Územní studie Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí

14. 4. 2021 Autor: Ing. Petr Háp

Předmětem územní studie, pořízené dle § 30 stavebního zákona, je v souladu s jejím zadáním prověření možností vymezení přírodě blízkých opatření v povodí Dědiny v územně plánovacích dokumentacích kraje a obcí

Soubory ke stažení: