Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2022

7. 11. 2022 Autor: Martina Smudková

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2022 poskytnuté Královéhradeckém krajem na rok 2022, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje (Usnesení č. ZK/12/835/2022), je možné využívat do 31. prosince 2022 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s příslušnou Metodikou Královéhradeckého kraje a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, musí být přidělená dotace za rok 2022 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2023 (rozhodující je datum poštovního razítka, podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo doručení do datové schránky kraje).

Upozorňujeme vás na skutečnost, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2022 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci). Zároveň vás žádáme, abyste nezasílali kopie prvotních účetních dokladů ani potvrzení od zdravotních pojišťoven.

Do 13. ledna 2023 (rozhodující je datum poštovního razítka, podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo doručení do datové schránky kraje), zašle Příjemce „Avízo o čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2022“ na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce Příjemce.

Žádosti o změnu struktury čerpání schválených dotačních prostředků zasílejte podepsané statutárním orgánem (scan) na e-mail kkolarova@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 09.12.2022 (žádosti neposílejte poštou ani DS). O výsledku schválení/ neschválení Vaší žádosti budete informování e-mailem.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další povinné přílohy posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

nebo datovou schránkou: gcgbp3q

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Jana Fiedlerová – tel: 725 547 028, e-mail: jafiedlerova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Kateřina Kolářová – tel: 725 999 517, e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz

Štěpánka Konečná – tel: 495 817 573, e-mail: skonecna@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení