4.1 - Odvolání proti stanovisku obecního úřadu

27. 5. 2008

Odvolání proti závaznému stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou působností o obnově kulturní památky a dalším rozhodnutím dle zákona o státní památkové péče

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   4
   
 2. 02. Kód:   1
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Odvolání proti závaznému stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou působností o obnově kulturní památky a dalším rozhodnutím dle zákona o státní památkové péče

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  a) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě žádosti vlastníka kulturní památky závazné stanovisko k obnově kulturní památky, které není rozhodnutím. Pokud vlastník kulturní památky nesouhlasí s tímto závazným stanoviskem, nemůže se odvolat přímo proti tomuto závaznému stanovisku. Odvolání může podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pro který je závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností závazným podkladem. Odvolání je předáno nadřízenému orgánu stavebního úřadu, který předá část odvolání týkající se závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému nadřízenému správnímu orgánu k vyřízení. b) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě žádosti vlastníka kulturní památky nebo nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny nebo památkového ochranného pásma závazné stanovisko, které je rozhodnutím. Účastník řízení může proti tomuto rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností podat přímo odvolání, které řeší příslušný krajský úřad. Krajský úřad posoudí oprávněnost odvolání a dle výsledku odvolacího řízení rozhodnutí zruší, změní, vrátí k novému projednání nebo potvrdí.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  účastníci řízení, kteří byli účastníky již v řízení u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně jiné osoby vybavené příslušnou plnou mocí účastníkem řízení
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Je-li závazné stanovisko vydáno formou rozhodnutí, odvolání se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal napadené rozhodnutí. Není-li závazné stanovisko vydáno formou rozhodnutí, odvolání se podává u místně příslušného stavebního úřadu po vydání rozhodnutí tohoto stavebního úřadu. V odvolání se uvede, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozporu s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Z odvolání musí být patrné, kdo ho podává, čeho se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště (příp. jinou adresu pro doručování). Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo jemu obdobný údaj a adresu sídla (příp. jinou adresu pro doručování). Podává-li odvolání fyzická osoba v souvislosti s podnikatelskou činností, uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání (příp. jinou adresu pro doručování). Jedná se dle poučení v rozhodnutí.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním odvolání do 15 dnů od obdržení rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo příslušného stavebního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností buď vyřídí odvolání sám (tj. vyhoví odvolateli) nebo ho postoupí krajskému úřadu. Stavební úřad postoupí odvolání krajskému úřadu.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Pokud bude odvolání postoupeno krajskému úřadu, ten zahájí s odvolatelem správní řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Záležitost bude řešit odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení kultury a památkové péče
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Potřebné doklady krajskému úřadu předá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo příslušný stavební úřad.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Neexistují předepsané formuláře pro odvolání. Odvolání však musí splňovat podmínky uvedené v bodě 6. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  žádné
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  30 dnů od postoupení odvolání (spisu) obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušného stavebního úřadu krajskému úřadu. Ve složitých případech do 60 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Vždy jen účastníci řízení.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Součinnost ve smyslu správního řádu.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Ano, pro urychlení komunikace s účastníky řízení v průběhu řízení.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., k zákonu o státní památkové péči, v platném znění. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy publikovaná pod číslem 99/2000 Sb.m.s. (sbírka mezinárodních smluv). Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy publikovaná pod číslem 73/2000 Sb.m.s.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí krajského úřadu v odvolacím řízení se nelze odvolat.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  § 35 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pokuta právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikání do 2.000.000,- Kč (krajským úřadem do 4.000.000,- Kč), § 39 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pokuta fyzické osobě do 2.000.000,- Kč (krajským úřadem do 4.000.000,- Kč) 
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Příručka vlastníka kulturní památky, aktualizované znění vydalo Ministerstvo kultury ČR v roce 2007, k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury ČR a webových stránkách oddělení kultury a památkové péče.
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení kultury a památkové péče
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí oddělení, tel.: 495 817 310,  e-mail: pmertlik@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2010
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  25.1.2010
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  není stanoven
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: