Záplavové území významných vodních toků Zlatý potok a Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 38/ZP/2017- 11 dne 15. května 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0, 00 až 5,516 a významného vodního toku Dědina v ř. km 10,965 – 26,140 na území obcí: Opočno, České Meziříčí, Mokré, Bohuslavice, Pohoří.

V případě Zlatého potoka se jedná o nové stanovení záplavového území, v případě Dědiny se jedná o změnu již stanoveného záplavového území. Záplavové území je pro oba vodní toky (pro uvedené úseky) stanoveno společně a to z důvodu provázanosti, překryvu.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady č. 1 a 5 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Zlatý potok a významného vodního toku Dědina, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení