Odpověď na žádost o informace doručenou dne 27.02.2018

13. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 27.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-35/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.03.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 27.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 27.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

výčet managementových zásahů a opatření realizovaných v posledních 15 letech v PP Cidlinský hřeben a jejím ochranném pásmu dle schváleného plánu péče o tuto PP, z prostředků krajského úřadu, resp. Královéhradeckého kraje. Součástí výčtu zásahů a opatření bude rovněž uvedena cena za realizaci prací vč. DPH a název subjektu zajišťující danou realizaci prací.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-35/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vámi požadované informaci sdělil následující.

V posledních 15 letech nebylo v PP Cidlinský hřeben ani v jejím ochranném pásmu realizováno Královéhradeckým krajem žádné specifické managementové opatření. Předmětem ochrany PP Cidlinský hřeben jsou totiž lesní porosty, jejichž ochrana je realizována prostřednictvím usměrňování lesního hospodaření směrem k přirozenému zastoupení dřevin a jejich výškovému, věkovému a prostorovému rozrůznění.

Případné další informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo žádat bližší informace na telefonním čísle 725 560 755 – Ing. Aleš Novák.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)