Odpověď na žádost o informace doručenou dne 29.05.2018

12. 6. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: EK01/2018
ZE DNE: 29.05.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-66/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 07.06.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 1/elektr. dokument
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 29.05.2018

Vážený pane inženýre,

dne 29.05.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací týkajících se plnění podmínky integrovaného povolení podle 23875/ZP/2015-15 ze strany společnosti Saint-Gobain Construction Products Cz a.s., dle bodu, citace textu:

„7 a) Isover by každoročně měl k 30.4. vypracovat a krajskému úřadu předložit souhrnnou zprávu dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí kalendářní rok v elektronické podobě- žádáme o kopii této zprávy.

7 b) 1) žádáme o informaci, zda Isover ohlásil nějakou plánovanou změnu zařízení

2) žádáme o informaci, zda Isover hlásí krajskému úřadu všechny mimořádné situace. Zde se nám jedná hlavně o havarijní situaci zahoření komínu, ke které došlo 18.4.2018. Žádáme o informaci, jaké havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení Isover nahlásil a žádáme o kopii návrhu nápravných opatření

3) Žádáme o informaci, jestli Isover vede evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-66/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/), který k Vašemu požadavku uvedl, že společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (sídlo ul. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČO 25029673) má v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci (zákon číslo 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů) mj. vydané integrované povolení pro  „Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně“, zařazené do kategorie průmyslové činnosti 3.4. Zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci pod čj. ZP-1805/03-Mi-P ze dne 25. srpna 2003ve znění změn integrovaného povolení. Zařízení se nachází v Královéhradeckém kraji, městys Častolovice, v katastrálním území Častolovice (dále jen „provozovatel“).

K Vaší žádosti o informaci, zda společnost ohlásila plánovanou změnu zařízení, krajský úřad uvádí, že poslední rozhodnutí o změně integrovaného povolení bylo vydáno dne 20.09.2017 pod čj. KUKHK-23741/ZP/2017-7.

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (dále jen „zpráva“) za rok 2017 (období od 01.01.2017 do 31.12.2017) zpracovaná pro zařízení „Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně“ byla zpracována a předložena krajskému úřadu včetně plnění podmínek integrovaného povolení. Zprávy jsou zpracovány a předkládány krajskému úřadu dle ustanovení § 16a zákona o integrované prevenci každoročně. Zprávy jsou veřejně přístupné dokumenty zveřejňované krajským úřadem na stránkách Ministerstva životního prostředí (https://www.mzp.cz/ippc). Provozovatel zařízení je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených integrovaným povolením. Vámi požadovanou zprávu pro výše specifikované zařízení naleznete pod tímto odkazem https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPIKH5JNXCS, zároveň Vám ji krajský úřad poskytuje v úplném znění za rok 2017 v příloze tohoto sdělení.

K žádosti o informaci, zda byla nahlášena havarijní situace zahoření komínu ve výše uvedené provozovně, ke které došlo dne 18. dubna 2018, odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu uvádí, že tato situace byla krajskému úřadu nahlášena, nápravná opatření nebyla krajským úřadem stanovena.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

Příloha:

-dle textu soubor „zprava_o_plneni_podminek_ip_2017_isover_final.pdf“

Soubory ke stažení

  • Příloha (pdf, 717 kB, 12.6.2018)

    Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení