DOBRÁ RADA NAD ZLATO – Soutěž regionálních projektů z oblasti rozvoje lidských zdrojů

16. 6. 2006 Autor: Olga Machútová

Portál Topregion.cz v lednu 2006 vyhlásil 2. ročník celostátní soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO. Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje do soutěže nominovala sedm projektů realizovaných na území kraje. Zde najdete bližší informace o soutěži, jednotlivých projektech a způsobu hlasování.

Základní informace o soutěži

Portál Topregion.cz v lednu 2006 vyhlásil 2. ročník celostátní soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO. Za každý kraj může být nominováno až sedm projektů. Základní informace o projektech jsou uveřejněny zde, kde můžete také hlasovat pro projekty, které Vás nejvíce zaujaly. Komise, složená ze zástupců veřejné správy, samosprávy, zaměstnavatelů, vzdělavatelů a občanské společnosti, v čele s garantem soutěže, Mgr. Tomášem Zatloukalem, pak vybere tři projekty, které získají nejvíce bodů z veřejného hlasování a zároveň i bodování komise. Vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen proběhne za účasti významných hostů během října 2006. Podrobnější informace o soutěži jsou k dispozici na TOPREGION.CZ.

 

Jak hlasovat

Hlasování probíhá od 1. května do 15. září 2006.  Hlasovat můžete maximálně pro 3 projekty a pouze jednou na www. topregion.cz.

 

Přehled projektů nominovaných za Královéhradecký kraj

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje nominovala sedm projektů (uvádíme zde zkrácené názvy projektů, jak jsou uveřejněny na www.topregion.cz):

 

1.      Podpora matek s dětmi při vstupu na trh práce

Realizátor projektu: Na podporu kultury a občanských aktivit v Novém Bydžově

Stručná anotace: Matky na mateřské dovolené představují 2% ekonomicky aktivní populace Novobydžovska. Nejvyšší procento těchto matek se nachází ve věkové skupině 20 - 39 let (která představuje 50,04 % nezaměstnaných), což svědčí o potřebě matek s dětmi vzdělávat se v dovednostech nutných pro úspěšný návrat na trh práce.

Realizace projektu umožní matkám s dětmi účast v cyklu kurzů zaměřených zejména na informační a komunikační technologie a dovednosti, podpoří ženy ve snaze o sladění profesního a rodinného života. Tím umožní ženám lépe zvládnout nároky trhu práce.          

 

2.      Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Realizátor projektu: Královéhradecký kraj

Stručná anotace: Jedná se o dvouletý projekt, na který kraj získal finanční podporu ve výši 9,3 mil. Kč z ESF a státního rozpočtu. Projekt má zajistit další vzdělávání pracovníkům subjektů poskytujících sociální služby (zejména ústavy sociální péče, domovy důchodců a pečovatelské služby) a pracovníkům sociálních odborů obecních a městských úřadů na území kraje. Kraj tak vychází vstříc zjištěným vzdělávacím potřebám pracovníků v sociálních službách a díky projektu jim nabídne bezplatné, časově i místně dostupné vzdělávání šité na míru. V rámci projektu bude probíhat 16 modularizovaných kurzů v rozsahu 5 až 10 výukových dní a 4 specializované výcviky. Celkem má být proškoleno kolem 1300 osob a realizováno cca 70 běhů kurzů.

 

3.      Podpora při zavádění Standardů kvality do zařízení

Realizátor projektu: Královéhradecký kraj

Stručná anotace: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, zaměřených na předcházení a nápravu sociálního vyloučení. Projekt podporuje zavádění Standardů kvality do těchto zařízení a vzdělává jejich zaměstnance; věnuje se posílení praktických kompetencí pro práci s potřebnými lidmi a rozvoji manažerských schopností vedoucích pracovníků.

Projekt se skládá ze čtyř programů:

1.   ustavení a odborná příprava konzultantů pro zavádění Standardů

2.   pracovní skupiny zástupců zařízení, spolupracující na zavádění Standardů a přípravě předpisů a manuálů, které s tím souvisí

3.   příprava a testování vzdělávacích modulů pro sociální pracovníky

4.   vzdělávání v teorii sociální práce a nových přístupech k uživatelům služeb

 

4.      Služby zrakově postiženým v regionech Královéhradeckého kraje

Realizátor projektu: TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s.

Stručná anotace: Projekt si klade za cíl vybudovat síť regionálních středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany v Královéhradeckém kraji. Jednou z důležitých rolí nově vzniklých středisek je motivovat klienty z řad zrakově handicapovaných občanů k integraci do společnosti a na trh práce. Vytvořená centra integračních služeb budou poskytovat asistenční služby, plnit funkci poradenského a vzdělávacího střediska a poskytnou zrakově postiženým občanům podporu pracovního uplatnění.

Strategickým cílem projektu je motivovat co nejvyšší počet klientů z řad zrakově handicapovaných občanů v Královéhradeckém kraji, aby využívali široké škály nabídky služeb těchto středisek. Centra pomohou klientům v osobním životě a rovněž zvýší šanci na jejich seberealizaci a pracovní uplatnění.

 

5.      Vzdělání - šance k zaměstnání

Realizátor projektu: Dům dětí a mládeže, Déčko Náchod

Stručná anotace: Jde o projekt, kdy se skupiny nejvíce ohrožených ztrátou zaměstnání učí dovednosti, které jsou dnes již obvyklým vybavením každého absolventa střední školy. Základy obsluhy PC a angličtina pro PC jsou očekávaným vstupním vybavením u řady profesí. Cílovou skupinou projektu je romská mládež ve věku 15 – 26 let, matky s dětmi do 15 let a osoby starší 50 let. Účastníci kurzu se naučí obsluhovat základní kancelářské aplikace (Word, Excel, Power Point...), ale i aplikace databázové (Acces), naučí se dobře pracovat s e-mailovou poštou a internetem. V rámci hodin angličtiny proberou základní slovní zásobu týkající se PC. V kurzu ekonomie a účetnictví se seznámí se základními pravidly jednoduché daňové evidence, náležitostmi dokladů, jednoduchými účetními případy a vyplňováním formulářů. Psycholožka nebo romský preventista pak pomohou svou radou, jak se ucházet o zaměstnání či jak napsat správně životopis.

 

6.      Řízení organizací – manažerské nástroje 3. tisíciletí

Realizátor projektu: Podnikatelský klub Broumovska

Stručná anotace: Cílem projektu je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a zaměstnavatele na pozicích středního managementu podniků na Broumovsku. Během jednoleté realizace projektu bude proškoleno 45 účastníků. Vzdělávací moduly jsou přímo ušité na míru zaměstnancům podniků, kterým chybí potřebná kvalifikace a kteří díky realizaci tohoto projektu získají odborné dovednosti pro realizaci moderních způsobů řízení organizací, s důrazem na koncepční řízení lidských zdrojů a aplikování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů a odborného vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace pro podnikatelské subjekty na Broumovsku.

 

7.      Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově

Realizátor projektu: Město Nový Bydžov

Stručná anotace: Projekt se zaměřuje na konkrétní politiku zaměstnanosti, která je realizovatelná pouze na místní úrovni, za pomoci místní podnikatelské  a veřejné sféry. Realizace projektu umožní Romům vytvořit pracovní návyky, zorientovat se v pracovním světě a získat akreditovanou rekvalifikaci v oboru. V případě dobrých zkušeností je možné, že i po ukončení realizace projektu může být část skupiny zaměstnána u partnerů - zaměstnavatelů, ovšem tento projekt není zaměřen na vytvoření nových míst, ale zejména na osvojení pracovních návyků.          

 

 

Bližší informace o všech projektech naleznete v přiloženém souboru.

 

 

Soubory ke stažení