Finanční způsobilost

4. 1. 2022 Autor: Jana Šafářová

Dopravní úřad přijímá žádosti o prokázání finanční způsobilosti dopravce

 • Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
 • Osobním doručením
 • Doručením do datové schránky
 • E-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem

Upozorňujeme, všechny dopravce, že zasílání žádostí do e-mailových schránek zaměstnanců dopravního úřadu bez elektronického podpisu žádající osoby je vždy na předchozí telefonické domluvě a slouží pouze k doložení následně vyžádaných podkladů k řádně doručené žádosti o prokázání finanční způsobilosti dopravce. Na dokumenty prokazující finanční způsobilost dopravce, které neobsahují elektronický podpis nemusí být brán zřetel. V žádosti o prokázání finanční způsobilosti žádáme o vyplnění počtu vozidel, na která bude finanční způsobilost prokazována. Tato žádost, zejména počet vozidel a uvedení jejich SPZ je pro dopravní úřad a zároveň dopravce kontrolou (v případě změny v počtu vozidel, SPZ) v registru podnikatelů v silniční dopravě.

Žádost je přílohou tohoto dokumentu.

Veškeré žádosti s přílohami zasílejte poštou nebo do datové schránky ID: gcgbp3q.  Vše musí být evidováno podatelnou.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly (ten, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese) má povinnost dle § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, prokázat finanční způsobilost dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31.července tohoto roku. Požádá-li dopravce před uplynutím této lhůty písemně o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.8. kalendářního roku.

Velkým vozidlem je dle § 2 odst. 14 zákona č. 111/1994 Sb. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Pro účely splnění požadavku finanční způsobilosti musí být podnik schopen dostát svým finančním závazkům v průběhu ročního účetního období. Za tímto účelem podnik prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li v používání jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

Stanovení směnného kurzu

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši:

Pro rok 2022 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2021/C 400/02): 1 euro = 25,309 Kč.

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

 • 227 781 Kč pro jedno vozidlo a
 • 126 545 Kč pro každé další vozidlo.

Jak prokázat finanční způsobilost dopravce?

a) Ověřenou roční účetní závěrkou, Ověřeným daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, včetně jeho přílohy č.1 (v případě fyzické osoby)
b) Pojištěním
c) Bankovní zárukou

Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie/Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009/., viz výše a) až c).

ad a) Roční účetní závěrka (rozvaha + výkaz zisku a ztráty)

Právnické osoby ve smyslu znění směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, subjekty jež jsou účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví mohou finanční způsobilost prokázat roční účetní závěrkou ověřenou auditorem (včetně prosté kopie osvědčení o zápisu auditora do seznamu auditorů dle zákona č. 93/2009 Sb., O auditorech) nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem (k tomu osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb. a  čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky) nebo účetní (k tomu výpis ze živnostenského rejstříku dokládající předmět podnikání účetního poradce - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence)  a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrované jednotky. Účetní závěrka se předkládá za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období.

Splnění požadavku ověření jinou oprávněnou osobou je možné nahradit ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu § 67 odst. 4 zákona č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude opatřena účetní závěrka nebo kopie daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede:

 • zda opis, nebo kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá,
 • počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje,
 • místo a datum ověření,
 • podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka je součástí daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, přičemž daňové přiznání lze podat i způsobem umožňující dálkový přístup (s využitím aplikace EPO prostřednictvím elektronického formuláře), je možné pro doložení finanční způsobilosti využít i výstup z předmětné aplikace s přiložením doručenky z datové schránky, popř. s razítkem z podatelny příslušného správce daně, čímž by bylo prokázáno, že písemnost byla v této podobě podána finančnímu úřadu. S ohledem na výše uvedené je splnění požadavku ověření jinou oprávněnou osobou možné nahradit doručenkou z datové schránky, popř. razítkem podatelny správce daně, případně ověřovací doložkou. Fyzické osoby, které nemají povinnost vést podvojné účetnictví a jejichž výstupem není roční účetní závěrka, své výsledky podnikání dokládají daňovou evidencí ve smyslu § 7 zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, tedy přiznáním k dani z příjmu fyzických osob včetně přílohy č. 1. Obdobně jako právnické osoby, dokládají fyzické osoby k prokázání finanční způsobilosti ověřené daňové přiznání spolu s přílohou č. 1, přičemž daňové přiznání lze podat i způsobem umožňující dálkový přístup (s využitím aplikace EPO prostřednictvím elektronického formuláře), je možné pro doložení finanční způsobilosti využít i výstup z předmětné aplikace s přiložením doručenky z datové schránky, popř. s razítkem z podatelny příslušného správce daně (a to i na příloze č. 1), čímž by bylo prokázáno, že písemnost byla v této podobě podána finančnímu úřadu, případně ověřovací doložkou.

ad b) Pojištění

Dopravce doloží pojistnou smlouvu, nejlépe tak, že pojistitel se přímo odkazuje, že pojistná smlouva je uzavřena v souladu s požadavky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 popř. potvrzením o pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání silničního dopravce, potvrzením o finanční způsobilosti dopravce apod. Z doložené pojistné smlouvy, popř. potvrzení o pojištění musí být zřejmý rozsah pojištění, pojistný limit, pojistné období, popř. prolongace. Pokud pojistitel v pojistné smlouvě výslovně uvádí, že pojistná smlouva se vztahuje pouze na vozidla na jejichž SPZ se v pojistné smlouvě odkazuje, jejich výčet musí souhlasit se seznamem vozidel, která dopravce uvádí v žádosti o prokázání finanční způsobilosti.

Vzhledem k obecnému vymezení pojištění, které by měla pojistná smlouva pokrývat (v případě pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání), lze akceptovat pouze pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobené jeho podnikatelskou činností 3. osobám. Bez výhrad je k prokázání finanční způsobilosti přijímáno pojištění finanční způsobilosti, neboť zde pojistitel přímo uvádí, že se jedná o pojištění v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009.

Dopravní úřad uznává pojistnou smlouvu sjednanou na dobu kalendářního roku (tj. od 1.1. do 31.12.) nebo hospodářského roku (tj. např. od 1.11.2020 do 1.11.2021) s automatickou prolongací.

ad c) Bankovní záruka

Bankovní zárukou uzavřenou dle § 2029 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku na kalendářní nebo hospodářský rok. 

Před zahájením činnosti silničního dopravce

Prokázání finanční způsobilosti je podmínkou pro vydání koncese k provozování silniční motorové dopravy

 • nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
Finanční způsobilost dopravce se prokazuje příslušnému dopravnímu úřadu podle sídla podnikatele.

Žadatel o koncesi může prokázat finanční způsobilost zahajovací rozvahou (pokud povede účetnictví) nebo zahajovacím přehledem obchodního majetku (pokud povede daňovou evidenci), pojistnou smlouvou, bankovní zárukou, roční účetní závěrkou nebo daňovou evidencí viz výše.

Podnikatel v silniční dopravě je povinen před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich registrační značku, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní označení a nahlásit každou změnu v těchto údajích do 30 dnů.


K ověření těchto údajů dopravce předloží v kopii technické průkazy vozidel (dále „VTP“), případně nájemní smlouvy, pokud není ve VTP uveden jako majitel či provozovatel vozidel.  
 

Příslušný dopravní úřad ověřuje a eviduje finanční způsobilost dopravce, potvrzení o splnění této povinnosti žadateli nevydává. V případě potřeby je možné na základě písemné žádosti vystavit výpis z registru podnikatelů v silniční dopravě, tento výpis podléhá správnímu poplatku.

Důsledek neprokázání finanční způsobilosti

Dopravní úřad podá příslušnému živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo návrh na změnu rozsahu koncese, pokud podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly neprokázal trvání finanční způsobilosti v zákonem stanovené lhůtě.


Finanční způsobilost je nutné prokázat vždy, když dojde ke změně v počtu „velkých“ vozidel podnikatele, respektive k navýšení jejich počtu.

Odkaz na aktuální otázky finanční způsobilosti: http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd

 

Soubory ke stažení