Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro společné jednání (2015)

Poslední aktualizace: 18. 11. 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Termín pro podání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a připomínek sousedních krajů k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území podle § 37 odst. 2 a 5 stavebního zákona je do 29. ledna 2016.

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území byl doručen dle § 37 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky v termínu do 26. ledna 2016.

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem je pak možné uplatnit písemné připomínky.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Textová část I.1 textová část / II.1 textová část pdf 7955 kB 23.11.2015
II.1 -Textová část příloha P1 Odhad záborů ZPF pdf 119 kB 23.11.2015
II.1 Textová část příloha P2 Odhad záborů PUPFL pdf 167 kB 23.11.2015
III.A.1 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA pdf 5250 kB 23.11.2015
III.B.1 Vyhodnoceni vlivu na EVL a PO Natura-2000 pdf 1004 kB 23.11.2015
III.C.1 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pdf 2440 kB 23.11.2015
Výkresy I.2a - I.2.e
 • I.2.a. Výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti 1 : 100 000
 • I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu 1 : 100 000
 • I.2.b.2. Výkres územního systému ekologické stability 1 : 100 000
 • I.2.c. Výkres oblastí se shodným krajinným typem typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 1 : 100 000
 • I.2.d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 1 : 100 000
 • I.2.e. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu 1 : 100 000
zip 28200 kB 23.11.2015
Výkresy II.2.a II.2.b II.2.a - Kooerdinační výkres
II.2.b - Výkres širších vztahů
zip 11570 kB 23.11.2015
Výkresy III
 • III.A.2.a Vlivy na osídlení a kulturní hodnoty
 • III.A.2.b Vlivy na vodní prostředí
 • III.A.2.c Vlivy na horninové prostředí
 • III.A.2.d Vlivy na půdu a lesy
 • III.A.2.e Vlivy na přírodu a krajinu
 • III.B.2 Vlivy na likality NATURA 2000
zip 36150 kB 23.11.2015