USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 11.9.2008

Zaměření

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009; Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 ; Převzetí budovy Knihovnicko informačního centra v Hradci Králové do vlastnictví Královéhradeckého kraje; Analýza dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Složení návrhové komise zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
1 37 0 0
Návrh na ověřovatele zápisu ze zasedání
2 32 0 0
Návrh programu 30. zasedání
3 36 0 0
Hlasování o vypuštění úvodního slova k předkládaným materiálům
4 35 0 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
5 30/2069/2008 34 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6 30/2070/2008 28 0 0
3. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2008
7 30/2071/2008 37 0 2
4. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009
8 25 3 8
4. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009
zpochybnění hlasování
9 35 5 1
4. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009
neplatné hlasování
10
4. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009
nové hlasování k bodu č. 4
11 30/2072/2008 24 5 11
5. Dodatky zřizovacích listin právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení
12 30/2073/2008 32 0 0
6. Žádost Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 o uzavření leasingové smlouvy za účelem nákupu mulčovacího stroje
13 30/2074/2008 33 0 0
7. Žádost Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 o uzavření leasingové smlouvy za účelem nákupu automobilu
14 30/2075/2008 31 0 1
8. Navýšení Fondu rozvoje a reprodukce v roce 2008 – odvětví školství
15 30/2076/2008 30 0 0
9. Čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví školství v roce 2008 - VIII. uvolnění
16 30/2077/2008 31 0 0
10. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2008
17 30/2078/2008 32 0 0
11. Zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času na úrovni okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou s finančním zabezpečením z rozpočtu Královéhradeckého kraje
18 30/2079/2008 31 0 0
12. Metodický pokyn k organizaci soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji
19 30/2080/2008 29 0 0
13. Převod finančních prostředků z kapitoly 13 do kapitoly 14.
20 30/2081/2008 27 0 0
14. Projekt Notebook pro každého Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 - II. etapa
21 30/2082/2008 30 0 0
15. Podpora příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení s výbornými výsledky talentovaných žáků
22 30/2083/2008 30 0 0

16. Návrh na schválení záměrů tří individuálních projektů kraje zaměřených na zvyšování kvality ve vzdělávání a další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
23 30/2084/2008 30 0 0
17. Dotační programy v oblasti školství pro rok 2009
24 30/2085/2008 28 0 1
18. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti tělovýchovy a sportu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 2008 - dodatečné schválení
25 30/2086/2008 28 0 0
19. Dotační programy z oblasti volného času, tělovýchovy a sportu v rámci Programu rozvoje územního obvodu Královéhradeckého kraje na rok 2009.
26 30/2087/2008 29 0 0
20. "Informace k ""Hrám IV. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2009"""
27 30/2088/2008 31 0 0
21. Převzetí budovy Knihovnicko informačního centra v Hradci Králové do vlastnictví Královéhradeckého kraje
28 30/2089/2008 27 0 1
22. Realizace projektu Přístavba Muzea války 1866 na Chlumu
29 30/2090/2008 25 0 1
23. Dary a dotace z grantových programů na úseku kultury
30 30/2091/2008 29 0 0
24. Grantové programy na rok 2009 na úseku kultury
31 30/2092/2008 27 0 0
25. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem na úseku kultury
32 30/2093/2008 26 0 0
26. Návrh na schválení investiční dotace pro občanské sdružení LAXUS o.s.
33 30/2094/2008 23 0 3
27. Návrh na schválení dotace pro Občanské sdružení Brouček
34 30/2095/2008 26 0 1
28. Návrh na schválení mimořádné investiční dotace městu Trutnov – pro Domov pro seniory
35 30/2096/2008 26 0 1
29. Návrh na poskytnutí mimořádné dotace na krytí provozních nákladůpro Pečovatelskou službu Dolní Kalná
36 30/2097/2008 27 0 0
30. Poskytnutí investiční dotace obecně prospěšné společnosti Sněžensko o.p.s. na realizaci projektu „Výstavba rehabilitačně- naučná stezka Horalka“
37 30/2098/2008 29 0 1
31. Návrh na schválení Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2009-2011
38 30/2099/2008 29 0 1
32. Návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice
39 30/2100/2008 26 0 2
33. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci v souvislosti s novým modelem financování služeb sociální prevence v roce 2009 (kofinancování vybraných služeb sociální prevence formou individuálního projektu kraje) z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provozní (běžné) výdaje v prvním čtvrtletí roku 2009
40 30/2101/2008 27 0 0
34. Návrh na poskytnutí mimořádné dotace na krytí provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2008
41 30/2102/2008 27 0 0
35. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci obcím, na které bude převeden převod rezidenčních příspěvkových organizací kraje za účelem profinancování počátku roku 2009
42 30/2103/2008 27 0 0
36. Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2008
43 30/2104/2008 28 0 0
37. Návrh na schválení poskytnutí finančního daru FC Hradec Králové
44 30/2105/2008 24 0 5
38. Návrh na přerozdělení finančních prostředků ze schváleného zapojení výsledku hospodaření z roku 2007 pro potřeby odvětví sociálních věcí
45 30/2106/2008 29 0 1
39. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009
46 30/2107/2008 28 0 1
40. Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2008
47 30/2108/2008 29 0 1
41. Schválení účelovéinvestiční dotace obci Suchý Důl - zakoupení hasičského auta AVIE 30 ve výši 190 000,- Kč
48 30/2109/2008 28 0 0
42. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře
49 30/2110/2008 25 0 2
43. Programy podpor v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2009
50 30/2111/2008 27 0 0
44. Schválení aktualizace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010
51 30/2112/2008 28 0 0
45. Změna názvu projektu obce Kuks
52 30/2113/2008 29 0 0
46. Žádost Městyse Nový Hrádek - převod půjčky na dar
53 30/2114/2008 28 1 2
47. DSO Krkonoše-svazek měst a obcí žádost o změnu výše dotace v kapitálových a běžných výdajích
54 30/2114/2008 29 0 0
48. Rozpočet Průmyslové zóny Vrchlabí
55 30/2116/2008 31 0 1
49. Aktualizace rozpočtu Průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
56 30/2117/2008 29 0 1
50. Použití neinvestiční dotace obce Bukvice jako investiční
57 30/2118/2008 30 0 0
51. Použití části investiční dotace obce Bartošovice jako neinvestiční
58 30/2119/2008 30 0 0
52. Navýšení dotace obci Královec z programu RRD200803 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2 000 obyvatel
59 30/2120/2008 30 0 0
53. "Návrh smlouvy o poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu ""Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis"""
60 30/2121/2008 29 0 1
54. Poskytnutí účelových dotací žadatelům
61 30/2122/2008 25 0 3
55. Poskytnutí půjček žadatelům
62 30/2123/2008 26 0 3
56. Kapitola 39 regionální rozvoj - změna rozpočtu
63 30/2124/2008 27 0 0
57. Poskytnutí daru turistickým informačním centrům působícím na území Královéhradeckého kraje
64 30/2125/2008 28 0 0
58. Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu činnosti a aktivit destinačních společností v turisticky významných územích Královéhradeckého kraje
65 30/2126/2008 27 0 0
59. Poskytnutí dotací z grantového programu CRG200805 Podpora marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu
66 30/2127/2008 30 0 0
60. "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č. 1/2005 na projekt ""Křížová cesta"""
67 30/2128/2008 29 0 0
61. Návrh grantových programů na rok 2009
68 30/2129/2008 30 0 0
62. Kapitola 11 cestovní ruch - změna rozpočtu
69 30/2130/2008 29 0 0
63. Analýza dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje
70 30/2131/2008 30 0 1
64. Založení OPS Královéhradecké labské OPS
71 30/2132/2008 33 0 0
65. Jmenovité investiční akce v oblasti dopravy
72 30/2133/2008 31 0 0
66. Poskytnutí firnančního daru městu Špindlerův Mlýn - projednáno jako součást bodu č. 4
67. Informace o zpracovaných dokumentech v rámci oblasti silničního hospodářství
73 30/2134/2008 31 0 0
68. Smlouva č. 200P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
74 30/2135/2008 31 0 0
69. "Program CZ0037 - ""Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji"" financovaný z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem - úprava vyčleněných prostředků na pokrytí kurzových ztrát"
75 30/2136/2008 27 0 0
70. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod
76 30/2137/2008 27 0 0
71. Kofinancování projektu„Řešení území NATURA“
77 30/2138/2008 29 0 0
72. projekt „KUKS – granátové jablko“- dohoda o partnerství mezi Národním památkovým ústavem a Královéhradeckým krajem
78 30/2139/2008 29 0 0
73. Trojstranná dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství
79 30/2140/2008 30 0 0
74. Pilotní projekt Krkonoše-využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
80 30/2141/2008 28 0 3
75. Změna č.5/2008 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
neplatné hlasování
81
75. Změna č.5/2008 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
82 30/2142/2008 32 0 0
76. Příprava, podání žádosti do OPŽP a vyčlenění finančních prostředků na kofinancování podprojektu 1. k projektu „Regionální centrum pro životní prostředí“
83 30/2143/2008 31 0 0
77. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích azpůsobu kontroly jejich využití“
84 30/2144/2008 30 0 2
78. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků v roce 2009 za každý odlov selete a lončáka prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo obor
85 30/2145/2008 28 1 5
79. Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Broumov k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na průzkum starého znečištění podzemních vod v okolí bývalé skládky pesticidů a galvanických kalů Jetřichov-Pasa, 2.kolo postsanačního monitoringu (2008)
86 30/2146/2008 33 0 0
80. Poskytnutí finančního daru Českému červenému kříži Hradec Králové
87 30/2147/2008 33 0 0
81. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 29/1990/2008
88 30/2148/2008 34 0 0
82. Záměr zvýšit základní kapitál společnosti ZOO Dvůr Králové a.s.
89 30/2149/2008 33 1 2
83. Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2008 v odvětví zdravotnictví - část XII.
90 30/2150/2008 38 0 1
83. Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2008 v odvětví zdravotnictví - část XII.
hlasování o možnosti třetího vystoupení Ing. Dernera
91 16 17 5
83. Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2008 v odvětví zdravotnictví - část XII.
hlasování o návrhu Ing. Dernera
92 7 16 14
84. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2008 v odvětví zdravotnictví
93 30/2151/2008 35 0 0
85. Návrh na 3.změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008
99 30/2157/2008 36 0 0
86. Zvýšení základního kapitálu společnosti Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.
100 30/2158/2008 31 0 2
87. Návrh Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje na vyřazení majetku z evidence majetku Královéhradeckého kraje a na odpis pohledávky
101 30/2159/2008 33 0 0
88. Modernizace silnice II/308 a III/308 15 k. ú. České Meziříčí - okružní křižovatka – návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků
102 30/2160/2008 31 0 0
89. Rekonstrukce silnice III/3101 Olešnice v Orlických horách - Čihalka - návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků
103 30/2161/2008 30 0 0
90. Rozšíření silnice II/318 a II/321 Častolovice - Solnice - návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků
104 30/2162/2008 31 0 0
91. Návrh na prodloužení doby vzdání se zástavního práva k budově v k.ú. Nová Paka a návrh na vzdání se zástavního práva k budově a pozemkům v k.ú. Nová Paka
105 30/2163/2008 28 0 0
92. Návrh na náhradu škody za poškozené stromy v k.ú. a obci Sedloňov
106 30/2164/2008 27 0 1
93. Návrh na prodej pozemků v k.ú. Jedlová v Orlických horách a obci Deštné v Orlických horách – výsledky poptávkového řízení
107 30/2165/2008 27 0 0
94. Návrh na prodej p.p.č. 1187/1 ostatní plocha-silnice a p.p.č. 1188/3 ostatní plocha-silnice v k.ú. Lípa nad Orlicí - staženo z projednávání
95. Návrh na prodej části p.p.č. 1187 v k.ú. a obci Náchod
108 30/2166/2008 31 0 1
96. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. Náchod
109 30/2167/2008 28 0 0
97. Návrh na prodej pozemku v k.ú.Bystré u Stárkova a obci Stárkov
110 30/2168/2008 31 0 1
98. Návrh na prodej části pozemku v k.ú. a obci Heřmánkovice
111 30/2169/2008 30 0 0
99. Návrh na vyřazení části stavby silnice II/300 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice ze silniční sítě a její darování Městu Hořice v Podkrkonoší se všemi součástmi a příslušenstvím bez pozemkové parcely
112 30/2170/2008 33 0 0
100. Návrh na odstranění stavby ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v k.ú. a obci Náchod
113 30/2171/2008 34 1 1
101. Nabídka na využití předkupního práva k pozemkovým parcelám v k.ú. Souvlastní, k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, k.ú. Velká Zdobnice a k.ú. Bílý Újezd u Dobrušky
114 30/2172/2008 40 0 0
102. Návrh na vykoupení pozemků v k. ú. Kluky a obec Hradec Králové
115 30/2173/2008 32 0 4
hlasování o sloučení rozpravy a hlasování k bodům č. 103 - 115
116 32 0 0
103. Návrh na výkup pozemku pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. I
117 30/2174/2008 37 0 0
104. Návrh na výkup pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. II
117 30/2175/2008 37 0 0
105. Návrh na výkup pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. III
117 30/2176/2008 37 0 0
106. Návrh na výkup pozemku pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. IV
117 30/2177/2008 37 0 0
107. Návrh na výkup pozemku pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. V
117 30/2178/2008 37 0 0
108. Návrh na výkup pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. VI
117 30/2179/2008 37 0 0
109. Návrh na výkup pozemku pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. VII
117 30/2180/2008 37 0 0
110. Návrh na výkup pozemku pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. VIII
117 30/2181/2008 37 0 0
111. Návrh na výkup pozemku pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. IX
117 30/2182/2008 37 0 0
112. Návrh na výkup pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. X
117 30/2183/2008 37 0 0
113. Návrh na výkup pozemku pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. XI
117 30/2184/2008 37 0 0
114. Návrh na výkup pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. XII
117 30/2185/2008 37 0 0
115. Návrh na výkup pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí č. XIII
117 30/2186/2008 37 0 0
hlasování o sloučení rozpravy a hlasování k bodům č. 116 - 169
118 34 0 0
116. Návrh na výkup p.p.č. 1614/39 ostatní plocha-silnice v k.ú. Libáň se zrušením věcného břemene k tomuto pozemku
119 30/2187/2008 36 0 0
117. Návrh na výkup PK st.č. 36/2 v k.ú. Dolní Rokytňany
119 30/2188/2008 36 0 0
118. Návrh na výkup pozemku p.č. 577/19 v k. ú. a obci Velké Petrovice, okr. Náchod
119 30/2189/2008 36 0 0
119. Návrh na výkup pozemku p.č. 1614/7 v k. ú. a obci Libáň, okr. Jičín
119 30/2190/2008 36 0 0
120. Návrh na výkup pozemku p.č. 1615/23 v k. ú. a obci Libáň, okr. Jičín
119 30/2191/2008 36 0 0
121. Návrh na výkup pozemku GP 111/3 v k.ú. Osenice zastavěného silnicí II/280
119 30/2192/2008 36 0 0
122. Návrh na výkup pozemků v k.ú. a obci Jičín zatavěných silnicemi III/328 40 a III/280 16
119 30/2193/2008 36 0 0
123. Návrh na výkup pozemků zastavěných silnicemi III/304 12 a III/303 10 v k.ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí
119 30/2194/2008 36 0 0
124. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí III/300 12 v k.ú. a obci Dvůr Králové nad Labem
119 30/2195/2008 36 0 0
125. Návrh na výkup pozemků zastavěných silnicí II/303 v k.ú. a obci Velké Petrovice
119 30/2196/2008 36 0 0
126. Návrh na výkup pozemků zastavěných silnicí II/284 v k.ú.Vřesník u Tetína a obci Vřesník a v k.ú. a obci Tetín
119 30/2197/2008 36 0 0
127. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/281 v k.ú. a obci Sobotka
119 30/2198/2008 36 0 0
128. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Bělá u Pecky a obci Pecka, okr. Jičín
119 30/2199/2008 36 0 0
129. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 361/36 v k.ú. Žlunice
119 30/2200/2008 36 0 0
130. Návrh na výkup pozemkuzastavěného silnicí II/280 v k.ú. a obci Libáň
119 30/2201/2008 36 0 0
131. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/284 v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
119 30/2202/2008 36 0 0
132. Návrh na výkup pozemků p.č. 1615/8 a 1615/9 v k. ú. a obci Libáň, okr. Jičín
119 30/2203/2008 36 0 0
133. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/280 v k.ú. a obci Libáň
119 30/2204/2008 36 0 0
134. Návrh na přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Žlunice od obce Žlunice
119 30/2205/2008 36 0 0
135. Návrh na přijetí daru částí pozemků od města Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje
119 30/2206/2008 36 0 0
136. Návrh na přijetí daru pozemku v k.ú. Moravčice a obci Jičín
119 30/2207/2008 36 0 0
137. Návrh na přijetí daru pozemku zastavěného silnicí III/328 40 v k.ú. a obci Jičín
119 30/2208/2008 36 0 0
138. Návrh na přijetí daru části pozemku v k.ú. a obci Suchý Důl
119 30/2209/2008 36 0 0
139. Návrh na přijetí daru pozemku v k.ú. Komárov u Dvora Králové a obci Vítězná
119 30/2210/2008 36 0 0
140. Návrh na přijetí daru - pozemku p.p.č. 1883/14 v k.ú. Jičín od obce Kbelnice
119 30/2211/2008 36 0 0
141. Návrh na přijetí daru - pozemku EN č. 111/4 v k.ú. Osenice od obce Dětenice
119 30/2212/2008 36 0 0
142. Návrh na přijetí daručástí pozemků v k.ú. Probluz a obci Dolní Přím od obce Dolní Přím
119 30/2213/2008 36 0 0
143. Návrh na přijetí daru od Statutárního města Hradec Králové
119 30/2214/2008 36 0 0
144. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Žlunice obci Žlunice
119 30/2215/2008 36 0 0
145. Návrh na darování nemovitostí v k. ú. Černíkovice
119 30/2216/2008 36 0 0
146. Návrh na darování pozemků v k.ú. Syrovátka obci Syrovátka
119 30/2217/2008 36 0 0
147. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Týniště nad Orlicí do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
119 30/2218/2008 36 0 0
148. Návrh na darování částí pozemků v k.ú. Malé Svatoňovice obci Malé Svatoňovice
119 30/2219/2008 36 0 0
149. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Bukovice obci Bukovice
119 30/2220/2008 36 0 0

30/2221/2008 36 0 0
150. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chvalina, v k. ú. Libonice a v k. ú. Hořice v Podkrkonoší od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
119 36 0 0
151. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Nová Ves, v k. ú. Brtev a v k. ú. Lázně Bělohrad od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
119 30/2222/2008 36 0 0
152. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kal a v k. ú. Pecka od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
119 30/2223/2008 36 0 0
153. Návrh na bezúplatný převod pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR
119 30/2224/2008 36 0 0
154. Návrh na bezúplatný převod nemovitostí městu Nový Bydžov
119 30/2225/2008 36 0 0
155. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové, v k. ú. Svinary a obci Hradec Králové a v k. ú. a obci Stěžery od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
119 30/2226/2008 36 0 0
156. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Dolní Rokytňany a obci Rokytňany od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
119 30/2227/2008 36 0 0
157. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Radkyně a obci Nová Paka od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
119 30/2228/2008 36 0 0
158. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř, okr. Náchod od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
119 30/2229/2008 36 0 0
159. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Věkoše a obci Hradec Králové a v k. ú. Svobodné Dvory a obci Hradec Králové od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
119 30/2230/2008 36 0 0
160. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Vysoká nad Labem, v k. ú. Žíželeves a obci Hořiněves a v k. ú. Želkovice a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
119 30/2231/2008 36 0 0
161. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křičov a obci Smidary, v k. ú. a obci Roudnice a v k. ú. a obci Lochenice, okr. Hradec Králové od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
119 30/2232/2008 36 0 0
162. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání a úhrady rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Olešnice nad Cidlinou v k.ú. Olešnice nad Cidlinou
119 30/2233/2008 36 0 0
163. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Kvasiny v k.ú. Kvasiny
119 30/2234/2008 36 0 0
164. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání v rámci jednoduché pozemkové úpravy JPÚ Převýšov v k.ú. Převýšov
119 30/2235/2008 36 0 0
165. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Lochenice v k.ú. Lochenice včetně přilehlých jednoduchých pozemkových úprav na ucelené části k.ú. Horní Neděliště, Smiřice, Rodov a Skalička nad Labem
119 30/2236/2008 36 0 0
166. Návrh na svěření do správy nemovitého majetku v k. ú. Vrchlabí
119 30/2237/2008 36 0 0
167. Návrh na svěření do správy nemovitého majetku v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
119 30/2238/2008 36 0 0
168. Návrh na převod části pozemku v k. ú. Broumov
119 30/2239/2008 36 0 0
169. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2064/2008
119 30/2240/2008 36 0 0
170. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
120 30/2241/2008 33 0 0
171. Návrh na vyplacení mimořádných odměn občanům za jejich práci v orgánech kraje za rok 2008
121 30/2242/2008 32 0 0
172. Vrácení služebních vozidel svěřených uvolněným členům zastupitelstva kraje, vrácení IT vybavení svěřeného členům zastupitelstva kraje
122 30/2243/2008 35 0 1
173. Volba přísedících krajského soudu
123 30/2244/2008 36 0 0
174. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
124 30/2245/2008 32 0 0
175. Přijetí úvěru pro Královéhradecký kraj
125 30/2246/2008 34 0 1
176. Návrh na poskytnutí věcného daru MV ČR - Policii ČR, Správě Východočeského kraje
126 30/2247/2008 36 0 0
177. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. CRG200803-10-07 se subjektem Krkonoše, svazek měst a obcí
127 30/2248/2008 28 0 0
178. "Zapojení Královéhradeckého kraje do pilotního projektu ""Inovační portál Královéhradeckého kraje"""
132 30/2253/2008 35 0 1
179. "Vyhodnocení soutěže ""O ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem"" - předřazeno před bod č. 85"
94 30/2152/2008 35 0 1
180. Příprava projektů:“ Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje – model profesního vzdělávání“ a „Informační a komunikační centra pro mládež Královéhradeckého kraje“ - předřazeno před bod č. 85
95 30/2153/2008 36 0 0
181. Změna závazných ukazatelů Centra EP a vyčlenění účelově vázaných prostředků na projekty - předřazeno před bod č. 85
96 30/2154/2008 32 0 1
182. Změna účelu poskytnutí dotace v rámci Programu podpory projektů z oblasti mezinárodní spolupráce pro rok 2008
128 30/2249/2008 36 0 2
183. Globální grant pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
129 30/2250/2008 36 0 1
184. Seznamy grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost doporučených ke schválení, nedoporučených ke schválení a vložených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
130 30/2251/2008 37 0 0
185. Úprava rozpočtu kap.40 a 39 schváleného rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 - předřazeno před bod č. 85
97 30/2155/2008 33 0 0
186. Revokace usnesení č. ZK/28/1899/2008
131 30/2252/2008 35 0 0
187. Příprava zákona směřujícího k urychlení jednotlivých řízení souvisejících s výstavbou dálnic, rychlostních silnic a tranzitních železničních koridorů - předřazeno před bod č. 85
98 30/2156/2008 37 0 0
Informace o činnosti NUTS II Severovýchod
Dotazy členů zastupitelstva, různé

Soubory ke stažení