Územní studie US – 01 Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5) / (TP1r) na území Královéhradeckého kraje

8. 11. 2017 Autor: Ing. Pavla Slánková

Předmětem této územní studie jako územně plánovacího podkladu dle ustanovení § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), je s ohledem na cíle a úkoly územního plánování prověření potřeb a možností změny vymezení koridoru pro plynovod přepravní soustavy ČR a Polska obsažený v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pod označením „P5“ a upřesněný na území Královéhradeckého kraje v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje pod označením „TP1r“.

Základními okruhy, kterými se tato územní studie v souladu se zadáním zabývá, jsou:

A) prověřit územní podmínky a možnosti pro zpřesnění koridoru TP1r v rámci územně plánovacích dokumentací dotčených měst a obcí Královéhradeckého kraje ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona, a na základě toho uvést doporučení na úpravu / změnu koridoru;

B) prověřit možnosti řešení požadavku města Hradec Králové, uplatněného v průběhu pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, na vymezení koridoru záměru TP1r mimo zastavěné území města Hradec Králové, popřípadě zcela mimo správní území města Hradec Králové.

V závěru studie jsou uvedena doporučení, směřující jak do územně plánovacích dokumentací obcí, tak i do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení