USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 24. dubna 2003

24. 4. 2003

Koncepce cyklodopravy kraje, nakládání s nemovitým majetkem kraje, projekty programů navrhované k podpoře

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 24.4.2003

USNESENÍ

 

z 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 24. dubna 2003

 

USNESENÍ č. 19/444/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 12. 3.  do 9. 4. 2003

 

 

USNESENÍ č. 19/445/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       bere na vědomí

informaci o potřebě umístění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v jednom objektu a stavu příprav lokalit  jako správního centra

    

II.                s o u h l a s í

            s umístěním krajského úřadu v jednom objektu

 

III.             s c h v a l u j e

            ustanovení odborné pracovní skupiny ve složení:

            Ing. Štěpán Lubomír

            Ing. Všetečka Rostislav

            Ješina Josef

            Ing. Vácha Jaroslav

            Bc. Klíma  Karel

            která bude zároveň částí hodnotící komise schválené Vládou ČR

 

IV.    ukládá

a)  odborné pracovní skupině zajistit ve spolupráci s radou kraje vyhlášení obchodní veřejné soutěže na pořízení nemovitosti a 

    pravidelně informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o postupu

           b)  odborné skupině připravit technické a provozní podmínky pro zadání veřejné obchodní soutěže a přípravu realizace záměru  

 

V.                 v y h r a z u j e  s i

   právo vyhlásit vítěze nebo zrušit veřejnou obchodní soutěž na pořízení nemovitosti

 

 

USNESENÍ č.19/446/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

 

a) ponechat ve sledování :

5/63/2001

7/101/2001

8/134/2002

9/155/2002

9/161/2002

11/210/2002

11/217/2002

12/234/2002

13/244/2002

13/246/2002

13/249/2002

13/252/2002

13/253/2002

13/257/2002

13/258/2002

13/264/2002

14/291/2002

14/298/2002

14/306/2002

14/314/2002

14/316/2002

14/317/2002

15/324/2002

15/325/2002

15/326/2002

16/341/2002

16/343/2002

16/344/2002

16/345/2002

16/346/2002

16/356/2002

16/358/2002

16/359/2002

16/362/2002

16/365/2002

16/366/2002

16/367/2002

16/368/2002

16/375/2002

17/382/2003

17/394/2003

17/395/2003

17/396/2003

17/397/2003

17/398/2003

17/401/2003

17/402/2003

17/403/2003

17/404/2003

17/405/2003

17/407/2003

17/409/2003

17/410/2003

17/411/2003

17/412/2003

17/414/2003

17/418/2003

 

 

b) vyřadit ze sledování – splněné úkoly, úkoly trvale v platnosti – usnesení neobsahují ukládací povinnost, usnesení byla zapracována do směrnic, jednacích řádů, zásad a vyhlášek

3/11/2002

7/117/2002

9/144/2002

10/169/2002

10/172/2002

10/173/2002

10/174/2002

10/177/2002

12/233/2002

13/241/2002

13/243/2002

13/247/2002

13/251/2002

13/262/2002

13/271/2002

13/272/2002

14/293/2002

14/294/2002

14/299/2002

14/308/2002

14/310/2002

14/311/2002

14/312/2002

14/313/2002

14/315/2002

15/319/2002

15/320/2002

15/321/2002

15/322/2002

15/323/2002

15/324/2003

15/325/2003

15/327/2002

15/328/2002

15/329/2002

15/330/2002

16/331/2002

16/332/2002

16/333/2002

16/334/2002

16/335/2002

16/336/2002

16/337/2002

16/338/2002

16/339/2002

16/340/2002

16/342/2002

16/347/2002

16/348/2002

16/349/2002

16/350/2002

16/351/2002

16/352/2002

16/353/2002

16/354/2002

16/355/2002

16/357/2002

16/360/2002

16/361/2002

16/363/2002

16/364/2002

16/366/2002

16/369/2002

16/370/2002

16/371/2002

16/372/2002

16/373/2002

16/374/2002

16/376/2002

17/377/2003

17/378/2003

17/379/2003

17/380/2003

17/381/2003

17/383/2003

17/384/2003

17/385/2003

17/386/2003

17/387/2003

17/388/2003

17/389/2003

17/390/2003

17/391/2003

17/392/2003

17/393/2003

17/399/2003

17/400/2003

17/406/2003

17/408/2003

17/413/2003

17/415/2003

17/416/2003

17/417/2003

 

c) změnu termínů plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

14/291/2002               termín : 30.6.2003

14/306/2002               termín : 30.6.2003

15/326/2002               termín : 30.6.2003

17/410/2002               termín : 30.6.2003

 

 

USNESENÍ č.19/447/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

bere na vědomí

informaci o stavu vozového parku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

 

 

USNESENÍ č.19/448/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

schvaluje

a)             3. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003

b)             změnu Závazných ukazatelů rozpočtu PO na rok 2003 z vlastních prostředků kraje – příspěvek na provoz, a to:

-                v odvětví kultury u Muzea východních Čech o 2 500 tis. Kč na 19 326 tis. Kč, u Galerie moderního umění  v HK o 100 tis. Kč na 6 729 tis. Kč, u Galerie výtvarného umění v Náchodě  o 400 tis. Kč na 4 076 tis. Kč, u Regionálního muzea v Náchodě o 300 tis. Kč na 2 858 tis. Kč a u Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n.K. o 300 tis. Kč na 5 470 tis. Kč

-                v odvětví školství u SOU lesnického a U Svoboda n.Ú. o 300 tis.Kč na 5 798 tis. Kč, u SOŠ a SOU Hradební 1029, HK o 400 tis. Kč na 8 406 tis. Kč

 

 

USNESENÍ č.19/449/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.     n e s o u h l a s í

        s návrhem zákona dalšího rozpočtového určení daní pro kraje s účinností od  1.1. 2004

 

II.    z t o t o ž ň u j e  s e

        se stanoviskem Rady Asociace krajů přijatých na společném zasedání dne  9. 4. 2003  v Ostravě

 

III.  z m o c ň u j e

        Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje,

        v předmětu věci vyjádřit jednoznačně negativní stanovisko Královéhradeckého kraje pro jednání s Vládou ČR a PSP ČR

prostřednictvím MF ČR dne 25. 4. 2003

 

USNESENÍ č.19/450/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

podporu vyjmenovaných projektů programů ZPG 200301- 05 v navrhované výši

 

II.     ukládá

Monitorovacímu orgánu programů ZPG 200301 až 05:

a)             sledovat využívání poskytnutých prostředků u podpořených projektů

b)             zhodnotit přínos realizace podpořených projektů pro rozvoj kraje

 

 

USNESENÍ č.19/451/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.    schvaluje

        podporu vyjmenovaných projektů programů v oblasti cestovního ruchu CRG 200301 –  05   v navrhované výši

 

II.  ukládá

  Monitorovacímu orgánu programů v oblasti cestovního  ruchu CRG 200301 - 05  

       a )  sledovat využívání poskytnutých prostředků  u podpořených  projektů

  b )  zhodnotit přínos realizace podpořených projektů pro rozvoj kraje

 

 

USNESENÍ č.19/452/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

podporu vyjmenovaných projektů programů KPG 200302, 200303 v navrhované výši

 

II.     ukládá

Monitorovacímu orgánu programů KPG 200302, 200303

          a) sledovat využívání poskytnutých prostředků u podpořených projektů

       b) zhodnotit přínos realizace podpořených projektů pro rozvoj kraje

 

 

USNESENÍ č.19/453/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.     s c h v a l u j e

        použití částky 320 tisíc Kč z dosud nečerpané rezervy grantových programů

        Královéhradeckého kraje na jmenovitý program KPG 200302

 

II.    u k l á d á

        Monitorovacímu orgánu programu KPG 200302

        a) sledovat využívání poskytnutých prostředků u podpořených projektů        

        b) zhodnotit přínos realizace podpořených projektů pro rozvoj kraje

 

 

USNESENÍ č.19/454/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje   

Darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Město Sobotka

Nemovitost:

stavba části bývalé silnice č. III/0166a včetně příslušenství v úseku od km 0,000 (vyústění z původní silnice č. I/16 v jejím km 111,807) do km 0,425 (křižovatka s přeložkou silnice č. I/16) v obci a k. ú. Sobotka

Celková délka: 0,425 km

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  bez zápisu

 

II.     ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č.19/455/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje   

Darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Češov

Nemovitost:

stavba bývalé silnice č. III/32833 včetně příslušenství v úseku od km 0,000 (vyústění ze silnice č. II/328) do km 0,963 (zaústění do silnice č. II/328) v obci a k. ú. Češov

Celková délka: 0,963 km

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  bez zápisu

       

II.     ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č.19/456/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje   

Darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Osek

Nemovitost:

stavba bývalé silnice č. III/2811 včetně příslušenství v úseku od km 0,000 (vyústění z původní silnice č. I/16) do km 0,410 (zaústění do nové přeložky silnice č. I/16) v obci a k. ú. Osek

Celková délka: 0,410 km

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  bez zápisu

       

II.     ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č.19/457/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.                   s c h v a l u j e

Bezúplatný převod

Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR

Přejímající : Královéhradecký kraj, správce Praktická škola a OU, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, PSČ 549 01 

Pozemek:

Katastrální území: Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují

č. parcely  961,  výměra 7910 m2                                                          

druh pozemku – ovocný sad, zapsaný na LV č. 10002

 

II.                u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  uzavřít a  podepsat  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti do vlastnictví Královéhradeckého kraje

 

 

USNESENÍ č.19/458/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

Bezúplatný převod

Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR

Přejímající : Královéhradecký kraj, správce Střední zahradnická škola, SOU a OU Hilmarovo nám. 1, 507 32  Kopidlno

Pozemky:

Katastrální území a obec: Kopidlno LV č. 10002, okres Jičín

     č. parcely                       výměra  m2

          13/3                                    634 

          13/4                                    403

          16/0                                    872

        118/2                                  5359

        266/0                                    312

        315/1                                  2481

        315/2                                    103

        336/0                                      52

        579/0                                    346 

        704/0                                    649

        705/0                                    511

        707/0                                    178

        709/0                                    465

        710/0                                      87

        711/0                                      52

        712/0                                    117 

      1066/2                                  9387

      1066/3                                  4050

      1144/0                                  5449

      1153/0                                  5492

      1162/0                                  2536

      1165/0                                  2762

      1169/1                                11409

      1169/2                                  2827

      1174/1                                69252

      1174/2                                10282

      1174/5                                  1507

      1176/18                              10000

      1187/2                                26866

      1187/3                                    415   

      1254/10                                1280

      1254/11                                  617

      1254/16                                1095

      1254/3                                  3045

      1254/4                                  2046

      1254/5                                  8329

      1254/6                                  1219

      1254/7                                  1132

      1254/8                                  2445

      1254/9                                    231          

Celkem požádat o pozemky o celkové výměře 196.293,5 m2 (19,629 ha).

Budovy a stavby:

Katastrální území a obec: Kopidlno, zapsané na LV č. 10002, okres Jičín

na č. parcely     budova, stavba

st.p.č. 16             bez čp. a e.č. - fíkovna

st.p.č. 16             bez čp. a e.č. - zděný skleník

st.p.č. 336           bez čp. a e.č. - sušírna a sklad chemikálií

st.p.č. 712           bez čp. a e.č. - garáže a dílna

st.p.č. 1254/10    bez čp. a e.č. - skleník LUR-4

st.p.č. 709           bez čp. a e.č. - kotelna a uhelna

st.p.č. 707           č.p. 124 - spoj. pracovna, přípravna, byt

st.p.č. 1254/11    bez čp. a e.č. - skleník LUR-2

st.p.č. 1254/16    bez čp. a e.č. - skleník LUR-445

st.p.č. 704           bez čp. a e.č. - ocelokolna

st.p.č. 705           bez čp. a e.č. - ocelokolna

st.p.č.579            bez čp. a e.č. - ocelokolna na zeleninu

st.p.č  711           bez čp. a e.č. - teplovod pro zděný skleník

st.p.č.  266           č.p. 269 – obytná budova

st.p.č. 315/1         bez čp. a e.č. - sklad ovoce a zeleniny

st.p.č. 315/1         bez čp. a e.č. - moštárna

st.p.č. 315/2         bez čp. a e.č. - balírna a kancelář

Celkem požádat o 17 budov a staveb.

 

 

II.     ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít a  podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví Královéhradeckého kraje

 

 

USNESENÍ č.19/459/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.                   s c h v a l u j e

uznání vlastnického práva dle § 2 zák. č. 172/1991 Sb. – historický majetek Města Vrchlabí

Vlastník (povinný): Královéhradecký kraj

Oprávněný : Město Vrchlabí

Nemovitosti :

st. p. č. 11/2 o výměře 551 m2 zastavěná plocha a nádvoří,

st. p. č. 11/5 o výměře 17 m2 zastavěná plocha a nádvoří,

p. p. č. 461 o výměře 1230 m2 ostatní plochy – jiná plocha,

p. p. č. 2964 o výměře 51 m2, ostatní plochy – jiná plocha a

budova čp. 31 na st. p. č. 11/2 občanská vybavenost v obci Vrchlabí a k. ú. Hořejší Vrchlabí, zapsané na LV č. 3018, celková výměra je 1849 m2.

 

II.                u k l á d á

1)     Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  uzavřít a podepsat materiály týkající se uznání vlastnictví k majetku ve smyslu § 2 zák. č. 172/1991 Sb. pro oprávněného  Město Vrchlabí dle bodu I. tohoto usnesení.        

2)     Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje zajistit úpravu zřizovací listiny č.j.:4036/11-JČ/2001, SOU a U, Nová Paka, Masarykovo nám. 2, PSČ 509  27

 

 

USNESENÍ č.19/460/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

uznání vlastnického práva dle § 2 zák. č. 172/1991 Sb. – historický majetek - Město Vrchlabí

Vlastník (povinný): Královéhradecký kraj

Oprávněný : Město Vrchlabí

Nemovitosti :

st. p. č. 772 o výměře 2571 m2 zastavěná plocha a nádvoří,

p. p. č.  465/1 o výměře 5488 m2 ostatní plochy – jiná plocha,

p. p. č. 465/5 o výměře 2333 m2 ostatní plochy – veřejná zeleň,

p. p. č. 465/9 o výměře 222 m2 ostatní plochy – jiná plocha a budova čp. 586 na st. p. č. 772 bydlení, vše v obci a k. ú. Vrchlabí, zapsaná na LV č. 1485, celková výměra je 10 614 m2

      

II.     ukládá

1)             Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  uzavřít a podepsat materiály týkající se uznání vlastnictví k majetku ve smyslu § 2 zák. č. 172/1991 Sb. pro oprávněného  Město Vrchlabí dle bodu I. tohoto usnesení      

2)             Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje zajistit úpravu zřizovací listiny č.j.:1197/2-NA/2001, Gymnázium a Obchodní akademie, se sídlem Komenského 586, 543 01 Vrchlabí

 

 

USNESENÍ č.19/461/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

Prodej nemovitostí

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce: Střední odborné učiliště a Učiliště, Malé Svatoňovice, ul. 17. listopadu 177

Kupující: občanské sdružení Diakonie Broumov se sídlem Husova 319, 550 01  Broumov

Budova: objekt bydlení č.p. 2 na st.p.č. 123 v ul. Želivského, v k.ú. a obci Úpice (Domov mládeže II.)

Pozemek: st.p.č. 123 zastavěná plocha o výměře 541 m2 v k.ú. a obci Úpice

Cena: nabídnutá kupujícím ve výši 950.000,- Kč

Náklady spojené s převodem:

a)             vklad do KN hradí kupující

b)             daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: dle důvodové zprávy

 

II.     ukládá

a)             Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  uzavřít a podepsat smlouvu kupní na prodej nemovitostí kupujícímu dle bodu I. a za podmínek dle bodu I. tohoto usnesení

b)             Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje provést změnu ve zřizovací listině Středního odborného učiliště a Učiliště, Malé Svatoňovice, 17. listopadu 177, vydané ke dni  1. 10. 2001 dle  bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č.19/462/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

Prodej  nemovitostí

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce: SOU a U, 17. listopadu 177, Malé Svatoňovice

Kupující: firma Lotrando s.r.o., Odolov 33, 542 34  Malé Svatoňovice

Pozemky: st.p.č. 346/2 zastavěná plocha- zbořeniště o výměře 258 m2, st.p.č. 1109 zastavěná plocha-zbořeniště o výměře 372 m2, obě včetně základu zmařené investice domova mládeže pro tělesně postiženou mládež a p.p.č. 2218 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 281 m2, tj. celkem 911 m2, vše v k.ú. a obci Úpice

Podmínky prodeje:

při úhradě kupní ceny smlouva kupní   

Cena: nabídnutá kupujícím ve výši 650.000,- Kč

Náklady spojené s převodem:  

a)             vklad  do KN  hradí kupující

b)             daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

II.     ukládá

a)             Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu kupní na prodej pozemků kupujícímu dle bodu I. a za podmínek bodu I. tohoto usnesení

b)             Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje provést změnu ve zřizovací listině Středního odborného učiliště a Učiliště, Malé Svatoňovice, 17. listopadu 177, vydané ke dni  1. 10. 2001 dle  bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č.19/463/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

Prodej nemovitosti

Prodávající: Královéhradecký kraj

Kupující:  manželé Roman Pavliš a Miluše Pavlišová, oba bytem U Bažantnice č.p.485, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Budova: řadový rodinný domek č.p. 485 na st.p.č. 803 v k.ú. a obci Doudleby nad Orlicí

Pozemek:  st.p.č.803 s příslušenstvím a součástmi, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2 v k.ú. a obci Doudleby nad Orlicí

Cena: nabídnutá kupujícím ve výši 595.000,- Kč

Náklady spojené s převodem:

a)             daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

b)             vklad do KN hradí kupující

Věcná břemena:  bez zápisu

 

II.     ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej nemovitosti uvedené pod bodem I. za podmínek popsaných pod bodem I. tohoto usnesení 

 

 


USNESENÍ č.19/464/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

Zrušení věcného předkupního práva

Oprávněný z věcného předkupního práva: Město Hořice

Povinný z věcného předkupního práva: Královéhradecký kraj

Správa předmětné nemovitosti: Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 141, 508 22 Hořice

Předmět věcného předkupního práva:

Pozemek: parcelní číslo 625/12 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, obci Hořice, označený v KN jako orná půda o výměře 5468 m2

Náklady spojené se zrušením věcného předkupního práva v KN: hradí povinný z věcného předkupního práva

 

II.     ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu o zrušení věcného předkupního práva pro Město Hořice k pozemku parcelní číslo 625/12 v k.ú. Hořice Podkrkonoší za podmínek popsaných pod bodem I. tohoto usnesení 

 

 

USNESENÍ č.19/465/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       ruší

usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.9/151/2002 – prodej části pozemkové parcely č.1000/1, pozemek ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN v k.ú. Petříkovice u Trutnova, manželům Ettlovým, neboť Královehradecký kraj nevlastní předmětnou parcelu

 

II.     ukládá

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit vrácení zaplacené kupní ceny kupujícím, manželům Ettlovým

 

 

USNESENÍ č.19/466/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

zřízení příspěvkové organizace s názvem Speciální školy, Jičín, Soudná 12 Královéhradeckým krajem s  účinností od 1. 1. 2004

 

II.     ukládá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit veškeré právní úkony související se zřízením příspěvkové organizace s názvem Speciální školy, Jičín, Soudná 12

 

Termín: 31. 1. 2004

 

 

USNESENÍ č.19/467/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

vyřazení movitého majetku škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem  bezúplatným převodem, likvidací a prodejem s pořizovací cenou nad 200 tis. Kč dle přiloženého přehledu

 

II.     ukládá 

Mgr. Ladislavu Vrbovi, náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit provedení úkolů souvisejících se schváleným vyřazením movitého majetku

 

Termín: 9.5.2003

 

 

USNESENÍ č.19/468/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       projednalo

návrh Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje vypracovaný SURPMO a.s. v březnu 2003.

 

II.     schvaluje

Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje v celkovém rozsahu základních parametrů návrhu a grafické přílohy.

 

III.   ukládá

Radě Královéhradeckého kraje zajistit                                                                      

1)             zapracovat koncepci cyklodopravy kraje do všech ÚPD jako prvek veřejného zájmu

Termín: trvale

 

2)             při přípravě a realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. třídy postupovat v souladu s koncepcí cyklodopravy

Termín: trvale

 

3)             rozpracovat systém navazujících služeb pro cestovní ruch

Termín: březen 2004

 

4)             pro naplnění koncepce cyklodopravy připravit modely podpůrného financování realizace a údržby

Termín: září 2003

 

5)             připravit technologické modely budování a údržby cyklotras kraje

Termín: září 2003

 

 

USNESENÍ č.19/469/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.   b e r e  n a  v ě d o m í

návrh Statutu Fondu rozvoje a investic Královéhradeckého kraje.

              

II.  ukládá

Radě Královéhradeckého kraje dopracovat navazující směrnice k Fondu rozvoje a investic Královéhradeckého kraje a předložit  na příštím jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

 

 

USNESENÍ č.19/470/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.      v o l í

         do dozorčí rady OP VZP Hradec Králové Ing. Josefa Potočka a Davida Burdu

               

          do správní rady OP VZP Hradec Králové JUDr. Ivanu Křečkovou, Jana Šandu, Ing. Lubomíra Štěpána a Vladimíra Doležala

 

III.    u k l á d á

          1. Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

              zajistit předání informace o zvolení zástupcům pojištěnců a OP VZP

              Termín:  do 30. 4. 2003

 

  2. JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,

               zajistit provedení tiskové opravy usnesení zastupitelstva č. 18/438/2003 v bodě I.

 

 

USNESENÍ č.19/471/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

rozsah základní dopravní obslužnosti, který je dán minimální výší 13,9 mil. km a maximálním objemem finančních prostředků ve výši 165,9 mil. Kč

 

II.     zmocňuje

Společnost OREDO, s.r.o. zajistit v tomto rozsahu základní dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje

 

 

USNESENÍ č.19/472/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       projednalo

návrh zákona, kterým se mění zákon č.  449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění      

 

II.     schvaluje

návrh zákona, kterým se mění  zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění dle přílohy

 

III.   ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, předložit přijatý návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

 

USNESENÍ č.19/473/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. bere na vědomí

      zprávu o činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za leden – březen roku 2003

 

II.  d o p o r u č u j e

členům Rady kraje, aby před konáním referenda o vstupu do Evropské unie mediálně  podpořili přistoupení České republiky do Evropské unie

 

 

USNESENÍ č.19/474/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

navrženou smlouvu o spolupráci krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého v rámci regionu soudržnosti Severovýchod pro spolupráci při ustavení Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a zajištění činnosti Sekretariátu

 

II.     ukládá

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  podepsat smlouvu

 

Termín: do 30. 4. 2003

 

 

USNESENÍ č.19/475/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       schvaluje

výplatu další odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podle Nařízení vlády. č. 37/2003 Sb. na rok 2003 ve výši částky, která jim bude poskytnuta v měsíci,  kdy vznikne nárok na vyplacení další odměny.

 

II.     ukládá

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  zajistit realizaci usnesení

 

 

USNESENÍ č.19/476/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.       bere na vědomí

rezignaci Mgr. Ivana Adamce a Ing. Jaroslava Mozgy na funkci člena výboru pro informatiku Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

II.     schvaluje

snížení počtu členů výboru pro informatiku Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z 9 na 7

 

USNESENÍ č.19/477/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  schvaluje

       záměr pořízení pamětní desky Pavlu Wonkovi

 

II.   u k l á d á

       Radě kraje Královéhradeckého kraje  

       připravit návrh na provedení a umístění této desky

 

 

USNESENÍ č.19/478/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

schvaluje

zveřejňování hlasování Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na webové stránce kraje

 

 

 

Tisková oprava :

 

Usnesení 18/436/2003

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Okresní středisko Náchod

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Okresní středisko Trutnov

Chybně uvedené názvy byly předány v materiálech z odboru zdravotnictví. Správně má být uvedeno :

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Oblastní středisko Náchod

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Oblastní středisko Trutnov

 

 

USNESENÍ č. 18/436/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

            zřizovací listiny převzatých příspěvkových zdravotnických organizací :

- Oblastní nemocnice Trutnov

            - Oblastní nemocnice Jičín

            - Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

            - Oblastní nemocnice Náchod

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Územní středisko Hradec Králové

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Oblastní středisko Náchod

            - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Oblastní středisko Trutnov

            - Nemocnice Nový Bydžov

            - Nemocnice Broumov

            - Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

            - Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno

            - Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

            - Dětský domov Broumov

 

II.        u k l á d á

            Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

            zajistit veškeré právní úkony související s vydáním těchto zřizovacích listin

 

 

 

Usnesení 18/438/2003

Při přepisu materiálu došlo k nesprávnému uvedení jména člena správní rady OP VZP Rychnov nad Kněžnou Bc. Jiřího Šitlera (v usnesení chybně Bc. Jiří Sitler)

 

 

USNESENÍ č. 18/438/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         v o l í

do správních a dozorčích rad Okresních pojišťoven VZP :

 

pro Rychnov nad Kněžnou

dozorčí radu ve složení :                       RNDr. Jiří Stejskal

                                                           Jitka Mělnická

                                                           Antonín Novotný

 

správní radu ve složení :                       Jiří Rokl

                                                           Bc. Jiří Šitler

                                                           Ing. Rostislav Všetečka

                                                           Věra Vomáčková

                                                           Josef Ježek

 

pro Jičín

dozorčí radu ve složení :                       Ing. Irena Grimová

                                                           Ing. Čeněk Strašík

                                                           Hana Richtrmocová

 

správní radu ve složení :                       Ing. Tomáš Gabriel

                                                           Jiří Drška

                                                           Ing. Libor Puš

                                                           Ing. Jaroslav Vácha

                                                           Libor Kinčl

           

pro Hradec Králové

dozorčí radu ve složení :                       David Burda

                                                           Pavlína Trousilová

                                                           Ivan Tejkl

 

správní radu ve složení :                       JUDr. Ivana Křečková

                                                           Ing. Josef Potoček

                                                           Ing. Petr Stejskal

                                                           Jan Šanda

                                                           PhDr. Jiří Němeček

 

II.        u k l á d á

            Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

            zajistit předání informace o zvolení zástupcům pojištěnců a OP VZP

            Termín : do 31.3.2003

 

 

 

K usnesení 18/439/2003

Okresní centrum sociálních služeb se sídlem v Hradci Králové

Chybný název byl uveden v materiálech předaných odborem sociálních věcí. Správně má být uvedeno :

Centrum sociální pomoci a služeb okresu Hradec Králové.

 

 

USNESENÍ č. 18/439/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

            a) zřizovací listiny zařízení sociálních služeb Královéhradeckého kraje :

            - Domov důchodců se sídlem v Albrechticích nad Orlicí

- Domov důchodců se sídlem v Borohrádku

- Domov důchodců se sídlem v Černožicích nad Labem

- Domov důchodců se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem

- Domov důchodců se sídlem v Hradci Králové

- Domov důchodců se sídlem v Humburkách

- Domov důchodců „V Podzámčí“ se sídlem v Chlumci nad Cidlinou

- Domov důchodců se sídlem v Lamperticích

- Domov důchodců se sídlem v Pilníkově

- Domov důchodců se sídlem Tmavém Dole

- Domov důchodců se sídlem Vrchlabí

- Ústav sociální péče se sídlem v Hajnici

- Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež se sídlem v Chotělicích

- Ústav sociální péče pro mládež se sídlem v Kvasinách

- Ústav sociální péče se sídlem v Markoušovicích

- Ústav sociální péče pro dospělé se sídlem v Opočně

- Ústav sociální péče pro dospělé se sídlem v Rokytnici v Orlických horách

- Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY se sídlem v  Rychnově nad  Kněžnou

- Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež se sídlem ve Skřivanech

- Domov penzion pro důchodce se sídlem v Hradci Králové

- Okresní centrum sociálních služeb Náchod se sídlem v Náchodě

- Centrum sociální pomoci a služeb okresu Hradec Králové 

 

b) změnu zřizovací listiny

- Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší se sídlem v Hořicích v Podkrkonoší

 

II.        u k l á d á

            Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

            a) zajistit veškeré právní úkony spojené s převzetím příspěvkových organizací kraje

            b) zajistit veškeré právní úkony spojené se změnou zápisu v obchodním rejstříku

 

            Termín : do 30.4.2003

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Pavel Bradík

                                                                                          hejtman Královéhradeckého kraje