Odpověď na žádost o informace doručenou dne 04.03.2020

24. 3. 2020 Autor: Tomáš Hrnčíř

ceny dopravního výkonu

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 20.02.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-27/OP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 17.03.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 1 elektronická
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 04.03.2020

Vážený pane,

dne 04.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací –

„…touto cestou Vás žádám o informace týkajících se JŘBÚ.

  1. Výše kompenzací za jednotlivé kategorie všech dopravců zapojených do JŘBÚ z roku 2017.
  2. Jednotlivé výše cen po indexaci v jednotlivých letech.
  3. Výše kompenzací za jednotlivé kategorie všech dopravců zapojených do JŘBÚ od 1.4 2019.
  4. Jednotlivé výše cen po indexaci v roce 2019.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-27/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu k Vašemu požadavku uvedlo, že se Vás na Vámi uvedený e-mail zd.mach@outlook.com pokoušelo kontaktovat, a to za účelem upřesnění, zda v dotazech 1) a 3) opravdu myslíte kompenzace (Pozn. kompenzace = náklady – tržby), protože ty k dispozici krajský úřad nemá, resp. kompenzace se liší nejen u jednotlivých kategorií vozidel, ale liší se u každého jednotlivého „linkospoje“. Pokud jste se však chtěl dotázat, stejně jako v dotazech 2) a 4), na výši ceny (ceny dopravního výkonu) v jednotlivých JŘBU, tyto krajský úřad k dispozici má, a může Vám je poskytnout. Vzhledem k tomu, že oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu od Vás do dnešního dne neobdrželo zpřesňující informaci, poskytlo k otázkám Vaší žádosti ty informace, které má k dispozici – tedy ceny dopravního výkonu.

Požadované informace jsou zaznamenané v tabulce, kterou Vám zasílám jako přílohu k tomuto sdělení. Toto sdělení Vám zasíláme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

z pověření Bc. Jana Macháčková
referent oddělení stížností a dozoru obcí

Soubory ke stažení