USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 21. listopadu 2002

21. 11. 2002

Problematika zdravotnictví a sociálních služeb, návrh dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy kraje

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ

 

z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 21. listopadu 2002

 

 

USNESENÍ č. 15/319/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í :

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 10.10. do 6.11.2002.

 

 

 

USNESENÍ č. 15/320/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

změnu závazných ukazatelů příspěvku na provozní výdaje škol předškolních a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem na rok 2002

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

informovat ředitele škol, předškolních a školských zařízení o změně závazných ukazatelů schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Termín : do 3.12.2002

 

 

 

USNESENÍ č. 15/321/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

materiál – „Koncepce odpadového hospodářství na území Královéhradeckého kraje“

 

 

 

USNESENÍ č. 15/322/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s chvaluje

10. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2002 včetně přílohy č. 1, 2 a 3 s těmito úpravami :

a)   poskytnutí finančního daru Univerzitě Hradec Králové ve výši 25 tis. Kč z rezervy

kraje na krytí výdajů spojených s tiskem publikace Udržitelný rozvoj a řízení rizik, pohrom a krizí

b)      poskytnutí finančního daru pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Jičín v částce 200 tis. Kč na opravu budovy arciděkanství v Jičíně (příloha č. 2) – zdrojově krýt z rezervy kraje

c)      zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové o 1 366 tis. Kč, tj. na 20 455 tis. Kč pro rok 2002 na pokrytí odpisů v roce 2002 a zároveň stanovení závazného ukazatele odvodu z investičního fondu této organizace v objemu 1 366 tis. Kč.

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

zapracovat schválené úpravy do rozpočtu kraje

 

 

 

USNESENÍ č. 15/323/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. – III. čtvrtletí roku 2002

 

 

 

USNESENÍ č. 15/324/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o přípravě přechodu věcí, práv a závazků zdravotnických zařízení přebíraných Královéhradeckým krajem k 1.1.2003 a návrhu zřizovacích listin těchto zařízení

 

II. u k l á d á

Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony spojené s přechodem zdravotnických zařízení na Královéhradecký kraj a předložit úplné znění zřizovacích listin zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje k projednání v zastupitelstvu kraje

Termín : I. Q 2003

 

 

 

USNESENÍ č. 15/325/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

návrh protokolu k převodu zařízení sociálních služeb z okresních úřadů na Královéhradecký kraj

 

II. u k l á d á

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

1.        připravit protokol k převodu zařízení sociálních služeb z okresních úřadů na Královéhradecký kraj

 Termín : 12.12.2002

2.        připravit zřizovací listiny všech zařízení sociálních služeb okresních úřadů přecházejících k 1.1.2003 na Královéhradecký kraj

Termín : březen 2003

 

USNESENÍ č. 15/326/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

První verzi komunitního plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje – návrh opatření, analýza a síť sociálních služeb

u k l á d á

1. Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

a) dopracovat Komunitní plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje, zapracovat adresář

    služeb a mapu služeb a sondu veřejného mínění

    Termín : březen 2003

b) realizovat návrhová opatření první verze komunitního plánu sociálních služeb

    Termín : ihned

 

2. Radě Královéhradeckého kraje

připravit návrh na směrnici o investování příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem.

Termín : I.Q 2003

 

 

 

USNESENÍ č. 15/327/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

2. znění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

a) zajistit postup dalších prací dle schváleného harmonogramu s cílem přijetí definitivní verze

    do 31.3.2002.

b) předložit 2. znění Dlouhodobého záměru zainteresovaným partnerům k připomínkování

    Termín : okamžitě

 

 

 

USNESENÍ č. 15/328/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. schvaluje

výpůjčku movitého majetku Školního polesí, Trutnov, K Bělidlu 478 do 31.12.2006

 

II. ukládá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit provedení úkolů souvisejících se schválenou výpůjčkou

Termín: 20. 12. 2002

 

 

USNESENÍ č. 15/329/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I.    p r ojednalo

návrh na založení společnost s ručením omezeným OREDO, která bude zajišťovat funkci organizátora veřejné hromadné dopravy

 

II.  s chvaluje

a)      záměr založení společnosti s ručením omezeným zajišťující funkci organizátora veřejné hromadné dopravy s názvem OREDO, kdy jediným společníkem a zakladatelem je Královéhradecký kraj

b)      přidělení 200 tis. Kč jako základní kapitál společnosti formou peněžitého vkladu

 

III.  z m o c ň u j e

Ing. Jaroslava Váchu a Ing. Vladimíra Záleského

a)      k provedení všech  právních úkonů spojených se založením společnosti

b)      jednáním za společnost před jejím vznikem v souladu s hlavními úkoly zakládané společnosti OREDO

 

IV. u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

předložit k projednání v zastupitelstvu kraje návrh zakladatelské (společenské) smlouvy společnosti, její stanovy, jmenování dozorčí rady a jednatelů společnosti

Termín: prosinec 2002

 

b) Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana kraje

zajistit úpravu rozpočtu kraje v souladu s přijatým usnesením

 

 

 

USNESENÍ č. 15/330/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

r u š í

usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 13/250/2002 ze dne 19.9.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Pavel   B r a d í k

                                                                         hejtman  Královéhradeckého kraje