Záplavové území významného vodního toku Olešnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 30656/ZP/2017- 20 dne 10. dubna 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešnice v ř. km 9,11 – 15,53 na území obcí: Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad č. 1, ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Olešnice, opatřený schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení