Odpověď na žádost o informace doručenou dne 23.01.2018

8. 2. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 23.11.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-13/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 31.01.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 1 / listů: 8
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 23.01.2018

Vážený pane doktore,

dne 23.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se obracíte na krajský úřad s následujícím požadavkem na poskytnutí informací uvedených v průvodním dopisu starosty obce Olešnice v Orlických horách, kterým bylo předáno Vaše odvolání do rozhodnutí obce Olešnice v Orlických horách o odmítnutí Vaší žádosti o informace spolu se souvisejícím spisovým materiálem, zaevidovaným krajským úřadem pod čj. KUKHK-2826/OP/2018, citace:

„poskytnutí kopie zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva 09/2017 obce Olešnice v Orlických horách, které se konalo 29.11.2017 v prostorách hasičské zbrojnice.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. KUKHK-IZ-13/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Povinný subjekt vyhledal požadovanou informaci, která je součástí spisové dokumentace týkající se Vašeho odvolání do vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace obcí Olešnice v Orlických horách evidované krajským úřadem jako odvolacím orgánem pod čj. KUKHK-2826/OP/2018.

Vámi požadovaná kopie Zápisu z 09/2017 zasedání Zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách konaného dne 29.11.2017 v celkovém počtu 8 listů tvoří přílohu k tomuto sdělení.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

Příloha:

  • -dle textu (kopie zápisu z 09/2017 zasedání zastupitelstva obce – 8 listů)