Odpověď na žádost o informace ze dne 22.01.2015

4. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
22.01.2015 IZ-6/VZ/2015 02.02.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad |  oddělení stížností a dozoru obcí   |  Miroslava Hlavová│472 | mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace zedne 22.01.2015

Vážený pane,

dne 23.01.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím e-podatelny Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o následující informace – citace:

„Kolik bylo podáno žádostí o české občanství na vašem krajském úřadě za posledních pět let, pokud možno i počet v konkrétních měsících. Prosím o informaci, zda-li se na podání žádostí projevila nějakým způsobem novela zákona o českém občanství, která vstoupila v platnost dne 01.01.2014.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-6/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. O vyjádření a předání podkladů k vyřízení žádosti byl požádán věcně příslušný odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy, krajského úřadu.

Oddělení vnitřní správy odboru vnitra a krajský živnostenský úřad krajského úřadu se Vaší žádostí podrobně zabývalo a k Vámi požadovanému přehledu podaných žádostí o české občanství na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje za posledních pět let dle jednotlivých měsíců uvedlo níže tabulku.

  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Celkem podaných žádostí 51 133 124 219 90
leden 2 4 12 6 2
únor 3 8 16 5 9
březen 3 8 13 9 12
duben 2 9 12 10 11
květen 2 9 9 8 8
červen 1 19 10 5 4
červenec 2 2 16 5 5
srpen 4 9 5 8 3
září 6 14 5 9 13
říjen 9 9 15 26 9
listopad 4 10 6 38 6
prosinec 2 3 5 88 6

Rozdíl mezi celkovým počtem podaných žádostí za kalendářní rok a součtem počtů žádostí podaných v jednotlivých měsících příslušného kalendářního roku (za rok 2010 rozdíl 11 žádostí, za rok 2011 rozdíl 29 žádostí, za rok 2013 rozdíl 2 žádostí a za rok 2014 rozdíl 2 žádostí) je způsobem tím, že v evidenci žádostí o udělení státního občanství nebyl u těchto žádostí zaznamenán údaj o datu podání žádosti. Proto tento počet žádostí není možné uvést u jednotlivých měsíců. Údaj o datu podání žádosti není pro evidenci podstatný, pro evidenci nabytí nebo pozbytí státního občanství ČR fyzickými osobami, které mají nebo měly ve správním obvodu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje trvalý pobyt, je podstatné datum nabytí či pozbytí státního občanství ČR, nikoliv den podání žádosti o udělení státního občanství ČR.

Z  údajů uvedených v tabulce je patrná i odpověď na Váš druhý požadavek, zda-li se na podání žádostí projevila nějakým způsobem novela zákona o českém občanství, která vstoupila v platnost dne 01.01.2014. V posledních třech měsících roku 2013 došlo k podstatnému nárůstu podaných žádostí o udělení státního občanství ČR, což lze přičítat tomu, že 01.01.2014 vstoupil v účinnost nový zákon o státním občanství, tj. zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), který nově upravil podmínky pro udělení státního občanství ČR – v některých ohledech je zpřísnil (těžší zkouška z českého jazyka, přísnější podmínka beztrestnosti, prověřování i plnění vyživovací povinnosti).

Toto sdělení zasíláme v souladu s Vaším požadavkem na Vámi uvedenou adresu datové schránky.

S pozdravem

„otisk razítka“

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA

vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

(dopis je elektronicky podepsán)

Stránka 2 z 2

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec KrálovéVstřícný, rychlý a profesionální úřad

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan.

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz