Územní plánování

Další odkazy

30.8.2011

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - opatření obecné povahy včetně odůvodnění

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Královéhradeckého kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory územních rezerv.

1.8.2011

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2011

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2011 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2011 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 16. června 2011.