Dokumenty a koncepce

Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2022 – 2030 představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje. Tento dokument definuje základní orientaci politiky cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, a to nejen s důrazem na efektivní rozvoj tohoto odvětví, ale i s ohledem na udržitelný rozvoj či ekonomické, environmentální a sociální aspekty.

22.11.2022

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na roky 2022–2030 (dále jen Strategie) je střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu, který mimo jiné navazuje na Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020, a stanovuje výchozí rámec pro koncepční rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu.

9.1.2015

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje určující pro stanovené období základní orientaci politiky cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, a to nejen s důrazem na efektivní rozvoj tohoto odvětví, ale i s ohledem na udržitelný rozvoj.

21.9.2011

Marketingová strategie - Akční plán 2011-2013

Zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji (KHK) jako o atraktivní lokalitě cestovního ruchu je hlavním cílem projektu s názvem „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II – CPPKHK II, který volně navazuje na projekt CPPKHK I.

17.9.2007

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (PRCR KHK)

V letech 2001 až 2003 se uskutečnilo zpracování strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých turistických regionech a krajích. Hlavním cílem těchto dokumentů bylo zmapovat potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu, provést analýzu profilu návštěvníka regionu a definovat projekty, které budou rozvíjeny a aktivizovat cestovní ruch v daném regionu. Časový odstup od tvorby těchto strategických dokumentů vyvolává potřebu jejich aktualizace.

14.6.2006

PROGRAM ROZVOJE REGIONU ČESKÝ RÁJ

V roce 2002 byl vypracován Program trvale udržitelného rozvoje turistického regionu Český ráj. Program vypracovala ARR - Agentura regionálního rozvoje s.r.o. Nisa v Liberci, zadavatelem bylo Sdružení Český ráj v Turnově (www.cesky-raj.info) a na jeho zpracování se podílely finančně i krajské úřady Libereckého a Královéhradeckého kraje.

14.6.2006

KONCEPCE CYKLODOPRAVY KRAJE

V březnu 2003 vypracovala firma SURPMO, a.s., Atelier Hradec Králové pro Královéhradecký kraj materiál "Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje". Zastupitelstvo kraje schválilo tento materiál na svém 19.zasedání dne 24.dubna 2003 (Usnesení č.19/468/2003).