Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro OSPOD KÚ KHK

1. 4. 2021

Standardy kvality sociálně-právní ochrany se staly dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, závazným kritériem kvality pro poskytovatele sociálně-právní ochrany dětí. Úkolem naší organizace je naplňovat tyto zákonem definované požadavky. V tomto směru se jedná o komplexní pojetí fungování poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Standardy kvality se zaměřují na popis činností, které poskytovatel (oddělení sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) provádí ve vztahu ke klientům. V praxi to znamená, že poskytovatel formuluje různé pracovní postupy, různá nařízení, atd., které popisují systém práce ve vztahu k cílové skupině. U prováděných činností přitom zohledňuje zavedenou praxi a zákonné požadavky.

Na zavádění Standardů kvality sociálně-právní ochrany do praxe se podílejí všichni zaměstnanci oddělení sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Je to práce dlouhodobého charakteru, která se neustále vyvíjí a nikdy nekončí, protože kvalitu lze zvyšovat neustále.

Soubory ke stažení