5.07 - Stavební povolení stavby silnice I. třídy

1. 2. 2011

Stavební povolení stavby silnice I. třídy

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   5
   
 2. 02. Kód:   7
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Stavební povolení stavby silnice I. třídy

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:

   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Stavebník
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Pravomocně ukončené správní řízení na základě postupu zejména podle § 109 až § 115 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavebního řízení.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Na odboru dopravy a silničního hospodářství, s pracovníky oddělení silničního.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Dle §10 zákona č. 1832006 Sb.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=368
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Podle položky 17, přílohy sazebník, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Úhradu lze provést v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo bezhotovostně.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Dle správního řádu, tj. ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Možnost odvolání k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ústně do protokolu nebo písemně v souladu s § 81 a následujících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Podle § 178 - 180 zákona č. 183/2006 Sb. - pokuta až do 2.000.000,- Kč.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Na telefonním čísle 495 817 647 - 650
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Michaela Teichmanová, tel. 495817650
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.2.2011
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.1.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: