Odpověď na žádost o informace ze dne 20.01.2015

3. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
20.01.2015 IZ-5/VZ/2015 29.01.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad |oddělen í stížností a dozoru obcí    | Miroslava Hlavová│472 | mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace zedne 20.01.2015

Vážený pane doktore,

dne 20.01.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se jako žadatel domáháte po Královéhradeckém kraji jako zřizovateli příspěvkové organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, sídlem Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové, IČ: 62690361, poskytnutí informace o rozsahu jednání ředitele jako statutárního orgánu výše specifikované příspěvkové organizace. Konkrétně se jedná o informaci o rozsahu, respektive případném omezení, oprávnění ředitele k právnímu jednání za příslušnou příspěvkovou organizaci v soukromoprávních vztazích se třetími osobami. Za účelem poskytnutí předmětné informace žádáte zejména o zaslání zakladatelské listiny, popřípadě jiných dokumentů k požadované informaci relevantních. Žádáte též o poskytnutí příslušných dokumentů v elektronické podobě na adresu Vaší datové schránky. Pokud je informace zveřejněna, trváte na jejím přímém poskytnutí dle ustanovení § 6 odst. 2 InfZ.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-5/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. O vyjádření a předání podkladů k vyřízení žádosti byl požádán věcně příslušný odbor školství krajského úřadu.

Odbor školství krajského úřadu se Vaší žádostí podrobně zabýval a k Vašemu požadavku poskytl zřizovací listinu příspěvkové organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, sídlem Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové, IČ: 62690361 (16 stran) a také dva dodatky ke zřizovací listině (2 strany). Jinými dokumenty k Vámi požadované informaci krajský úřad nedisponuje.

Dále odbor školství uvádí, že oprávnění k jednání ředitele jako statutárního orgánu obecně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na další zákony (např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Toto sdělení zasíláme v souladu s Vaším požadavkem na Vámi uvedenou adresu datové schránky.

S pozdravem

„otisk razítka“

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

(dopis je elektronicky podepsán)

Přílohy: dle textu

  • -zřizovací listina: 16 stran
  • -dodatek 1 a dodatek 2: 2 strany

 

Soubory ke stažení