USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 13. února 2003

13. 2. 2003

Grantové a dílčí programy na rok 2003, nakládání s nemovitým majetkem kraje

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 13.2.2003

USNESENÍ

 

z 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 13. února 2003

 

 

USNESENÍ č. 17/376/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í :

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 3.12.2002 do 27.1.2003.

 

 

USNESENÍ č. 17/377/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         návrh grantových a dílčích programů pro rok 2003 dle přílohy 1

b)         složení monitorovacích orgánů ke grantovým a dílčím programům pro rok 2003 dle přílohy 1

 

II. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje

vyhlásit grantové a dílčí programy pro rok 2003

 

 

USNESENÍ č. 17/378/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozdělení investic z FRK předložených Radou Královéhradeckého kraje

 

II. s c h v a l u j e

určení finančních prostředků na investice z FRK na jednotlivé oblasti v mil. Kč takto :

protipovodňová opatření          14,940

oblast školství                          10,000

oblast kultury                             8,000

oblast sociální                          10,000

oblast zdravotnictví                  22,000

oblast dopravy                         78,000

oblast životního prostředí           2,000

celkem                                   144,940

 

III. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje

připravit investiční akce v rámci schválených objemů finančních prostředků na rok 2003 z Fondu rozvoje kraje.

 

 

 

USNESENÍ č. 17/379/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

12. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2002

 

 

USNESENÍ č. 17/380/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

13. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2002

 

 

USNESENÍ č. 17/381/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu odvětví DOPRAVA na rok 2003 dle předloženého návrhu

 

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje

zapracovat tuto změnu do 1. úpravy rozpočtu

 

 

USNESENÍ č. 17/382/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

předloženou informaci o problematice černé zvěře v kraji s návrhem na vyplácení částky 200,-Kč (tzv. zástřelné) v roce 2003 za každý ulovený kus selete a lončáka prasete divokého na území Královéhradeckého kraje

 

II. s c h v a l u j e

záměr na vyplácení tzv. zástřelného při odlovu selat a lončáků prasete divokého v navrhované výši v roce 2003 na území kraje

 

III. u k l á d á

Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

  1. projednat organizační zabezpečení záměru včetně uzavření dohody o vyplácení tzv. zástřelného se starosty obcí s rozšířenou působností v kraji
  2. o výsledku projednání následně informovat Radu Královéhradeckého kraje

 

 

USNESENÍ č. 17/383/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 ve znění doplňujících návrhů

 

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje

provést změnu podrobného rozpočtu

Termín : výkazy za období leden-březen 2003

 

 

USNESENÍ č. 17/384/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s Komerční bankou Hradec Králové o účelovém čerpání municipálního revolvingového úvěru v roce 2003 do výše 100 mil. Kč na časové profinancování schválených aktiv Královéhradeckého kraje, zejména investičních akcí, a to v souladu se schváleným rozpočtem kraje na rok 2003 (řešení časového nesouladu mezi čerpáním výdajů a reálným inkasem příjmů)

 

II. z m o c ň u j e

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje

k podepsání příslušné „Smlouvy o revolvingovém úvěru reg.č. 708002200269

Termín : 15. února 2003

 

 

USNESENÍ č. 17/385/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši 6 mil. Kč k projektu PHARE CBC na opravu silnice II/303 Olivětín-Janovičky

 

 

USNESENÍ č. 17/386/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

návrh na uzavření smlouvy na svěření majetku kraje do správy Města Police nad Metují a zajištění demolicí objektů pro zajištění výstavby „Přeložky silnice II/303 v Polici nad Metují“

 

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s Městem Police nad Metují ve znění pozměňovacího návrhu s tím, že Město Police nad Metují převezme do správy nemovitosti vykoupené krajem a určené k demolici pro zajištění výstavby obchvatu Města Police nad Metují značené jako přeložka silnice II/303 s tím, že Město Police nad Metují zajistí ochranu a bezpečnost objektů a jejich následnou demolici v souladu s předloženým návrhem smlouvy

 

III. z m o c ň u j e

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje

podpisem schválené smlouvy

 

 

USNESENÍ č. 17/387/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

znění dodatků zřizovacích listin těchto škol zřizovaných Královéhradeckým krajem :

1. Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Svoboda nad Úpou, Horská 134

2. Střední odborné učiliště, Opočno, Nádražní 296

3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje

zajistit veškeré právní úkony související se schválením dodatků zřizovacích listin

Termín : 28.3.2003

 

 

USNESENÍ č. 17/388/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: Východočeská energetika, a. s. Hradec Králové

Nemovitost: elektrická přípojka VN 35 kV v délce cca 0,846 km pro trafostanici č. 1287 v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou vedoucí do areálu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje – divize Hradec Králové – středisko Nové Město

Cena:  200.000,- Kč

Náklady spojené s převodem: daň z převodu nemovitosti hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/389/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: manželé Ing. Zdeňek a Hana Vavřínkovi, bytem Na pískách 74, 160 00 Praha 6

Pozemek: část pozemku p.p.č. 953/3, dle GP označenou jako p. p. č. 953/15 o výměře 95 m2 ost. pl. – jiná pl. v obci a k. ú. Rokytnice v Orlických horách

Cena:  2 500,- Kč (tj. 26,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/390/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: paní Dagmar Karpašová, bytem 507 34 Žlunice čp. 20

Pozemek: st.p.č. 60/4 o výměře 4 m2 zastavěná pl. a nádvoří v obci a k. ú. Žlunice

Cena:  240,- Kč (tj. 60,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/391/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: manželé Krzysztof a Soňa Przybyszovi, bytem 507 34 Žlunice čp. 83

Pozemek: st.p.č. 121/4 o výměře 10 m2 zastavěná pl. a nádvoří v obci a k. ú. Žlunice

Cena: 600,- Kč (tj. 60,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/392/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: pan Tomáš Dražan, bytem Raisova 1557, 547 01 Náchod

Pozemky: p.p.č. 926/2 o výměře 25 m2 ostatní pl. – jiná pl., p.p.č. 926/3 o výměře 467 m2 ostatní pl. – jiná pl. v obci Teplice nad Metují a k. ú. Horní Teplice

Výměra celkem: 492 m2

Cena:  10 700,- Kč (tj. 22,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/393/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: manželé MUDr. Vojtěch Kopecký a Siegrid Kopecká, bytem Královédvorská 237, 541 01 Trutnov

Pozemek: p.p.č. 926/4 o výměře 105 m2 ostatní pl. – jiná pl.v obci Teplice nad Metují a k. ú. Horní Teplice

Cena:  2 300,- Kč (tj. 22,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/394/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Schválení umístění stavby

Vlastník pozemků dotčených stavbou : Královéhradecký kraj

Správce majetku : 

1. Školní polesí Trutnov, K Bělidlu 478

2. Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická Trutnov, Lesnická 9

Investor : Ministerstvo vnitra ČR na základě plné moci věc zajišťuje RCD Radiokomunikace s.r.o. Staré Hradiště

Stavba :  Integrovaný záchranný systém PEGAS - základnová radiostanice RN0750-T14 – BABA Trutnov včetně elektrické přípojky

Pozemky dotčené stavbou : vše v k.ú. Babí, okres Trutnov

1. radiostanice:  část p.p.č. 359/8 (nově zaměřená jako 359/11)

2. elektrická přípojka: * část p.p.č. 359/8 (nově zaměřená jako 359/12) – vznikne nezpevněná komunikace

                                    * část p.p.č. 359/6 (nově zaměřená jako 359/14) - vznikne nezpevněná komunikace

                                    * p.p.č. 359/7

                                    * p.p.č. 2900/1

                                    * p.p.č. 2896/1

                                    * p.p.č. 2896/3

Souhlas s umístěním stavby je vydáván pro účely :  řízení o trvalém odnětí  lesních pozemků ve smyslu ust. 15 zák. č. 289/1995 Sb.

Podmínka udělení souhlasu: K úpravě právního vztahu k pozemkům pod stavbou  dojde nejpozději do 1 roku od vydání pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o odnětí  pozemků plnění funkcí lesa ve smyslu lesního zákona č. 289/1995 Sb.

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat  příslušnou smlouvu o úpravě právního vztahu k pozemkům pod stavbou dle podmínek stanovených v řízení u příslušného správního orgánu o odnětí pozemků,určených k plnění funkce lesů, ve smyslu lesního zákona č. 289/1995 Sb.

 

 

USNESENÍ č. 17/395/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Bezúplatný převod

Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR

Přejímající : Královéhradecký kraj, správce SOU lesnické a Učiliště, Horská 134, 542  24   Svoboda nad Úpou.

Pozemky:

Katastrální území: Svoboda n. Úpou, LV č. 10002

č. parcely                       výměra m2

352/2                                  2349

324/2                                  3170

328                                       436

Katastrální území: Mladé Buky, LV č. 10002

č. parcely                       výměra m2

24/3                                       619

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví Královéhradeckého kraje

 

 

USNESENÍ č. 17/396/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

 

Prodej trafostanice

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce: Ústav sociální péče pro tělesně postižené, Strozziho 1333, 508 20  Hořice

Kupující: Obchodní společnost Východočeská energetika, a.s. se sídlem v Hradci Králové, Sladkovského 215, 501 03  Hradec Králové

Stavba: zděná budova trafostanice (bez č.p. nebo č.e.) na st.p.č. 1790 v k.ú. a obci Hořice v Podkrkonoší

Pozemek: st.p.č. 1790 pod budovou trafostanice,  označená jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Hořice v Podkrkonoší

Výměra: 41 m2

Cena: 95 460,- Kč, tj. dle znaleckého posudku v ceně dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

Náklady spojené s převodem: návrh na vklad do KN hradí kupující

Daň z převodu nemovitostí:  hradí prodávající

Věcná břemena: bez zápisu

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej zděné budovy trafostanice na st.p.č. 1790 a pozemku pod ní - st.p.č. 1790 označený jako zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Hořice v Podkrkonoší o výměře 41 m2 dle bodu I. tohoto usnesení.

 

 

USNESENÍ č. 17/397/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej nemovitostí

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce: Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Nádražní 296, 517 73 Opočno

Kupující: Firma KWS CZ s.r.o. se sídlem  v Opočně, Hradecká č.p. 276 (současný nájemce)

Budova:  objekt občanské vybavenosti č.p. 362 na st.p.č. 1254 v k.ú. Opočno pod O.h. a obci Opočno (škola „Balkán“)

Pozemky:  st.p.č. 1254 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2 a p.p.č. 1255 zahrada o výměře 187 m2, oba v k.ú. Opočno pod O.h. a obci Opočno

Podmínky prodeje ve 2 fázích: smlouva o smlouvě budoucí kupní pro zajištění úvěru při úhradě kupní ceny smlouva kupní

Cena: nabídnutá kupujícím ve výši 1.900.000,- Kč

Náklady spojené s převodem: vklad do KN hradí kupující daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: bez zápisu

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvu kupní na prodej budovy - objektu občanské vybavenosti č.p. 362 na st.p.č. 1254, pozemku st.p.č. 1254 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2 a pozemku p.p.č. 1255 zahrada o výměře 187 m2, vše v k.ú. Opočno pod O.h. a obci Opočno dle bodu I. a za podmínek bodu I. tohoto usnesení

 

USNESENÍ č. 17/398/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej pozemků

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce: Střední odborné učiliště obchodu a řemesel a Učiliště, Javornická č.p. 1501, Rychnov nad Kněžnou

Kupující: Manželé Ing. Jiří Syrový a Vlasta Syrová, Dlouhá Ves č.p. 128, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Pozemky:  p.p.č. 965/9 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 62 m2, p.p.č. 965/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 57 m2 a p.p.č. 969/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 360 m2, vše v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou (celkem 497 m2)

Podmínky prodeje: ve 2 fázích: smlouva o smlouvě budoucí kupní po ukončené kolaudaci smlouva kupní

Cena: 240.000,- Kč (tj. 500,- Kč/m2) uhrazená před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Náklady spojené s převodem:  návrh na vklad do KN hradí kupující

Daň z převodu nemovitostí: hradí prodávající (daň je zahrnuta v ceně pozemku)

Věcná břemena: bez zápisu

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní a po ukončení kolaudačního řízení smlouvu kupní na prodej pozemků dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/399/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: manželé Bohuslav Krejčí a Marie Krejčová, bytem 507 34 Žlunice čp. 19

Pozemek: st.p.č. 59/4 o výměře 29 m2 zastavěná pl. a nádvoří v obci a k. ú. Žlunice

Cena:  1715,- Kč (tj. 60,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

USNESENÍ č. 17/400/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: paní Jindřiška Imlaufová, bytem Bělá u Pecky čp. 58, 507 82 Pecka

Pozemek: st.p.č. 122 o výměře 8 m2 zastavěná pl. a nádvoří v obci Pecka a k. ú. Bělá u Pecky

Cena:  530,- Kč (tj. 66,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/401/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

uznání vlastnického práva dle § 2 zák. č. 172/1991 Sb.

Vlastník (povinný): Královéhradecký kraj

Správa: SOU a U, Volanovská 243, 541  01  Trutnov

Oprávněný : Město Trutnov

Pozemek: p.p.č. 63/10 ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Dolní Staré Město o výměře 9 m2 - podepsat souhlasné prohlášení Městu Trutnov o uznání vlastnického práva na uvedený pozemek

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat materiály týkající se uznání vlastnictví k majetku ve smyslu § 2 zák. č. 172/1991 Sb. pro oprávněného Město Trutnov dle bodu I. tohoto usnesení.

 

 

USNESENÍ č. 17/402/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e 

Prodej nemovitostí

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce:  Studijní a vědecká knihovna, Pospíšilova č.p. 395, 500 01 Hradec Králové

Kupující: Eva Zagová, bytem Dobroslavova 512, Hradec Králové

Budovy:  objekt občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. na st.p.č. 185 a objekt občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. na st.p.č. 186 v k.ú. a obci Lochenice

Pozemky: st.p.č. 185 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, st.p.č. 186 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 a p.p.č. 549/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 8466 m2, vše v k.ú. a obci Lochenice a pozemku p.p.č. 458/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 3292 m2 v k.ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice

Podmínky prodeje: ve 2 fázích: smlouva o smlouvě budoucí kupní k zajištění úvěru, smlouva kupní po úhradě kupní ceny

Další podmínky kupní smlouvy: uhradit kupní cenu do 30-ti dnů po písemné výzvě. V opačném případě má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad nákladů zájemci

Cena: nabídnutá kupujícím ve výši 570.000,- Kč.     

Náklady spojené s převodem: vklad do KN hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena:  bez zápisu

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvu kupní na prodej výše uvedených nemovitostí dle bodu I. a za podmínek dle bodu I. tohoto usnesení.

 

 

USNESENÍ č. 17/403/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: Pivovarská bašta s. r. o., Kolářova 1325/18, 143 00 Praha 4

Pozemky:

st.p.č. 244/2 o výměře 319 m2 zast. plocha a nádvoří

st.p.č. 820 o výměře 34 m2 zast. plocha a nádvoří

st.p.č. 370/2 o vým.16 m2 zast.pl. a nádv.-zbořeniště

p.p.č. 2130/5 o výměře 298 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 2130/7 o výměře 53 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 2942/2 o výměře 204 m2 ost. pl. – ost. kom.

v obci Vrchlabí a k. ú. Hořejší Vrchlabí

Výměra celkem: 924 m2

Cena:  554 400,- Kč (tj. 600,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/404/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I. n e s c h v a l u j e

Výkup

Prodávající: manželé Stanislav a Eva Maternovi, bytem 543 43 Černý Důl – Čistá čp. 153

Kupující: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Pozemky: p.p.č. 70/3 díl „b“ o výměře 185 m2 ost. pl. - silnice , p.p.č. 70/4 díl „a“ o výměře 8 m2 ost. pl. – silnice v obci Černý Důl a k. ú. Čistá v Krkonoších

Výměra celkem: 193 m2

Cena: dle požadavků prodávajícího 67.550,- Kč (tj. 350,- Kč/m2)

 

II. s c h v a l u j e   

Výkup

Prodávající: manželé Stanislav a Eva Maternovi, bytem 543 43 Černý Důl – Čistá čp. 153

Kupující: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Pozemky: p.p.č. 70/3 díl „b“ o výměře 185 m2 ost. pl. – silnice, p.p.č. 70/4 díl „a“ o výměře 8 m2 ost. pl. – silnice v obci Černý Důl a k. ú. Čistá v Krkonoších

Výměra celkem: 193 m2

Cena:  7.720,- Kč (tj. 40,- Kč/m2)

Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: nejsou

 

III. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 17/405/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e 

Bezúplatný převod

Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR

Přejímající : Královéhradecký kraj, správce SOŠ veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68.

Pozemky:

Katastrální území: Kukleny, obec Hradec Králové

č. parcely                 výměra m2

610/1                          1152

611/3                          1355

611/4                          9079

1819/1                        111

1919/2                         147

Celková výměra pozemků je 11844 m2.

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví Královéhradeckého kraje dle bodu I. usnesení

 

USNESENÍ č. 17/406/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

r u š í

usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 13/262/2002 ze dne 19. září 20

USNESENÍ č. 17/407/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej nemovitostí

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce: Střední odborné učiliště a učiliště, 17.listopadu 177, 542 34  Malé Svatoňovice

Kupující: Milan Farkaš, Národní č.p. 860, 542 32  Úpice

Budova:  objekt bydlení č.p. 860 na st.p.č. 857 v ul. Národní, v k.ú. a obci Úpice

Pozemek:  st.p.č. 857 zastavěná plocha o výměře 629 m2 v k.ú. a obci Úpice

Podmínky prodeje ve 2 fázích: smlouva o smlouvě budoucí kupní pro zajištění úvěru při úhradě kupní ceny smlouva kupní   

Cena:  321.430,- Kč dle znaleckého posudku snížená o cenu porostů

Náklady spojené s převodem: vklad do KN hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvu kupní na prodej budovy - objektu bydlení č.p. 860  v ul. Národní na st.p.č. 857 v  k.ú. a obci Úpice a pozemku st.p.č. 857 zastavěná plocha o výměře 629 m2 v k.ú. a obci Úpice dle bodu I. tohoto usnesení a za podmínek stanovených v důvodové zprávě.

 

 

 

USNESENÍ č. 17/408/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. n e s c h v a l u j e

Prodej nemovitosti

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce:  Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující:

- Miloš Elis, Skochovická 73, Vrané nad Vltavou, PSČ 252 46

- Ing. Lubomír Svatý, CSc., Dřevěnice č.p.52, PSČ 507 13  Železnice

- Ing. Miloš Valeš, Štikovská 1055, 509 01 Nová Paka

Pozemek:  p.p.č.751/1 (dle KN) o výměře 3352 m2 v k.ú. a obci Dřevěnice

Věcná břemene: dosud bez zápisu

 

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1.náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,

zajistit písemné informování

- p. Miloše Elise, Skochovická 73, Vrané nad Vltavou, PSČ 252 46

-  Ing. Lubomíra Svatého CSc., Dřevěnice č.p.52. PSČ 507 13 Železnice

- Ing. Miloše Valeše, Štikovská 1055, 509 01 Nová Paka

o rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 13.února 2003 neschválit prodej pozemku p.p.č.751/1 (dle KN) v k.ú. a obci Dřevěnice

 

 

USNESENÍ č. 17/409/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

1.      přijetí daru od města Hradce Králové st.p.č. 343 - zast. plocha a nádvoří o výměře 226 m 2 , st.p.č. 344 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 675 m 2 a p.p.č. 193/1 ostatní plochy – neplodná půda o výměře 1419 m 2  v obci Hradec Králové k.ú. Malšova Lhota do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

2.      zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy po části pozemku st.p.č. 35/1 a po části pozemku p.p.č. 193/3 v k.ú. Malšova Lhota ve vlastnictví Města Hradce Králové ve prospěch Královéhradeckého kraje

3.      darovat stavbu garáží st.p.č. 35/2 z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Hradce Králové.

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat předmětné smlouvy

 

 

USNESENÍ č. 17/410/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

účast Královéhradeckého kraje na Programu Interreg III C – spolupráce evropských regionů v oblasti sociálních služeb v max. finančním požadavku na přímou peněžní platbu pro realizaci programu  pro roky 2003 – 2006 ve výši 1,5 mil Kč.

 

II. u k l á d á

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

a)         Informovat zastupitelstvo o skutečném finančním požadavku na realizaci programu Interreg III C pro Královéhradecký kraj 

b)         informovat zastupitelstvo kraje o průběhu realizace programu

 

Termíny :          k bodu a) 27.3.2003

k bodu b) průběžně

 

 

USNESENÍ č. 17/411/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

samostatný projekt Občanského poradenského střediska o.p.s. v Hradci Králové „Komunitní plánování sociálních služeb Královéhradeckého kraje“

 

II. z ř i z u j e

monitorovací orgán samostatného projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ve funkčním složení :

Předseda :        člen výboru sociálního a zdravotního

Členové   :       2 členové výboru pro regionální rozvoj

                        1 zaměstnanec odboru sociálních věcí Krajského úřadu

                        1 zaměstnanec odboru strategického plánování a investic Krajského úřadu

III. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje,

uvolnit z Fondu rozvoje kraje finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 1,202.590 Kč

Termín: ihned

 

 

USNESENÍ č. 17/412/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

samostatný projekt Občanského sdružení Job v Týništi nad Orlicí „Standardizace a zefektivnění sociálních služeb Královéhradeckého kraje“

 

II. z ř i z u j e

monitorovací orgán samostatného projektu „Standardizace a zefektivnění sociálních služeb“ ve funkčním složení :

Předseda :        člen výboru sociálního a zdravotního

Členové   :       2 členové výboru pro regionální rozvoj

                        1 zaměstnanec odboru sociálních věcí Krajského úřadu

                        1 zaměstnanec odboru strategického plánování a investic Krajského úřadu

 

III. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje,

uvolnit z Fondu rozvoje kraje finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 1 500 000 Kč

Termín: ihned

 

 

USNESENÍ č. 17/413/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

návrh Královéhradeckého kraje na novelizaci zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů

 

II. s c h v a l u j e

návrh Královéhradeckého kraje na novelizaci zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

 

III. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

předložit přijatý návrh změny zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

 

 

USNESENÍ č. 17/414/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r ojednalo

informaci o jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, ze kterého vyšel návrh iniciovat návrh novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v textu § 3 odst. 3 – vypuštěním slov „a prasete divokého“

II. s o u h l a s í

s předložením návrhu novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 

III. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

zajistit vypracování návrhu novelizace a jeho předložení do zastupitelstva

 

 

USNESENÍ č. 17/415/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2002.

 

 

USNESENÍ č. 17/416/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

snížení počtu členů výboru pro dopravu zastupitelstva kraje z 15 na 11

II. o d v o l á v á

členy výboru pro dopravu vyjma předsedy výboru k 13.2.2003 :

Ing. Jaroslava Flegla, Ing. Pavla Bendu, Františka Čáslavského, Marka Buřvala, Zdeňka Filipa, Ing. Aloise Havrdu, Ing. Jana Chaloupku, Ing. Vladimíra Jůzla, Ing. Antonína Kapuciána, Josefa Möllera, Mgr. Karla Petránka, Ing. Jiřího Vlčka, Ing. Josefa Šťovíčka, Ing. Miloslava Uchytila

 

III. v o l í

členy výboru pro dopravu zastupitelstva kraje :

Františka Čáslavského, Zdeňka Filipa, Ing. Aloise Havrdu, Josefa Ješinu, Ing. Antonína Kapuciána, Petra Kuříka, Mgr. Roberta Nováka, Ing. Miloslava Uchytila, Ing. Jaroslava Váchu, Ing. Jiřího Vlčka

 

s účinností od 14.2.2003.

 

 

USNESENÍ č. 17/417/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o cílech, počtech a výsledcích zahraničních služebních zahraničních cest za rok 2002.

 

USNESENÍ č. 17/418/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

 

  1. měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje maximálně ve výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.. Souhrn odměn za jednotlivé funkce může činit měsíčně nejvýše 10.500,- Kč, a to s účinností od 1. 1. 2003
  2. odměny neuvolněným členům Zastupitelstva KK, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném pracovním poměru ve výši 150,- Kč / hod. pro rok 2003
  3. jednorázové mimořádné odměny občanům za jejich práci v orgánech kraje ve výši 450.000,- Kč pro rok 2003.

 

II. u k l á d á

  1. JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu KK zajistit realizaci usnesení.
  2. předsedům výborů a komisí předložit Zastupitelstvu KK návrh na výplatu mimořádných odměn občanům dle dispozic uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 6. 11. 2003

 

 

 

 

Tisková oprava :

 

 

Usnesení č. 16/374/2002 ze dne 12.12.2002

v části II. odvolává uvedeno chybné jméno Ing. arch. Zuzany Kostlánové, členky výboru pro regionální rozvoj (v usnesení Ing. arch. Zuzana Košťálová).

 

 

 

USNESENÍ č. 16/374/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

snížení počtu členů výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva kraje z 23 na 15

 

II. o d v o l á v á

členy výboru pro regionální rozvoj vyjma předsedy výboru k 31.12.2002 :

Ing. Petra Stejskala, Ing. Libora Buriana, Ing. Jiřího Franka, CSc., Ing. Zdeňka Kellera, Bc. Karla Klímu, Ing. arch. Zuzanu Kostlánovou, Jaromíra Kratěnu, Karla Laše, Ing. Vladimíru Lesenskou, Ing. Pavla Loudu, Ing. Luboše Němečka, Mgr. Jiřího Pekaře, Ing. Milana Plška, Jana Regnera, Ing. RSDr. Otakara Rumla, Ing. Karla Rybenského, Bohuslava Sedláčka, Ing. Jana Semeráka, Ing. Lubomíra Štěpána, MUDr. Pavla Trpáka, Miroslava Vlasáka, Pavla Ulricha

 

III. v o l í

členy výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva kraje :

Ing. Rostislava Všetečku, Ing. Petra Stejskala, Bc. Karla Klímu, Miloslava Plasse, Miloše Jona, Bohuslava Sedláčka, MUDr. Pavla Trpáka, Ing. Aloise Tuháčka, Ing.Otto Salače, CSc., RSDr.Ing. Otakara Rumla, Ing. Lubomíra Štěpána, Ing. Vladimíra Dernera, Ing. Jaroslava Váchu, Jiřího Dršku

 

s účinností od 1.1.2003.

 

 

                                                                                  Ing. Pavel   B r a d í k

                                                                         hejtman  Královéhradeckého kraje