USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 6.2.2017

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 40 0 0
ověřovatelé zápisu
2 40 0 0
schválení programu 3. zasedání
návrh Mgr. Martina Hanouska
3 8 22 10
schválení programu 3. zasedání
návrh JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.d.
4 29 3 9
schválení programu 3. zasedání
hlasování o programu 3. zasedání
5 42 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 ZK/3/110/2017 42 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
7 ZK/3/111/2017 39 1 1
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
8 ZK/3/112/2017 41 0 0
4. Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2017
9 ZK/3/113/2017 41 0 0
5. Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017
10 ZK/3/114/2017 39 0 0
6. Informace o provedených úpravách rozpočtu státních účelových dotací odvětví školství pro rok 2016
11 ZK/3/115/2017 41 0 0
7. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)
12 ZK/3/116/2017 40 0 0
8. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2017 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
13 ZK/3/117/2017 41 0 0
9. Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění přípravy projektů z oblasti školství do výzev IROP č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
14 ZK/3/118/2017 39 0 1
10. Návrh na schválení příslibu profinancování projektů připravovaných do IROP 2.4 ITI Hradecko-Pardubická aglomerace a předložených do IROP výzvy č. 32 Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy a výzvy č. 33 Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy (SVL)
15 ZK/3/119/2017 39 0 1
11. Pověření obecně prospěšných společností výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby v roce 2017
16 ZK/3/120/2017 41 0 0
12. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2017
17 ZK/3/121/2017 42 0 0
13. Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017
18 ZK/3/122/2017 42 0 0
14. "Účast Královéhradeckého kraje na akci ""Vlajka pro Tibet"" "
neplatné hlasování
19
14. "Účast Královéhradeckého kraje na akci ""Vlajka pro Tibet"" "
20 ZK/3/123/2017 24 9 8
15. Dotační programy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2017
21 ZK/3/124/2017 39 0 0
16. Poskytnutí dotací na individuální účel - staženo z programu
17. Návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2017 za plnění závazku veřejné služby na základě uzavřené smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Královéhradeckou labskou o.p.s.
22 ZK/3/125/2017 39 0 0
18. Poskytnutí vyrovnávací platby pro rok 2017 ZOO Dvůr Králové a.s.
23 ZK/3/126/2017 39 0 0
19. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Rokytnice v Orlických horách
24 ZK/3/127/2017 39 0 1
20. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - Obec Veliš
25 ZK/3/128/2017 37 0 0
21. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně - Mikroregion Hustířanka
26 ZK/3/129/2017 34 0 0
22. "Změna Memoranda o spolupráci na národním produktu ""Pískovcová skalní města v České republice"" "
27 ZK/3/130/2017 41 0 0
23. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 - září 2016)
28 ZK/3/131/2017 41 0 0
24. Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
29 ZK/3/132/2017 39 0 0
25. Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2017 – dotace na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a sanace starých ekologických zátěží
30 ZK/3/133/2017 39 0 0
26. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - V. etapa
31 ZK/3/134/2017 39 0 0
27. Dotace městu Nové Město nad Metují v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“
32 ZK/3/135/2017 40 0 0
28. Změna charakteru dotace poskytnuté obci Libošovice
33 ZK/3/136/2017 40 0 0
29. Dotační program „Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů“
34 ZK/3/137/2017 39 0 2
30. Úprava rozpočtu kapitoly 21
35 ZK/3/138/2017 41 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 31 - 37 [sloučení bodů]
36 42 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 41 - 43
37 42 0 0
hlasování k bodům č. 31 - 37
38 42 0 0
31. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví doprava pro rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu 2017
38 ZK/3/139/2017 42 0 0
32. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2017, odvětví správa majetku kraje
38 ZK/3/140/2017 42 0 0
33. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví sociální věci pro rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu 2017
38 ZK/3/141/2017 42 0 0
34. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2017, odvětví školství
38 ZK/3/142/2017 42 0 0
35. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví činnost krajského úřadu pro rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2017
38 ZK/3/143/2017 42 0 0
36. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2017 - odvětví zdravotnictví
38 ZK/3/144/2017 42 0 0
37. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví kultura pro rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2017
38 ZK/3/145/2017 42 0 0
38. Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím na financování realizace projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ (19. Výzva)
39 ZK/3/146/2017 41 0 0
39. Financování dopracování projektových dokumentací pro projekty do Integrovaného regionálního operačního programu specifického cíle 2.4. a 2.4. ITI
40 ZK/3/147/2017 42 0 0
40. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
41 ZK/3/148/2017 41 0 1
hlasování k bodům č. 41 - 43
42 41 0 0
41. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku mezi Královéhradeckým krajem a panem Ja. R. a Jo. R. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)- lávka"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
42 ZK/3/149/2017 41 0 0
42. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Ing. J. Ch. pro realizaci záměrů „vnitřní průmyslové zóny Královéhradeckého kraje v k.ú. Solnice a Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
42 ZK/3/150/2017 41 0 0
43. "Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Povodí Labe, s.p., pro realizaci akce ""Modernizace VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
42 ZK/3/151/2017 41 0 0
44. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 506/21 v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
43 ZK/3/152/2017 41 0 0
45. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 632/56 v k. ú. a obci Dolní Přím, okr. Hradec Králové
44 ZK/3/153/2017 38 0 0
46. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové
45 ZK/3/154/2017 41 0 0
47. Darování pozemků v k.ú. Studénka u Nové Paky a v k.ú. Kumburský Újezd
46 ZK/3/155/2017 39 0 0
48. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Smiřice, okr. Hradec Králové
47 ZK/3/156/2017 42 0 0
49. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Železnice, okr. Jičín
48 ZK/3/157/2017 41 0 0
50. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků – stavby silnice III/03326 v k.ú. Šeřeč a v k.ú. Kleny
49 ZK/3/158/2017 40 0 0
51. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Hořičky, okr. Náchod
50 ZK/3/159/2017 42 0 0
52. Návrh na výmaz předkupního práva k pozemku v k. ú. Jičín
51 ZK/3/160/2017 39 1 2
53. Volba člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
52 16 6 20
54. Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
53 ZK/3/161/2017 41 0 1
55. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
54 ZK/3/162/2017 39 0 2
56. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
55 ZK/3/163/2017 41 0 0
57. Návrh na volbu člena Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
56 ZK/3/164/2017 42 0 0
58. Návrh na personální změny ve Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
57 ZK/3/165/2017 42 0 0
59. Informace o zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro otevřenost
58 21 4 16
60. Návrh na stanovení uzávěrek pro podávání žádostí o neprogramové (individuální) dotace v roce 2017
59 ZK/3/166/2017 25 12 5
61. Návrh na změnu počtu členů Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
zpochybněné hlasování
60 13 12 16
61. Návrh na změnu počtu členů Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
61 ZK/3/167/2017 25 12 5
- Diskuze a závěr
-

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení