Odpověď na žádost o informace doručenou dne 25.05.2018

12. 6. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 23.05.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-64/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 07.06.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 1 / listů: 1
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 25.05.2018

Vážený pane předsedo,

hejtman Královéhradeckého kraje obdržel dne 25.05.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací, která byla následně předána (na základě vnitřní směrnice Rady Královéhradeckého kraje) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“), který je povinným subjektem podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jenž poskytuje informace vztahující se k jeho působnosti a také v souladu se zmíněnou směrnicí vyřizuje i žádosti o informace doručené Královéhradeckému kraji a jeho orgánům, tedy i hejtmanovi.

Ve svém podání žádáte o poskytnutí údajů, které se týkají železniční a silniční dopravy v jednotlivých krajích České republiky od roku 2009 do současnosti, citace textu žádosti:

  • „Celkové náklady na dopravní obslužnost v jednotlivých letech ve Vašem kraji (tedy pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017).
  • Náklady na železniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených osob za kalendářní rok ve Vašem kraji (tedy pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017).
  • Náklady na silniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených osob za kalendářní rok ve Vašem kraji (tedy pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017).“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-64/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/), který vypracoval tabulky nákladů na dopravní obslužnost, jež obsahují pouze takové informace, které má krajský úřad k dispozici a tyto tabulky tvoří přílohu tohoto sdělení, údaje nákladů jsou uvedeny v Kč.

K bodu 1) Vaší žádosti odbor dopravy uvedl celkové náklady Královéhradeckého kraje na dopravní obslužnost, které jsou součtem železniční dopravní obslužnosti a autobusové dopravní obslužnosti.

K bodu 2) Vaší žádosti odbor dopravy uvedl, že Královéhradecký kraj bohužel nedisponuje informacemi o ročních počtech přepravených cestujících na objednávaných vlacích, když od dopravce dostává pouze sčítání ve vybraných měsících roku.

Krajský úřad může maximálně odkázat na ročenku Ministerstva dopravy zveřejněnou na adrese https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm, kde mohou být informace o počtu cestujících dohledatelné, což platí i ohledně bodu 3) Vaší žádosti.

K bodu 3) Vaší žádosti odbor dopravy uvedl, že Královéhradecký kraj bohužel nedisponuje souhrnnými informacemi o ročních počtech přepravených cestujících na objednávaných autobusových spojích, když od dopravců má k dispozici pouze výstupy z odbavovacích zařízení za všechny provozované linky. Z těchto výstupů by bylo možné požadované informace zjistit, odbor dopravy však předpokládá časovou náročnost cca 60h za zpracování jednoho roku. Odhad odboru dopravy ohledně časové náročnosti vycházel z předpokladu, že je nutné zpracovat data od cca 12 dopravců, které je nutné propojit s objednávkou kraje v jednotlivých měsících a následně provést očištění dat o tarify, které nepožadujete (tj. psi, zavazadla apod).

Vyhledání požadovaných informací by pak odpovídalo mimořádně rozsáhlému vyhledávání informací, za které jsou povinné subjekty oprávněny požadovat úhradu v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 InfZ a zveřejněným sazebníkem http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/15--sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-220/.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací účtuje krajský úřad žadateli za takové vyhledání informací částku 200,- Kč za každou započatou hodinu práce úředníka, ve Vašem případě by se pak jednalo o cca 540 hodin práce úředníků (60 hodin x údaje za 9 požadovaných let, roky 2009 až 2017) tedy o 108 000,- Kč.

Krajský úřad dále uvádí, že poskytnutí informace by bylo vázáno na zaplacení požadované úhrady a jestliže byste úhradu do 60 dnů ode dne doručení oznámení nezaplatil, byla by Vaše žádost odložena (§ 17 odst. 5 InfZ). Informace by Vám byly odeslány až po zaplacení úhrady.

Úhradu nákladů by bylo možné učinit bankovním převodem na číslo účtu 27-2031100257/0100 u Komerční banky, a. s., pobočka Hradec Králové nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Jako variabilní symbol platby byste použil naše číslo jednací písemnosti, tj. IZ64OP2017. V úředních hodinách krajského úřadu (pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:00) by bylo možné úhradu provést též v hotovosti v pokladně Královéhradeckého kraje (kancelář číslo P1.1018 napravo od recepce).

Krajský úřad také s odkazem na ustanovení § 17 odst. 3 in fine InfZ sděluje, že proti výši úhrady byste mohl podat stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písmeno d) InfZ. Stížnost byste podával u krajského úřadu do 30 dnů ode dne doručení oznámení (ustanovení § 16a odst. 3 písmeno a/ InfZ), o stížnosti by rozhodoval příslušný nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky a po dobu vyřizování stížnosti by neběžela lhůta pro zaplacení požadované úhrady.

Pokud byste tedy měl o vyhledání požadovaných informací zájem, žádáme Vás o písemné potvrzení této skutečnosti či případné sdělení v rozsahu jakých let, byste informace požadoval, tedy upřesnění či zúžení předmětu Vaší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

Příloha:

  • Celkové náklady na dopravní obslužnost v letech 2009-2017 (1 list).

1. Celkové náklady (v Kč) na dopravní obslužnost v jednotlivých letech v Královéhradeckém kraji (pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017)

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KHK (náklady z rozpočtu) 575 085 933 629 069 627 621 251 054 661 374 937 664 770 738 669 695 901 668 427 222 676 660 884 716 469 626

Celkové náklady Královéhradeckého kraje na dopravní obslužnost jsou součtem železniční dopravní obslužnosti a autobusové dopravní obslužnosti.

2. Náklady (v Kč) na železniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených osob za kalendářní rok v Královéhradeckém kraji (pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017)

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KHK (náklady z rozpočtu) 318 159 109 351 647 805 355 376 425 360 803 255 367 577 772 374 337 210 373 178 087 374 654 808 375 996 505
KHK (příspěvek MD) 309 000 000 254 602 570 254 602 570 254 602 570 254 603 000 262 962 706 266 644 147 267 710 724 268 513 856
počet vlkm celkem 6 028 505 5 522 505 5 506 989 5 492 076 5 487 574 5 397 193 5 401 246 5 442 589 5 474 206

Královéhradecký kraj bohužel nedisponuje informacemi o ročních počtech přepravených cestujících na objednávaných vlacích. Od dopravce dostává pouze sčítání ve vybraných měsících roku. Krajský úřad může maximálně odkázat na ročenku Ministerstva dopravy na adrese https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm, kde mohou být informace o počtu cestujících dohledatelné.

3. Náklady (v Kč) na silniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených osob za kalendářní rok v Královéhradeckém kraji (pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017)

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KHK (náklady z rozpočtu) 256 926 824 277 421 822 265 874 629 300 571 682 297 192 966 295 358 691 295 249 135 302 006 076 340 473 121
počet km 14 351 874 16 630 768 17 976 512 18 507 772 17 866 924 17 718 792 17 824 419 18 308 534 18 487 838

Královéhradecký kraj bohužel nedisponuje souhrnnými informacemi o ročních počtech přepravených cestujících na objednávaných autobusových spojích. Od dopravců má k dispozici pouze výstupy z odbavovacích zařízení za všechny provozované linky. Z těchto výstupů by bylo možné požadované informace zjistit, předpokládáme však časovou náročnost cca 60h za zpracování jednoho roku. Odhad časové náročnosti vycházel z předpokladu, že je nutné zpracovat data od cca 12 dopravců, které je nutné propojit s objednávkou kraje v jednotlivých měsících a následně provést očištění dat o tarify, které žadatel nepožaduje (tj. psi, zavazadla apod).

Krajský úřad může opět maximálně odkázat na ročenku Ministerstva dopravy na adrese https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm, kde mohou být informace o počtu cestujících dohledatelné.