MŠMT podpoří projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

5. 9. 2018 Autor: Alena Svátková

Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV na svém zasedání dne 27. února 2018 rozhodla o podpoře projektu celkovou částkou 94 188 207,20 Kč, což představuje 99,17 % celkové požadované částky. Díky tomu bude možné naplnit cíle projektu, zachovat zapojení všech zúčastněných partnerů a realizovat naplánované klíčové aktivity.

logo I-KAP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Cíle projektu:

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. I-KAP I je zaměřen na realizaci zastřešujících aktivit, které podpoří intervence naplánované v dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK I.

Partneři projektu:

Do projektu je zapojeno celkem 19 partnerů. Příjemcem je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol.

Klíčové aktivity projektu:

1. Podpora kariérového poradenství

 • - Realizace kariérových dnů
 • - Poskytování metodické podpory kariérovým a výchovným poradcům
2. Podpora společného vzdělávání
 • - Síť podpory poradenství pro žáky se SVP
 • - Kvalifikační a konzultační platforma pro pedagogy
 • - Podpora vzdělávání žáků se SVP
 • - Tvorba školské inkluzivní koncepce KHK
3. Podpora polytechnického a odborného vzdělávání
 • - Podpora přírodovědného vzdělávání
 • - Projektové záměry 15 škol
 • - Zastřešující aktivity pro školy a školská zařízení
 • - Podpora etické výchovy ve školách
4. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 • - Činnost škol jako partnerů (5 SŠ)
 • - Dobrá praxe, zařazení nových metod do výuky, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků

Cílové skupiny projektu:

 • - Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
 • - Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (s potřebou podpůrných opatření)
 • - Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • - Rodiče dětí a žáků

Výstupy projektu:

 • - Celkový počet účastníků: 350
 • - Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání: 1500
 • - Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti: 250
 • - Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí: 19
 • - Počet podpořených spoluprací: 16
 • - Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí: 1
 • - Počet produktů vzdělávání k podnikavosti: 1
 • - Počet produktů polytechnického vzdělávání: 34
 • - Počet platforem pro odborná tematická setkání: 1
 • - Počet regionálních systémů: 1

Kontaktní osoby projektu:

Věcná manažerka
Mgr. Zuzana Kocourková, tel.: 495 817 656, e-mail: zkocourkova@kr-kralovehradecky.cz

Finanční manažerka
Zuzana Vlasáková, tel.: 495 817 260, e-mail: zvlasakova@kr-kralovehradecky.cz