_popis: Evropská územní spolupráce

22. 6. 2018 Autor: Roman Klíma

K prioritám Evropské unie patří kohezní politika, jejímž obecným cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje celé EU. Kohezní politika je prováděna v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období. Cíle kohezní politiky se v čase mění a reagují na potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU. V programovém období 2007 - 2013 měla kohezní politika tyto tři cíle:

  • Cíl 1 – Konvergence
  • Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Cíl 3 – Evropská územní spolupráce

V novém období 2014-2020 kohezní politika EU zahrnuje tyto dva cíle:

  • Cíl 1 – Investice pro růst a zaměstnanost
  • Cíl 2 – Evropská územní spolupráce

I v novém programovém období zůstávají zachovány tři směry Evropské územní spolupráce - přeshraniční, nadnárodní a meziregionální, přičemž nejvíce finančních prostředků je určeno na přeshraniční spolupráci.

Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. Informace o kooperaci mezi regiony a státy - viz InfoRegio.