VIDEOZÁZNAM z 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

2. 7. 2019

datum konání: 25.3.2019


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 31( Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu 2019 ) 2:22:45
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:06:16 32 ( Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel ) 2:47:33
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:11:06 33 ( Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu - obec Habřina ) 2:48:28
3 ( Návrh na udělení ceny Královéhradeckého kraje ve formě „Záslužné medaile Královéhradeckého kraje“ ) 0:11:59 34 ( Zřízení krajské organizace destinačního managementu pro Královéhradecký kraj ) 2:49:21
4 ( Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:15:36 35 ( Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací a schválení vyúčtování návratné finanční výpomoci projektu „Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje“ ) 3:00:06
5 ( Přehled o počtech a cílech zahraničních pracovních cest zastupitelů kraje v roce 2018 ) 0:16:42 36 ( Předložení žádosti o poskytnutí podpory z OP ŽP 2014+ v rámci specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností (Kotlíkové dotace) ) 3:03:28
6 ( Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 ) 0:17:2 37 ( Návrh na pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ) 3:03:28
7 (Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 ) 0:19:48 38 ( Změna termínu realizace projektu obce Čermná dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/02316 ) 3:07:22
8 ( Žádost o individuální dotaci městu Nová Paka na odkoupení kláštera ) 0:24:15 39 (Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. ) 3:08:18
9 ( Návrh na personální změnu ve Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:11:29 40 (Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ ) 3:09:31
10 ( Příslib financování stavby III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - průtah, úsek III ) 1:14:29 41 (Předfinancování silničních projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 ) 3:10:32
11 ( Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 společnosti OREDO s.r.o. ) 1:16:15 42 ( Příslib profinancování projektů z oblasti zdravotnictví předložených do výzvy č. 100 OPŽP ) 3:11:57
12 ( Návrh Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hasičskému záchrannému sboru KHK ) 1:17:29 43 ( Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov ) 3:12:56
13 ( Návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Centru služeb pro silniční dopravu ) 1:18:25 44 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 3:13:52
14 ( Návrh poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Vysoká nad Labem a Lochenice ) 1:19:36 45-48 ( sloučené body 45-48 ) 3:14:5
15 ( Návrh Plánu plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje ) 1:21:11 49 ( Návrh na zrušení usnesení č. ZK/10/769/2018 ze dne 29.01.2018 - prodej pozemku v k. ú. Pohoří u Dobrušky a obci Pohoří ) 3:18:08
16 ( Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje na Stipendijní programy Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2018 – 2019 a 2019 – 2020 ) 1:23:50 50 ( Převod - prodej pozemků v k. ú. a obci Butoves, okr. Jičín ) 3:18:50
17 ( Návrh na poskytnutí individuální dotace na Stipendijní programy Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou ) 1:26:2 51 (Návrh na prodej části pozemků v k. ú. a obci Černý Důl, okr. Trutnov ) 3:20:12
18 ( Návrh na vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 ) 1:53:15 52-80 ( sloučené body 52-80 ) 3:21:06
19 ( Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2017/2018 ) 2:00:32 81 ( ) 3:27:06
20 (Návrh na dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 2019 ) 2:02:38 82-87 ( ) 3:28:30
21 ( Návrh na vyhlášení 2. kola krajského dotačního programu č. 19SMR20 - Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ) 2:04:17 88 ( Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Hradec Králové ) 3:31:05
22 ( Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci Královéhradeckého kraje a Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje, z.s.) 2:05:18 89-95 ( sloučené body 89-95 ) 3:32:38
23 ( Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti vzdělávání, regionálních soutěží, prevence rizikového chování, etické výchovy, volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy v roce 2019 ) 2:06:13 96 ( Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové ) 3:35:46
24 (Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na přípravu projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 2:08:18 97 ( Návrh na majetkoprávní vypořádání částí stavby silnice III/28046 včetně pozemků v k. ú. Volanice a v k. ú. Žeretice ) 3:37:07
25 ( Příslib profinancování projektů z oblasti školství předložených do výzvy č. 100 OPŽP ) 2:09:42 98 ( Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 3:38:24
26 ( Aktualizace návratných finančních výpomocí projektů z oblasti školství předložených do výzev IROP č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) ) 2:11:03 99 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 3:39:27
27 ( Dotační programy pro rok 2019 ) 2:12:00 100 ( Vykoupení nemovitosti v Jaroměři, Pražské Předměstí, Doktora Paula 749 k využití pro provoz sociální služby chráněné bydlení ) 3:40:12
28 ( Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2019 ) 2:17:46 101 ( Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov U Biřičky ) 3:53:15
29 ( Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti regionální rozvoj 2019 ) 2:19:36 102 ( Žádost Fakultní nemocnice Hradec Králové - stanovisko k investiční akci FN HK Modernizace chirurgických oborů ) 3:55:38
30 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019 ) 2:21:41 103 ( Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ) 3:58:59
( ) diskuze ( diskuze ) 4:02:55