „likujte“ rovněž naši fanpage Interreg V-A CZ-PL na Facebooku.


Youtube - Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL Przekraczamy granice Interreg V-A.

Facebook - Interreg V-A CZ-PL.


Školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskuteční dne 10. 11. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin.

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na adresu fmp@euro-glacensis.cz nejpozději do 7. 11. 2016.

Pozvánka, přihláška a podrobnější informace - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Školení pro potenciální žadatele o dotaci v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik

Společný sekretariát programu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik. Školení se uskuteční dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin.

Oprávnění příjemci dotace: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

V rámci uvedené prioritní osy jsou podporovány investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, podporována je rovněž společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.

Nahlášení účasti na školení zasílejte na e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 21. 10. 2016.

Pozvánka s podrobnějšími informacemi - viz www.cz-pl.eu/zadatel-seminare.html


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Walbrzych, 5. 10. 2016)

Na zasedání byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 1 (první otevřená výzva), 2, 3 a 4 (druhé otevřené výzvy):


Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Projektový záměr: termín podání do 30. 12. 2016

Projektová žádost: termín podání do 7. 3. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 27. 6. 2017

Alokace na výzvu: 5 426 351 EUR


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2017

Projektová žádost: termín podání do 30. 9. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 15. 2. 2018

Alokace na výzvu: 22 930 000 EUR


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Projektový záměr: termín podání do 1. 4. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 6. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 25. 11. 2017

Alokace na výzvu: 5 700 000 EUR


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Projektový záměr: termín podání do 28. 2. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 5. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 25. 11. 2017

Alokace na výzvu: 9 840 000 EUR


Podrobnější informace - viz www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html


Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství

Dne 5. října 2016 se v Centru Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko) uskutečnila Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství.

Během Výroční akce byly prezentovány aktuální informace týkající se programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Účastníci Burzy partnerství měli možnost navázat nové partnerské kontakty a najít inspiraci pro česko-polské projekty.


Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko

Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Veškeré informace týkající se vyhlášení Fondu mikroprojektů, včetně zahájení 1. kola výzvy pro předkládání mikroprojektů a termínů školení pro žadatele, jsou k dispozici na webovém odkazu – http://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Dolní Morava, 19. 4. 2016)

 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí v prioritní ose 2 - nově do 31. května 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci silničních projektů - nově do 30. listopadu 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci vlajkových projektů - nově do 30. listopadu 2016.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Olomouc, 4. 12. 2015)

 • Navýšení alokace pro 1. výzvu na standardní projekty v prioritní ose 2 (nová alokace - 22 194 780,04 EUR).
 • Vlajkové projekty - schválení dvou vlajkových projektů a vyhlášení nového příjmu pro vlajkové projekty: termín pro přijímání koncepcí vlajkových projektů - do 31. března 2016, termín pro přijímání podrobných projektových žádostí - do 18. srpna 2016.
  • Alokace pro prioritní osu 2: 5 003 524,02 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 3: 1 017 997,80 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 4: 644 625,32 EUR


Vyhlášení prvních otevřených výzev

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán), v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s polským Národním orgánem, vyhlásilo dne 14. září 2015 první výzvy k předkládání předběžných projektových záměrů a následně projektových žádostí v prioritních osách 2, 3 a 4. Termíny k předkládání projektových žádostí byly následně aktualizovány na zasedání Monitorovacího výboru programu (Bielsko-Biała, 4. února 2016).


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Alokace pro 1. výzvu: 22 194 780,04 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu.
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
 • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Alokace pro 1. výzvu: 2 554 512,93 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání.
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce.
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Alokace pro 1. výzvu: 7 380 616,68 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.


Termíny pro přijímání projektových záměrů

prioritní osa 2: 22. ledna 2016

prioritní osa 3 a 4: 6. prosince 2015


Termíny pro přijímání podrobných projektových žádostí

prioritní osa 2: 31. května 2016

prioritní osa 3: 1. března 2016

prioritní osa 4: 7. března 2016


Semináře pro žadatele

Ve dnech 30. září a 14. října 2015 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konaly regionální semináře pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

pdf Program semináře (pdf, 106 kB, 5.10.2015 12:14)

Prezentace ze seminářů pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

ppt INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 2094 kB, 5.10.2015 10:24)

Jaroslav Štefek, Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

ppt Fond mikroprojektů (ppt, 1131 kB, 5.10.2015 10:31)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

ppt Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 468 kB, 5.10.2015 10:22)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

ppt Životní cyklus projektu (ppt, 365 kB, 5.10.2015 10:18)

ppt Harmonogram (ppt, 371 kB, 5.10.2015 10:18)

ppt Projektový záměr a žádost (ppt, 399 kB, 5.10.2015 10:21)

ppt Propagace (ppt, 440 kB, 5.10.2015 10:21)


Elektronický formulář projektového záměru

Webová aplikace pro přípravu projektových záměrů je k dispozici zde.


Informační systém MS2014+

Webová aplikace pro přípravu projektových žádostí je k dispozici zde.


Newsletter

pdf Newsletter - prosinec 2016 (pdf, 318 kB, 4.1.2017 9:09)

pdf Newsletter - říjen 2016 (pdf, 183 kB, 19.10.2016 9:38)

pdf Newsletter - září 2015 (pdf, 1185 kB, 16.9.2015 17:11)


Autor: Roman Klíma