Období let 2007 – 2008: Rozhodnutí kraje o využití investičních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu

30. 9. 2010 Autor: Jana Fiedlerová

V roce 2007 v závislosti na možnostech dalšího programového období rozhodl Královéhradecký kraj o budoucím využití prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a zapojení vybraných zřizovaných organizací do aktivity a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Integrovaného operačního programu.

V roce 2007 obdržel Královéhradecký kraj informace MPSV o možnostech Integrovaného operačního programu a o základních kritériích stanovených MPSV v oblasti pilotního zahájení procesu transformace pobytových zařízení. Součástí výzvy byla žádost MPSV, aby kraj do stanoveného termínu označil zařízení, které pro proces transformace upřednostňuje.

Po konzultaci s MPSV se zohledněním stanovených základních kriterií byla Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/3/227/2007 vybrána následující zařízení. 

  • Ústav sociální péče Hajnice - barevné domky 
  • Ústav sociální péče Markoušovice: Výhledově bylo plánováno sloučení tohoto zařízení pod Ústav sociální péče Hajnice – barevné domky, proto byla do projektu zařazena obě. Záměrem bylo opuštění objektu Ústavu sociální péče Markoušovice, který svým technickým stavem a umístěním neodpovídá potřebám uživatelů.
  • Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
  • Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé občany Skřivany

Poslední dvě jmenovaná zařízení jsou umístěna na území okresu Hradec Králové, jedno z nich je pouze pro muže, druhé pouze pro ženy. Záměrem bylo vytvořit bydlení pro komunitní způsob života pro muže a ženy na území okresu Hradec Králové snížením kapacit obou zařízení.

V té době již bylo také jisté, že Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé občany Skřivany získá investiční prostředky pro výstavbu nového objektu, ale ne na celou potřebnou kapacitu. Finanční prostředky získané pro toto zařízení z Integrovaného operačního programu, se jevily jako reálná možnost, jak vybudovat vhodnější formu bydlení pro klientky, které po realizaci investiční akce zůstanou v nevyhovujícím objektu skřivanského zámku.

Zástupci MPSV tato zařízení navštívili a nevyjádřili výhrad k jejich výběru. MPSV začalo pracovat na konkrétních kritériích k procesu transformace.