VIDEOZÁZNAM z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

4. 2. 2019

datum konání: 28.1.2019


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 30( Projektový záměr "Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU" ) 1:42:44
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:13:03 31 (Změna typu poskytnuté dotace obci Vršce ) 1:44:52
3 ( Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové ) 0:13:03 32 ( Prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně obci Jetřichov ) 1:45:44
4 ( Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 ) 0:13:53 34 ( Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ) 1:48:00
5 ( Návrh výplat odměn a stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:14:43 35 ( Schválení dotace žadatelům, kteří v rámci programu 18OPK01 (Kotlíkové dotace) podali více žádostí ) 1:49:31
6 ( Personální změny ve Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti - návrh PhDr. Štěpána, Ph.D. ) 0:17:15 36 ( Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. ) 1:51:11
7 ( Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2019 ) 0:20:13 37 ( Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/02337 ) 1:52:02
8 ( Příslib financování – Oblastní nemocnice Náchod I. etapa – pořízení movitého vybavení ) 0:22:08 38 ( Změna termínu realizace projektu obce Smidary dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/05031 ) 1:53:14
9 ( Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. DS/2017/03413 - ON Náchod a.s. ) 0:27:09 39 ( Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2019 ) 1:54:04
10 ( Žádost předsedy představenstva Městské nemocnice, a.s. - úprava Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - rozšíření ZVS ) 0:29:40 40 ( Změna č. 54/2019 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 1:54:50
11 ( Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2019 na Úřad vlády ČR ) 0:33:33 41 ( Návrh převodů nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje z roku 2018 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2019 ) 1:55:37
12 (Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na realizaci aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI ) 0:35:02 42 (Úprava rozpočtu kap. 21 ) 1:57:41
13 ( Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020 ) 0:36:55 43 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 1:59:18
14 ( Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem ) 0:38:36 44 ( Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3027/2 a p. p. č. 3027/3 v k. ú. Domašín u Černíkovic s panem P. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ) 2:01:12
15 ( Schválení výsledků dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 ) 0:39:49 45-48 ( sloučené body 45-48 ) 2:03:49
16 ( Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ) 0:46:03 49-60 ( sloučené body 49-60 ) 2:07:11
17 ( Investice do krajské infrastruktury sociálních služeb ) 0:49:09 61-71 ( sloučené body 61-71 ) 2:11:38
18 ( Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji. ) 1:03:51 73 ( Návrh na směnu pozemku v k. ú. a obci Velké Poříčí ) 2:16:59
19 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2018 ) 1:05:08 74 ( Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na převod pozemku pro přístavbu objektu Gayerových kasáren v k. ú. a obci Hradec Králové ) 2:18:26
20 ( Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství) ) 1:05:59 75 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 2:20:56
21 ( Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19. výzvy OPŽP ) 1:07:20 76 ( Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Královéhradeckého kraje Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy dozoru a kontroly (listopad 2018). ) 2:22:12
22 ( Zakládací smlouva obecně prospěné společnosti v oblasti kultury - Archeopark Všestary o.p.s. ) 1:08:33 77 ( Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem ) 2:23:25
23 ( Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2019 ) 1:08:52 78 ( Záměr spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočno a Dobruška při zajištění pobytových služeb pro seniory ) 2:25:30
24 ( Návrh na schválení finančních prostředků na soutěž Hackathon Královéhradeckého kraje 2019 ) 1:10:44 79 ( Návrh na změnu názvu "Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit", příspěvkové organizace, na "Umělecké a kulturní centrum Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace" ) 2:31:19
27 ( Návrh na prodloužení a úpravu splátkového kalendáře půjčky – Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově ) 1:12:23 80 (Návrh na změnu názvu Muzea války roku 1866 na Chlumu, pobočky Muzea východních Čech v Hradci Králové, na Muzeum války 1866 ) 2:41:05
28 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - schválený rozpočet 2019 ) 1:29:10 diskuze (diskuze ) 2:43:40
29 (Poskytnutí dotací na individuální účel pro projekty oblastních nemocnic Náchod a Jičín ) 1:38:24