Územní plánování

Další odkazy

30.3.2021

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018, o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2019 a o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020 a o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 3. 2021.

30.3.2021

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 18. 6. 2018. č. usnesení ZK/14/1061/2018.

13.1.2020

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě žádosti oprávněného investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR a Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o jejím pořízení zkráceným postupem podle § 42a - § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), dne 25. 3. 2019 usnesením č. ZK/19/1474/2019.

25.6.2019

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016). Tato zpráva byla schválena dne 6. 2. 2017 usnesením č. ZK/3/9131/2017 a obsahovala konkrétní požadavky na změnu platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019. 

27.5.2019

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro spol. jednání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 18. června 2018 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.