Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

13.12.2021

Online setkání k představení Atlasu lázní česko-polského pohraničí

Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum pořádá dne 15. 12. 2021 od 9 hod. online setkání, na kterém bude představen „Atlas lázní česko-polského pohraničí“, který vznikl v rámci projektu „Lázeňství na česko-polském pohraničí a jeho vliv na regionální rozvoj – Spa4 Development“. Projednávána bude i případná spolupráce na novém projektu, který by byl zaměřen na propagaci lázní a lázeňských míst na česko-polském pohraničí a mohl by být realizován v rámci nového programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027. Odkaz na přihlášení - Join Zoom Meeting. Akce je realizována v rámci projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko, na akci bude zajištěno simultánní tlumočení.

29.11.2021

Online Infoden k 1. výzvě nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

V souvislosti s vyhlášením 1. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027 (výzva byla vyhlášena dne 15. listopadu 2021) připravuje Odbor evropské územní spolupráce MMR ČR v pořadí druhý Infoden, který se bude konat online formou dne 6. 12. 2021 od 10 do 12:45 hod. (využita bude aplikace Webex, připojit se bude možné od 9:45 hod.).

Program akce naleznete na webu DotaceEU zde, registrovat se můžete nejpozději do pátku 3. 12. 2021 dopoledne emailem na adrese nadnarodni@mmr.cz.

12.11.2021

Vyhlášení 1. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

První výzva nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027 bude otevřena od 15. 11. 2021, kdy budou zveřejněny i dokumenty k podávání žádostí o dotaci. Úspěšným projektům má být v 1. výzvě přiděleno až 30 % rozpočtu programu! Termín ukončení 1. výzvy byl stanoven na 23. 2. 2022. Na webu programu je už teď před zahájením výzvy dostupný programový dokument, aplikace Community s možností vyhledávání partnerství, a také videa k obsahu každého ze specifických cílů.

V souvislosti s výzvou připravuje Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce MMR ČR dne 18. 11. 2021 národní Infoden.

3.11.2021

Nové výzvy ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis + pozvánka na školení

Euroregion Glacensis vyhlašuje dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů, prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit. Jedna z výzev je zaměřena na tzv. "zjednodušené metody vykazování výdajů", kdy se při vyúčtování mikroprojektu dokládá pouze minimum dokumentů.

V pondělí 22. 11. 2021 se bude v Hradci Králové konat školení pro žadatele, které bude právě zaměřeno především na informace a pravidla tzv. „zjednodušeného vykazování výdajů“ v prioritní ose 4. Více informací je k dispozici zde.

27.8.2021

Burza partnerství programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 22. října 2021 od 10:00 do 14:30 hodin se v Centru vědy a umění Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 ve Valbřichu uskuteční Polsko-česká Burza partnerství. Burza je určena pro organizační složky z Polska a České republiky, mající zájem o realizaci partnerských projektů v polsko-českém pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů. Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).

3.8.2021

Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 2 - cestovní ruch

Řídící orgán programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhlásil dne 2. srpna 2021 novou výzvu pro příjem projektů (velké projekty, nejedná se tedy o mikroprojekty) do prioritní osy 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).