Hospodaření kraje v roce 2017 skončilo v černých číslech

31. 5. 2018 Autor: Lukáš Vaníček

Financování Královéhradeckého kraje bylo uzavřeno v roce 2017 přebytkem 672,1 milionu korun oproti plánovanému zápornému saldu 1 844,1 mil. Kč. Tento výsledek ovlivnily především o 2 233,1 milionu nižší výdaje a naopak o 283 milionu vyšší příjmy.

„Účetní výsledek hospodaření za rok 2017, vyplývající z porovnání výnosů a nákladů, činí zisk po zdanění ve výši 1 065,9 milionu korun. Je to důvod k radosti, ale také velká zodpovědnost, abychom našetřené peníze v tomto roce dobře investovali,“ sdělil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2017 schválili zastupitelé na jednání 12. 9. 2016. Rozpočet byl schválen jako přebytkový v objemu 262,5 mil. Kč vzhledem k tomu, že byly do financování zapracovány splátky úvěrů v této částce.

Výdaje tvořily objem 3 634,3 mil. a příjmy 3 896,8 mil. Kč. Orgány kraje schválily celkem pět rozpočtových změn, konečnou výši rozpočtu ovlivnily zejména peníze ze státního rozpočtu, státních fondů a zapojení disponibilních zdrojů z předcházejícího roku, zapracovány byly rovněž úpravy požadované jednotlivými odvětvími k naplnění záměrů kraje.

„Po všech provedených změnách byl schválen objem příjmů ve výši 11 885,2 milionu, objem výdajů v částce 13 729,3 milionu korun. Schodek rozpočtu 1 844,1 milionu byl kryt ve výši 2 006,6 milionu zapojením disponibilních zdrojů z roku 2016,“ uvedl radní Rudolf Cogan zodpovědný za oblast ekonomiky.

V roce 2017 nebyl čerpán žádný úvěr, splátky úvěrů činily celkem 162,5 mil. Kč, celkový objem nesplacených úvěrů je 287,2 mil. Kč.

Objem přijatých dotací ze státního rozpočtu se zvýšil oproti roku 2016 o 1 059,4 mil. Kč. V roce 2017 tvořil podíl dotací ze státního rozpočtu 60,5 %, příjmů ze státních fondů 1,9 %, daňových příjmů 35,2 % a ostatních příjmů 2,4 %.

Největší podíl v oblasti běžných výdajů tvořily výdaje odvětví školství (5 974,6 mil. Kč), a to 52 %, které představovaly zejména poskytnuté neinvestiční příspěvky školám a školským zařízením na přímé náklady na vzdělávání.

V oblasti kapitálových výdajů byly využity prostředky poskytnuté ze SFDI na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy v objemu 191,5 mil. Kč, na projekt „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ byla použita dotace z kapitoly státního rozpočtu Operace státních finančních aktiv ve výši 60,9 mil. Kč a vlastní prostředky v částce 46,5 mil. Kč, na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ byla čerpána investiční dotace MPO ČR ve výši 40,7 mil. Kč a vlastní prostředky kraje v částce 14,6 mil. Kč, dotace na rozvoj vodohospodářské infrastruktury byly poskytnuty z vlastních prostředků kraje v objemu 47,6 mil. Kč.

Výdaje financované prostřednictvím Fondu rozvoje a reprodukce KHK (374,8 mil. Kč) byly směrovány zejména do oblasti dopravy (162,4 mil. Kč), školství (99,0 mil. Kč), zdravotnictví (73,2 mil. Kč) a sociálních věcí (30,9 mil. Kč) a byly určeny především na rekonstrukce, výstavbu a vybavení zdravotnických, školských a sociálních zařízení a na rekonstrukci silniční sítě.