VIDEOZÁZNAM z 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

12. 12. 2018

1. část - po bod 30


Body 8, 17, 39, 46, 50 byly staženy z programu

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 16( Individuální dotace na realizaci stipendijních programů pro NLZP z kapitoly 15 - zdravotnictví ) 0:55:09
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:06:35 18 ( Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby ČR, o. p. s. ) 1:01:37
2 (Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:07:37 19 ( Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví ) 1:04:27
3 ( Návrh na změnu výkonu funkce člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:08:31 20 ( Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 2018 ) 1:07:39
4 ( Novelizace Pravidel tvorby, používání a hospodaření se sociálním fondem Královéhradeckého kraje ) 0:09:43 21 ( ) 1:09:15
5 ( Poskytnutí dotací na individuální účel a finančních darů z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:11:56 22 ( Návrh navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 ) 1:10:49
6 ( Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 ) 0:12:40 23 ( Návrh na schválení navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018 ) 1:12:16
7 ( Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 ) 0:26:17 24 ( Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ) 1:13:20
9 ( Návrh dodatku č. 9 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“ ) 0:29:00 25 ( Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 ) 1:14:41
10 ( Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“ ) 0:34:06 26 ( Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola ) 1:18:20
11 (Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby ) 0:34:50 27 ( Návrh na schválení přípravy projektového záměru s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a“ do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 1:21:01
12 ( Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o změnu smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - změna rozsahu poskytovaných služeb ) 0:40:59 28 ( Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na přípravu projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 1:22:06
13 ( Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019 ) 0:44:50 29 ( Dodatek č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I ) 1:23:22
14 ( Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2019 ) 0:49:35 30 ( Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2019 ) 1:24:17
15 ( Žádost o poskytnutí individuální dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a.s. na projekt "Příprava zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK" ) 0:52:41

2. část - od bodu 31 do konce


Body 8, 17, 39, 46, 50 byly staženy z programu

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
31 ( Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – III. ) 0:00:00 49( Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3014/3 a p. p. č. 3029/2 v k. ú. Černíkovice s panem J. K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 0:27:20
32 ( Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/05027 ) 0:01:53 51 ( Návrh na prodej části pozemku v Jičíně ) 0:28:22
33 ( Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu města Nový Bydžov – příslib kofinancování ) 0:02:38 52 (Návrh na prodej pozemku - v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou ) 0:28:22
34 ( Změna č. 53/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 0:05:28 53-55 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 53 - 55 ) 0:31:01
35 ( Prodloužení doby realizace projektů podpořených dotacemi ) 0:06:37 56 ( Darování pozemků v k.ú. a obci Stěžery ) 0:32:58
36 ( Poskytnutí dotací z krajského dotačního programu 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji ) 0:08:11 57-66 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 57 - 66 ) 0:45:11
37 ( Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel ) 0:10:27 67 ( Návrh na směnu pozemků v k. ú. Lično u Milkovic a obci Bačalky, okr. Jičín ) 0:50:06
38 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu 2018 ) 0:11:24 68 (Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné ) 0:51:21
40 ( Návrh na pověření Rady Královéhradeckého kraje k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kapitole 21 v roce 2019 ) 0:14:27 69 ( Změna personálního obsazení Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:53:19
41 (Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 ) 0:16:36 70 ( Změna personálního obsazení Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:55:21
42 ( Návrh na aktualizaci Příslibu profinancování projektu s názvem „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“ schváleného k předložení do Operačního programu Životní prostředí ) 0:17:58 71 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:56:08
43 ( Aktualizace návratné finanční výpomoci pro projekt s názvem „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“ schválený k předložení do Operačního programu Životní prostředí ) 0:19:32 72 ( Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:57:03
44 ( Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově ) 0:20:49 73 ( Prodloužení termínu navrácení finanční výpomoci - Orlické Záhoří ) 1:00:10
45 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:22:33 74 ( Uzavření spolupráce s Banskobystrickým samosprávným krajem ) 1:01:44
47 ( Návrh Smlouvy o spolupráci s ŘSD na akci ""Komunikace III. třídy PZ Solnice - PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka"" v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 0:24:06 75 ( Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí ) 1:03:43
48 ( Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3002/3 v k. ú. Černíkovice s panem L. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 0:25:54 diskuze ( ) 1:10:09