Pokyny pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013

7. 3. 2013 Autor: Daniel Horáček

26. 11. 2012 byl usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/37/1562/2012 schválen Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013.

Příspěvková organizace si na základě výše uvedeného metodického pokynu vytvoří od 1. 1. 2013 vlastní směrnici k odpisování dlouhodobého majetku a provede kategorizaci dlouhodobého majetku dle přílohy č. 1 ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku.

U dlouhodobého majetku pořízeného a zařazeného do používání do 31. 12. 2012 doporučujeme pokračovat v rovnoměrném způsobu odepisování beze změny, doporučujeme nepoužívat účet 406. Pokud bude organizace provádět změnu odpisového plánu z jiného důvodu, např. rozhodne o změně doby odpisování upřesňující dříve použitou sazbu, nejedná se o změnu z důvodu prvního postupu podle ČÚS 708 a tudíž nemůže ani účtovat prostřednictvím účtu 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (ustanovení 5.1.2.). Dlouhodobý majetek pořízený po 1. 1. 2013 jako nový bude organizace odpisovat za použití předpokládané doby používání a k tomu odpovídající odpisové sazby.

Upřesnění k přetřídění majetku:

Dlouhodobý majetek, který byl pořízen dle dříve platných předpisů a v současné době nesplňuje podmínky stanovené obsahovým vymezením položek dlouhodobého majetku podle vyhlášky 410/2009 Sb., a ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech (bod 6.8), doporučujeme z důvodu významnosti převést z účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí na účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek a z účtu 013 – Software na účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Toto přetřídění by mělo být provedeno do konce účetního období, případně k 1. 1. 2013.

Soubory ke stažení