5.09 - Připojení pozemní komunikace k silnici I. třídy zřízením křižovatky

1. 2. 2011

Povolení připojení pozemní komunikace k silnici I. třídy zřízením křižovatky podle §10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   5
   
 2. 02. Kód:   9
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Povolení připojení pozemní komunikace k silnici I. třídy zřízením křižovatky podle §10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Podle § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. Podle § 10 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky jsou přiřazeny k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo třídy, větve úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k pozemní komunikaci nižší kategorie nebo třídy. V ustanoveních § 11 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Právnická osoba.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Pravomocně ukončené správní řízení, předchozí souhlas vlastníka silnice I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic České republiky,) a předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Na odboru dopravy a silničního hospodářství, s pracovníky oddělení silničního.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Kompletní žádost s požadovanými přílohami dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=368
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Bez správního poplatku.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Dle správního řádu, tj. ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (a dotčené orgány) řešení životní situace:
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, jako majetkový správce silnice I. třídy s příslušností hospodařit s majetkem České republiky. Příslušný orgán Policie ČR Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Možnost odvolání k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ústně do protokolu nebo písemně v souladu s § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Podle § 42a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 42a odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb. Podle § 42b odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. za správní delikt lze uložit pokutu do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Na telefonním čísle 495 817 647 - 650
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Miroslav Zavadil, tel. 495 817 647
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.2.2011
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.1.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: